การใช้รายงานและแผนภูมิใน Business Contact Manager

รายงานเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ ลูกค้าองค์กร (ลูกค้าองค์กร: หน่วยงานหรือองค์กรทางธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย ในกรณีที่มีการให้บริการ เช่น บริการทันตกรรม หรือ บริการทางการแพทย์ คำว่าบัญชียังอาจหมายถึงลูกค้าได้) ที่ติดต่อทางธุรกิจ (ที่ติดต่อทางธุรกิจ: บุคคลที่คุณทำธุรกิจด้วยที่บริษัทหรือองค์กร) ลูกค้าเป้าหมาย (ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า: ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าซึ่งต้องได้รับการติดต่อจากพนักงานขาย โดยอาจมีหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นโอกาสในการขาย) โอกาสทางการขาย (โอกาส: โอกาสในการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการไปยังบัญชีหรือที่ติดต่อทางธุรกิจ) โครงการทางธุรกิจ (โครงการด้านธุรกิจ: โครงการที่สร้างขึ้นในตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจสำหรับ Outlook โครงการด้านธุรกิจจะประกอบด้วยงานต่างๆ ในโครงการ) และ กิจกรรมทางการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด คือการกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือทำให้ทราบถึงสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มผู้รับที่เลือก กิจกรรมทางการตลาดสามารถประกอบไปด้วยรายการโทร ข้อความอีเมล และใบปลิว ทั้งนี้กิจกรรมทางการตลาดหลายๆ กิจกรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการตลาดได้) ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถเปิดรายงานเริ่มต้นหลายสิบรายงานใน Business Contact Manager for Outlook รวมทั้งปรับเปลี่ยน บันทึก ปรับปรุง และนำรายงานเพิ่มเติมอีกมากมายมาใช้ได้อีก

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะรายงานใน Business Contact Manager for Outlook และวิธีที่คุณสามารถทำรายงาน กำหนดรายงานเอง และใช้รายงานเพื่อเปิดกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด


เปิดและปรับเปลี่ยนรายงาน

Business Contact Manager for Outlook มีรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายรายงาน ถ้าคุณไม่พบรายงานแบบที่ต้องการ คุณสามารถเปิดรายงานที่คล้ายกับแบบที่ต้องการแล้วปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกรายงานที่กำหนดเองของคุณเพื่อนำมาใช้ใหม่ในภายหลังได้อีกด้วย

เปิดรายงาน

 1. บน Ribbon (Ribbon: องค์ประกอบที่มาแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงานส่วนใหญ่ ริบบิ้นจะมีแท็บที่แบ่งตามงาน ซึ่งจะมีเครื่องมือและตัวเลือกที่จัดแบ่งตามกลุ่มทางตรรกะ) ให้คลิกแท็บ รายงาน รายงานที่พร้อมใช้งานจะถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกัน เช่น การจัดการที่ติดต่อ การขาย การตลาด หรือ โครงการทางธุรกิจ กลุ่ม เปิด จะมีรายงานที่คุณได้ทำการปรับเปลี่ยนและบันทึก

แท็บ รายงาน บน Ribbon

 1. เมื่อต้องการเปิดรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกปุ่มสำหรับชนิดรายงานที่คุณต้องการดู แล้วคลิกชื่อของรายงานในรายการ
 2. เมื่อต้องการเปิดรายงานที่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งคุณบันทึกไว้ ให้คลิก รายงานที่บันทึกไว้ แล้วคลิกชื่อรายงานในกล่องโต้ตอบ เปิดรายงานที่บันทึกไว้ แล้วคลิก เปิด

 เคล็ดลับ    ถ้าไม่แน่ใจว่ารายงานที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในกลุ่มหรือประเภทใด ให้ดูที่ รายการของรายงานมาตรฐาน

สำหรับความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนรายงาน ให้ดูที่ การปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนรายงาน

คุณสามารถควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายงานของคุณใน Business Contact Manager for Outlook ได้เป็นอย่างมาก

