การเชื่อมต่อไปยังที่ติดต่อโดยใช้ NetMeeting

  1. ใน ที่ติดต่อ ให้เลือกที่ติดต่อ
  2. บนเมนู การกระทำ ให้คลิก เรียกโดยใช้ NetMeeting
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook