การสลับไปยัง Outlook 2010

ดูเพิ่มเติม

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดหรือขยายให้ใหญ่สุด

 • คลิกปุ่มขนาดเล็ก ย่อเล็กสุด/ขยายใหญ่สุด ในมุมบนขวาของหน้าต่าง Outlook

  ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดหรือขยาย Ribbon ให้ใหญ่สุด

เปลี่ยนการจัดเรียงของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการจัดเรียงตาม วันที่ อย่างง่าย ไปเป็น วันที่ (การสนทนา) ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม การสนทนา ให้คลิก แสดงเป็นการสนทนา เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นการจัดเรียงตาม วันที่ อย่างง่ายอีกครั้ง ให้คลิก แสดงเป็นการสนทนา อีกครั้งเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการจัดเรียงตาม วันที่ หรือการจัดเรียงตาม วันที่ (การสนทนา) ไปเป็นการจัดเรียงแบบอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม การจัดเรียง ให้คลิกปุ่ม จัดเรียงตาม แล้วคลิกการจัดเรียงที่คุณต้องการ

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 • บน Ribbon ให้คลิกขวาที่คำสั่งหรือปุ่มที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

เอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 • บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกขวาที่คำสั่งที่คุณต้องการเอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

ใช้คุณลักษณะใหม่ แป้นพิมพ์ลัด, เคล็ดลับแป้นพิมพ์

 • กดแป้น ALT แล้วกดแป้นที่สอดคล้องกับแท็บ เมนู หรือคำสั่งที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการล้าง เคล็ดลับแป้นพิมพ์ จากหน้าจอ ให้กด ESC

พิมพ์ข้อความอีเมล

 1. กด CTRL+P เพื่อไปยังแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage
 2. เลือกตัวเลือกและการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 3. คลิกปุ่ม พิมพ์

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook

 • คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

ตอบกลับข้อความพร้อมคำเชิญเข้าร่วมประชุม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับพร้อมคำเชิญเข้าร่วมประชุม จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก การประชุม
 2. ในคำเชิญเข้าร่วมประชุมที่เปิดอยู่ ให้เพิ่มผู้ที่คุณต้องการรวมอยู่ในคำเชิญบนบรรทัด ถึง
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามคุณต้องการที่บรรทัด เรื่อง
 4. ระบุสถานที่ วันที่ และเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดด้วยตนเอง หรือใช้ตัวเลือกในบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ในการระบุ
 5. เพิ่มข้อความลงในเนื้อหาข้อความ ตามความเหมาะสม
 6. คลิก ส่ง

ใช้ ล้างข้อมูล เพื่อล้างข้อความที่ซ้ำกันจากการสนทนาเดียวหรือทั้งโฟลเดอร์

 1. คลิกการสนทนาที่คุณต้องการล้างข้อมูล หรือการสนทนาใดๆ ในทั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล
 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ล้างข้อมูล จากนั้น บนเมนูแบบหล่นลง ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ล้างข้อมูลการสนทนา    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาที่เลือก
 • ล้างข้อมูลโฟลเดอร์    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ยกเว้นในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ปัจจุบัน
 • ล้างข้อมูลโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาทั้งหมดทั้งในโฟลเดอร์ปัจจุบันและในโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์ปัจจุบัน

เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณลักษณะ ล้างข้อมูล จะส่งข้อความที่ถูกล้างไป

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook ให้คลิกแท็บ จดหมาย ในบานหน้าต่างซ้าย จากนั้นเลื่อนลงไปที่ส่วน การล้างข้อมูลการสนทนา
 3. ในกล่อง รายการที่ถูกล้างข้อมูลจะไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้ ให้เรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางใหม่ แล้วคลิก ตกลง

กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้จะให้ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดคุณลักษณะ ล้างข้อมูล เอง

ใช้ ละเว้น เพื่อลบข้อความทั้งหมดในการสนทนา รวมถึงข้อความในอนาคต

 • คลิกการสนทนาที่คุณต้องการละเว้น จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ละเว้น

ค้นหา

 1. ในขณะที่ดูโฟลเดอร์ที่คุณคาดหวังจะพบรายการที่กำลังค้นหา ให้คลิกกล่อง ค้นหา

  กล่องค้นหาที่ไม่ได้เลือก
 2. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
 • ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์บางข้อความจากรายการที่คุณต้องการค้นหา
 • ใช้ตัวเลือกบนแท็บ ค้นหา ในการขยายและจำกัดโฟกัสของการค้นหาของคุณจนกว่าคุณจะพบรายการที่คุณกำลังค้นหา
 1. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการค้นหาแล้ว ให้คลิกปุ่ม หยุดการค้นหา ที่อยู่ท้ายกล่อง ค้นหา

  กล่องค้นหาของ Outlook ที่มีปุ่ม ปิด

ใช้งานปฏิทินของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน ปฏิทิน ให้คลิกลูกศรขนาดเล็กที่มุมล่างของกลุ่ม ไปที่

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบบน Ribbon
 2. ให้ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ เพื่อระบุวันที่ที่คุณต้องการไป แล้วคลิก ตกลง
 3. เมื่อต้องการกลับไปที่วันนี้ ให้คลิกปุ่ม วันนี้ (ซึ่งจะอยู่ในกลุ่ม ไปที่ บนแท็บ หน้าแรก ด้วย)

สร้างลายเซ็น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก
 2. ในคอลัมน์ซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Outlook ให้คลิก จดหมาย
 3. ในส่วน สร้างหรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นของข้อความ ให้คลิกปุ่ม ลายเซ็น
 4. ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี เพื่อสร้างลายเซ็นของคุณ

  หมายเหตุ    เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบจากข้อความอีเมลใหม่ ให้คลิกปุ่ม ลายเซ็น ในกลุ่ม รวม บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon แล้วคลิก ลายเซ็น

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเพิ่มเติม

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกแท็บ ข้อมูล
 2. คลิก เพิ่มบัญชี แล้วทำตามพร้อมท์