ในส่วนนี้


การเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

การเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของรายงาน สามารถทำได้หลายวิธี คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ทีละวิธีการหรือใช้ร่วมกันก็ได้ ลำดับของการเปลี่ยนที่คุณดำเนินการจะไม่มีผลอะไร

 • การใช้บานหน้าต่าง กำหนดรายงานเอง     บน Ribbon ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิกตัวเลือกใดๆ เพื่อเปิด บานหน้าต่าง กำหนดรายงานเอง
  • เลือกคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ที่แสดง ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วคลิกเครื่องหมาย + (บวก) เพื่อขยายรายการออกและดูข้อมูลรายการทั้งหมด ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดง และล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในรายงาน
  • ส่วนหัวและส่วนท้าย ถ้าคุณต้องการเพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย หรือเพิ่มบันทึกย่อลงในรายงาน ให้คลิกปุ่มนี้ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายและใส่ข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการเห็นในรายงาน
  • แบบอักษร ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงแบบอักษรและตัวเลข ให้คลิก แบบอักษร คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนและปรับปรุงตัวเลือกตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรได้ในเนื้อความรายงาน บนป้ายชื่อของแถวและคอลัมน์ และในเขตข้อมูลตัวเลขสำหรับผลรวมหรือผลรวมย่อย
 • การใช้ตัวควบคุม เรียงลำดับและกรอง     บน Ribbon ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • การกรอง คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ที่แสดงในรายงานได้โดยการกรองรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกรองรายงาน ให้ดูที่ การกรองระเบียนใน Business Contact Manager
  • เรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปน้อย คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลำดับการเรียงระเบียนในรายงาน ตามค่าเริ่มต้น รายการจะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรที่ยึดตามเขตข้อมูลหลักในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ชื่อ ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร รายการจะถูกเรียงตามลำดับของชื่อลูกค้าองค์กร ภายใต้ชื่อลูกค้าองค์กรนั้น ที่ติดต่อทางธุรกิจแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กร จะแสดงตามลำดับตัวอักษร

 เคล็ดลับ    ชื่อจะแสดงตามข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อเต็ม ถ้าคุณใส่คำนำหน้าในชื่อเต็ม คำนำหน้าจะรวมอยู่ในการเรียงลำดับด้วย ตัวอย่างเช่น ชื่อเต็ม นาย สิทธิชัย ตันติแสงอรุณ จะแสดงรายการอยู่ภายใต้ น

 • การจัดลำดับคอลัมน์ใหม่    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์ในรายงาน ให้คลิกที่ชื่อคอลัมน์แล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
 • การเรียงลำดับรายการในเขตข้อมูลรอง    เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับข้อความหรือตัวเลขในเขตข้อมูลรอง ให้คลิกที่ชื่อของเขตข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ชื่อ ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถคลิกที่คอลัมน์ ชื่อที่ติดต่อทางธุรกิจ เพื่อเรียงลำดับชื่อใหม่ของ ที่ติดต่อทางธุรกิจที่แสดงรายการภายใต้ชื่อลูกค้าองค์กรแต่ละชื่อได้ใหม่ให้เป็นการจัดลำดับตามตัวอักษรแบบย้อนกลับ คลิกที่ชื่อคอลัมน์อีกครั้งเพื่อคืนค่าเป็นการจัดลำดับแบบเดิม เช่นเดียวกัน ถ้าคุณคลิกชื่อคอลัมน์ ที่อยู่ - รหัสไปรษณีย์ รายการของที่ติดต่อทางธุรกิจ ภายใต้ชื่อลูกค้าองค์กรแต่ละชื่อจะจัดลำดับใหม่เป็นการจัดลำดับตามตัวเลขแบบย้อนกลับ
 • การย่อหรือขยายกลุ่มในเขตข้อมูลรอง    ให้คลิกเครื่องหมาย - (ลบ) ในแถวใดๆ ของรายงานเพื่อยุบรายการย่อยทั้งหมดและแสดงเฉพาะบรรทัดแรกของรายการรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานชื่อ ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถคลิกเครื่องหมาย - (ลบ) ตรงชื่อลูกค้าองค์กร เพื่อซ่อนรายการของที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีการเชื่อมโยง เครื่องหมาย - (ลบ) จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + (บวก) เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายการถูกยุบ คุณลักษณะนี้จะมีประโยชน์สำหรับการลดขนาดและความซับซ้อนของรายงาน เมื่อต้องการขยายกลุ่ม ให้คลิกเครื่องหมายบวก +

