แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัวข้อ แล้วกด ENTER จากนั้นให้กด CTRL+P

แป้นพิมพ์ลัดของ Microsoft Office Outlook

แสดงการนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สลับไปยังเมล CTRL+1
สลับไปยังปฏิทิน CTRL+2
สลับไปยังที่ติดต่อ CTRL+3
สลับไปยังงาน CTRL+4
สลับไปยังบันทึกย่อ CTRL+5
สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างนำทาง CTRL+6
สลับไปยังทางลัด CTRL+7
สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ) CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค
สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ) CTRL+เครื่องหมายจุลภาค
ย้ายระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง หน้าต่างหลักของ Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบรายการที่ต้องทำ F6 หรือ CTRL+SHIFT+TAB
ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ TAB
ย้ายไปมาภายใน บานหน้าต่างนำทาง แป้นลูกศร
ไปยังโฟลเดอร์อื่น CTRL+Y
ไปยังกล่อง ค้นหา F3 หรือ CTRL+E
ใน บานหน้าต่างการอ่านให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+จุลภาค หรือ ALT+PAGE UP
ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ SPACEBAR
ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ SHIFT+SPACEBAR
ขยายหรือยุบกลุ่ม (กับกลุ่มที่เลือก) ใน บานหน้าต่างนำทาง SHIFT+เครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบ ตามต้องการ
ยุบหรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล ลูกศรซ้าย และ ลูกศรขวา ตามต้องการ
ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปใน บานหน้าต่างการอ่าน SHIFT+TAB
ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าใน บานหน้าต่างการอ่าน CTRL+TAB
กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในบานหน้าต่างหลักของ Outlook ALT+B, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+BACKSPACE
ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในบานหน้าต่างหลักของ Outlook ALT+ลูกศรขวา
เลือก แถบข้อมูลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี) CTRL+SHIFT+W

แสดงการค้นหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น CTRL+E
ล้างผลลัพธ์การค้นหา ESC
ขยายการค้นหาให้รวม รายการจดหมายทั้งหมด รายการปฏิทินทั้งหมด หรือ รายการที่ติดต่อทั้งหมด ขึ้นอยู่กับโมดูลที่คุณอยู่ CTRL+ALT+A
ขยายตัวสร้างแบบสอบถามการค้นหา CTRL+ALT+W
ใช้ การค้นหาขั้นสูง CTRL+SHIFT+F
สร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ CTRL+SHIFT+P
ค้นหาข้อความภายในข้อความหรือรายการอื่น F4
ค้นหาการค้นหาข้อความถัดไปภายในข้อความหรือรายการอื่น SHIFT+F4
ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางอย่างภายในรายการที่เปิด ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิด CTRL+H
ขยายการค้นหาให้รวมเดสก์ท็อป CTRL+ALT+K

แสดงค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ CTRL+SHIFT+G

แสดงประเภทสี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี ALT+D

แสดงสร้างรายการหรือแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สร้างการนัดหมาย CTRL+SHIFT+A
สร้างที่ติดต่อ CTRL+SHIFT+C
สร้างรายชื่อการแจกจ่าย CTRL+SHIFT+L
สร้างโทรสาร CTRL+SHIFT+X
สร้างโฟลเดอร์ CTRL+SHIFT+E
สร้างรายการบันทึกประจำวัน CTRL+SHIFT+J
สร้างการเรียกประชุม CTRL+SHIFT+Q
สร้างข้อความ CTRL+SHIFT+M
สร้างบันทึกย่อ CTRL+SHIFT+N
สร้างเอกสาร Microsoft Office ใหม่ CTRL+SHIFT+H
ติดประกาศที่โฟลเดอร์นี้ CTRL+SHIFT+S
ประกาศการตอบกลับในโฟลเดอร์นี้ CTRL+T
สร้างโฟลเดอร์การค้นหา CTRL+SHIFT+P
สร้างงาน CTRL+SHIFT+K
สร้างการร้องของาน CTRL+SHIFT+U

แสดงรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
บันทึก CTRL+S หรือ SHIFT+F12
บันทึกแล้วปิด ALT+S
บันทึกเป็น F12
เลิกทำ CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE
ลบรายการ CTRL+D
พิมพ์ CTRL+P
คัดลอกรายการ CTRL+SHIFT+Y
ย้ายรายการ CTRL+SHIFT+V
ตรวจสอบชื่อ CTRL+K
ตรวจการสะกด F7
ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน CTRL+SHIFT+G
ส่งต่อ CTRL+F
ส่งหรือประกาศหรือเชิญทั้งหมด ALT+S
เปิดการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในมุมมองไอคอน) F2
จัดข้อความชิดซ้าย CTRL+L
จัดข้อความกึ่งกลาง CTRL+E
จัดข้อความชิดขวา CTRL+R