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายงานได้หลายวิธีเพื่อทำให้สามารถใช้รายงานให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในรายการ ให้ดูที่ การสร้างและการกำหนดชนิดระเบียนและรายการเอง

 หมายเหตุ    ถ้าเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองที่คุณได้เพิ่มลงในรายงานถูกลบออกจาก ฐานข้อมูล Business Contact Manager (ฐานข้อมูลของตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ: ฐานข้อมูลที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ที่ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส โครงการด้านธุรกิจ และอื่นๆ) ของคุณ รายงานที่บันทึกไว้จะไม่แสดงข้อมูลจากเขตข้อมูลที่ถูกลบ ถ้าคุณส่งออกรายงาน ที่มีข้อมูลนั้นไปยัง Excel ก่อนที่เขตข้อมูลจะถูกลบ รายงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลในรายงาน

เมื่อคุณตรวจดูรายงาน คุณอาจสังเกตเห็นข้อผิดพลาดที่คุณต้องการแก้ไข ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นว่าที่ติดต่อทางธุรกิจ สัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดชนิดนี้ไม่สามารถแก้ไขในรายงานได้ แต่จะต้องแก้ไขในแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวอย่างนี้ ให้เปิดระเบียน ติดต่อทางธุรกิจ และบน เพจทั่วไป ของระเบียน ในเขตข้อมูล ลูกค้าองค์กรที่เชื่อมโยง ให้ใส่ลูกค้าองค์กรที่ถูกต้อง จากนั้นถ้าคุณกลับไปที่รายงาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู รายงานจะได้รับการแก้ไข

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึก ฟื้นฟู หรือพิมพ์รายงานที่เปิดอยู่

หลังจากที่ตรวจทานรายงานแล้ว คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำลงในรายงาน ปรับปรุงข้อมูล หรือพิมพ์รายงาน ให้เริ่มโดยเปิดรายงานเพื่อทำการกระทำใดๆ เหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การบันทึกรายงานที่มีการปรับเปลี่ยน

ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายงานที่คุณไม่ได้ปรับเปลี่ยน เนื่องจากรายงานนั้นจะพร้อมใช้งานจากแท็บ รายงาน ของ Ribbon รายงานที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager for Outlook

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น
 2. กำหนดรายงานด้วยตนเองตามอธิบายไว้ใน การเปิดและปรับเปลี่ยนรายงาน
 3. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น
 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายงาน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิดรายงานที่กำหนดเอง ให้คลิก รายงานที่บันทึกไว้

 เคล็ดลับ    รายงานจะถูกบันทึกไว้ในประเภทเดียวกันกับรายงานที่คุณปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายงานที่บันทึกไว้

การฟื้นฟูข้อมูลในรายงาน

ข้อมูลในรายงานจะถูกฟื้นฟูเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดรายงานที่บันทึกไว้ คุณยังสามารถปรับปรุงรายงานนั้นได้ตามต้องการอีกด้วย

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น
 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

การพิมพ์รายงาน

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น
 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้จากรายงานส่วนใหญ่ใน Business Contact Manager for Outlook และจากรายงานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจากรายงาน รายงานที่สามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิจะแสดงปุ่มแผนภูมิที่ใช้งานอยู่ (ปุ่ม แผนภูมิ ) บน Ribbon รายงานที่ไม่มีข้อมูลจะไม่สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้

 1. ให้เปิดรายงานที่คุณต้องการให้แสดงเป็นแผนภูมิ
 2. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก แผนภูมิ ถ้าแผนภูมิมีขนาดกว้างเกินกว่าที่จะแสดงในจอภาพของคุณได้ จะปรากฏแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างแผนภูมิ

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ให้ส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel และใช้โปรแกรมนั้นสร้างแผนภูมิของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel ให้ดูที่ การส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นเพื่อการวิเคราะห์

ตัวอย่างแผนภูมิ

 1. ใช้ตัวควบคุมในกลุ่ม แผนภูมิ บน Ribbon เพื่อกำหนดแผนภูมิด้วยตนเอง
 • ป้ายชื่อ    คลิก ป้ายชื่อ เพื่อเพิ่มหรือเอา ชื่อแกน ออกจาก คำอธิบายแผนภูมิ
 • ค่า     คลิก ค่า เพื่อเลือกข้อมูลที่แสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิสำหรับ โอกาสทางการขายตามแหล่งที่มา คุณสามารถแสดง จำนวนของโอกาสทางการขาย    หรือข้อมูล รายได้
 • ที่คาดไว้    และ ผลรวม    เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิแสดงรายได้ที่แท้จริง รายได้ที่คาดไว้ หรือทั้งสองอย่าง

 หมายเหตุ    กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานในทุกแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นเพื่อทำการวิเคราะห์

คุณสามารถส่งออกรายงาน Business Contact Manager for Outlook ไปยัง Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลรายงานไปยังโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Excel ให้เริ่มด้วยการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel จากนั้นใน Excel คุณสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟ้มที่สามารถนำไปเปิดในโปรแกรมอื่นได้ ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Excel ที่บันทึกในรูปแบบแฟ้มค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค (.csv) จะสามารถเปิดได้ในหลายโปรแกรม

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การบันทึกรายงานให้เป็นแฟ้ม Excel ในคอมพิวเตอร์ของคุณ    

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Excel
 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ส่งออกไปยัง Excel รายงานจะเปิดขึ้นใน Excel
 3. ใน Excel ให้คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกรูปแบบแฟ้มเพื่อบันทึกรายงานจากรูปแบบแฟ้มมากกว่า 20 รูปแบบ

การส่งอีเมลรายงานให้เป็นสิ่งที่แนบมาของแฟ้ม Excel    

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล
 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ส่งเป็นอีเมล ฟอร์มข้อความอีเมลของ Outlook จะเปิดขึ้นโดยมีรายงานถูกแนบเป็นแฟ้ม Excel (รูปแบบ .xlsx)
 3. กรอกข้อมูลในบรรทัด ถึง และ เรื่อง พิมพ์ข้อความ (เลือกได้) แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เริ่มกิจกรรมทางการตลาดจากรายงาน

คุณสามารถใช้รายงานที่มีข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของลูกค้าองค์กร ที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปิดกิจกรรมทางการตลาดใน Business Contact Manager for Outlook ได้

 1. ให้เปิดรายงานที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางการตลาด
 2. คลิก CTRL+A เพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในรายการ
 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ให้คลิก สร้างรายการโทร อีเมลจำนวนมาก หรือ สิ่งพิมพ์จดหมายขายตรง แล้วคลิก ผู้รับทั้งหมด หรือ ผู้รับที่เลือก
 4. ในฟอร์มกิจกรรมทางการตลาดที่เปิด ให้สร้างรายการผู้รับสำหรับกิจกรรมและเนื้อหา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรายการโทร ให้ดูที่ การสร้างและการใช้รายการโทรใน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ให้ดูที่ การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของคุณใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดรายงานจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

เมื่อต้องการเปิดรายงานจาก โปรแกรมเบ็ดเตล็ด ให้คลิกที่ไอคอนรายงานบนโปรแกรมเบ็ดเตล็ด รายงานที่เปิดจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดจะมีการทำงานเช่นเดียวกันกับรายงานที่เปิดจาก Ribbon

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ให้ดู การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดูรายการของรายงานมาตรฐาน

รายการของรายงานมาตรฐานที่มีอยู่ใน Business Contact Manager for Outlook ต่อไปนี้จัดกลุ่มตามชนิดระเบียน

 เคล็ดลับ    รายการส่วนใหญ่จะสามารถแปลงให้เป็นแผนภูมิได้ ตามที่อธิบายไว้ใน การสร้างแผนภูมิจากรายงาน

แสดงรายงานลูกค้าองค์กร    

 • ลูกค้าองค์กรตามการมอบหมายให้
 • ลูกค้าองค์กรตามเมือง
 • ลูกค้าองค์กรตามรัฐ/จังหวัด
 • ลูกค้าองค์กรตามรหัสไปรษณีย์
 • ลูกค้าองค์กรตามอาณาเขต
 • ลูกค้าองค์กรตามประเภท
 • ลูกค้าองค์กรตามการจัดอันดับ
 • ลูกค้าองค์กรตามสถานะการชำระเงิน
 • ลูกค้าองค์กรตามแหล่งที่มา
 • สรุปกิจกรรมของลูกค้าองค์กร
 • กิจกรรมตามลูกค้าองค์กร
 • ลูกค้าองค์กรที่ไม่มีการติดต่อ
 • รายการลูกค้าองค์กรด่วน

แสดงรายงานที่ติดต่อทางธุรกิจ    

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการมอบหมายให้
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามเมือง
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามรัฐ/จังหวัด
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามรหัสไปรษณีย์
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามประเภท
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการจัดอันดับ
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามสถานะการชำระเงิน
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามแหล่งที่มา
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามวันครบรอบ
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามวันเกิด
 • สรุปกิจกรรมที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • กิจกรรมตามที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อ
 • รายการที่ติดต่อทางธุรกิจแบบด่วน

แสดงรายงานลูกค้าเป้าหมาย

 • ลูกค้าเป้าหมายตามการมอบหมายให้
 • ลูกค้าเป้าหมายตามการมอบหมายให้และการจัดอันดับ
 • ลูกค้าเป้าหมายตามคะแนน

แสดงรายงานโอกาสทางการขาย

 • โอกาสทางการขายตามรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • โอกาสทางการขายตามการมอบหมายให้
 • โอกาสทางการขายตามแหล่งที่มา
 • โอกาสทางการขายตามลูกค้าองค์กร
 • โอกาสทางการขายตามที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • โอกาสทางการขายที่พ้นกำหนด
 • ช่วงระยะของการขาย
 • ไปป์ไลน์การขาย
 • กิจกรรมตามโอกาสทางการขาย

แสดงรายงานเกี่ยวกับการขายอื่นๆ

 • ลูกค้าอันดับต้นๆ ตามรายได้: ลูกค้าองค์กร
 • ลูกค้าอันดับต้นๆ ตามรายได้: ที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด
 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรมากที่สุด
 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรเบื้องต้นสูงสุด
 • แหล่งอ้างอิงยอดนิยม: ตามปริมาณลูกค้าเป้าหมาย
 • แหล่งอ้างอิงยอดนิยม: ตามยอดขายรวม
 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 180 วันที่ผ่านมา
 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา

แสดงรายงานการตลาด

 • โอกาสทางการขายตามกิจกรรมทางการตลาด
 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามกิจกรรมทางการตลาด
 • ลูกค้าองค์กรตามกิจกรรมทางการตลาด
 • กิจกรรมทางการตลาดตามแคมเปญ
 • กิจกรรมทางการตลาดตามชนิด
 • บันทึกการโทรตามรายการโทร

แสดงรายงานโครงการทางธุรกิจ

 • โครงการทางธุรกิจ - ทั้งหมด
 • โครงการทางธุรกิจ - โครงการที่จะครบกำหนด
 • โครงการทางธุรกิจ - พ้นกำหนด
 • โครงการทางธุรกิจตามสถานะ
 • โครงการทางธุรกิจตามวันครบกำหนด
 • โครงการทางธุรกิจตามการมอบหมายให้
 • โครงการทางธุรกิจตามชนิด
 • โครงการทางธุรกิจตามลำดับความสำคัญ
 • โครงการทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร
 • โครงการทางธุรกิจตามที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • งานโครงการ - ทั้งหมด
 • งานโครงการ - งานที่จะครบกำหนด
 • งานโครงการ - พ้นกำหนด
 • งานโครงการตามโครงการ
 • งานโครงการตามการมอบหมายให้

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013, Outlook 2010