แสดงอีเมล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า CTRL+SHIFT+I
สลับไปยัง กล่องจดหมายออก CTRL+SHIFT+O
เลือกบัญชีผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ CTRL+TAB (พร้อมโฟกัสอยู่บนกล่อง ถึง ) จากนั้นกด TAB ไปปุ่มบัญชีผู้ใช้
ตรวจสอบชื่อ CTRL+K
ส่ง ALT+S
ตอบกลับข้อความ CTRL+R
ตอบกลับผู้รับข้อความทั้งหมด CTRL+SHIFT+R
ส่งต่อข้อความ CTRL+F
ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ CTRL+ ALT+J
แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ) CTRL+SHIFT+I
ติดประกาศที่โฟลเดอร์ CTRL+ SHIFT+S
ใช้ัลักษณะปกติ CTRL+SHIFT+N
ตรวสอบข้อความใหม่ CTRL+M หรือ F9
ไปยังข้อความก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
ไปยังข้อความถัดไป ลูกศรลง
สร้างข้อความใหม่ (เมื่ออยู่ในจดหมาย) CTRL+N
สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้) CTRL+SHIFT+M
เปิดข้อความที่ได้รับ CTRL+O
เปิดสมุดรายชื่อ CTRL+SHIFT+B
แปลงข้อความ HTML หรือ RTF เป็นข้อความธรรมดา CTRL+SHIFT+O
เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด INSERT
แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน CTRL+SHIFT+G
ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว CTRL+Q
ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน CTRL+U
แสดงเมนูเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ เปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย CTRL+SHIFT+W
ค้นหาหรือแทนที่ F4
ค้นหาถัดไป SHIFT+F4
ส่ง CTRL+ENTER
พิมพ์ CTRL+P
ส่งต่อ CTRL+F
ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบ CTRL+ALT+F
แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก ALT+ENTER
ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด CTRL+ALT+M
ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด CTRL+ALT+U
แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

แสดงปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สร้างการนัดหมายใหม่ (เมื่ออยู่ในปฏิทิน) CTRL+N
สร้างการนัดหมายใหม่ (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้) CTRL+SHIFT+A
สร้างการเรียกประชุมใหม่ CTRL+SHIFT+Q
ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม CTRL+F
ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ CTRL+R
ตอบกลับผู้รับการเรียกประชุมทั้งหมดด้วยข้อความ CTRL+SHIFT+R
แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน ALT+0
แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน ALT+1
แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน ALT+2
แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน ALT+3
แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน ALT+4
แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน ALT+5
แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน ALT+6
แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน ALT+7
แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน ALT+8
แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน ALT+9
ไปยังวันที่ CTRL+G
สลับไปยังมุมมองเดือน ALT+= หรือ CTRL+ALT+4
ไปยังวันถัดไป CTRL+ลูกศรขวา
สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป ALT+ลูกศรลง
ไปยังเดือนถัดไป ALT+PAGE DOWN
ไปยังวันก่อนหน้า CTRL+ลูกศรซ้าย
ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า ALT+ลูกศรขึ้น
ไปยังเดือนก่อนหน้า ALT+PAGE UP
ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์ ALT+HOME
ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์ ALT+END
สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์ ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3
สลับไปยังมุมมองวันทำงาน CTRL+ALT+2
ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า CTRL+จุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+จุลภาค
ไปยังการนัดหมายถัดไป CTRL+มหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+มหัพภาค
ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายหรืองาน CTRL+G

ดูเพิ่มเติมภายใต้มุมมอง มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนในปฏิทิน และตัวนำทางวันที่

แสดงที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เรียกเลขหมายใหม่ CTRL+SHIFT+D
ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น F3 หรือ CTRL+E
ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ F11
ในตารางหรือมุมมองรายการของที่ติดต่อ ให้ไปที่ที่ติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด SHIFT+ตัวอักษร
เลือกที่ติดต่อทั้งหมด CTRL+A
สร้างข้อความอีเมลใหม่ที่ใส่ที่อยู่ไปยังที่ติดต่อที่เลือก CTRL+F
สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก CTRL+J
สร้างที่ติดต่อใหม่ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ) CTRL+N
สร้างที่ติดต่อใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้) CTRL+SHIFT+C
เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อที่เลือก CTRL+O หรือ CTRL+SHIFT+ENTER
สร้างรายชื่อการแจกจ่ายใหม่ CTRL+SHIFT+L
พิมพ์ CTRL+P
ปรับปรุงรายการของสมาชิกรายชื่อการแจกจ่าย F5
ไปยังโฟลเดอร์อื่น CTRL+Y
เปิดสมุดรายชื่อ CTRL+SHIFT+B
ใช้ การค้นหาขั้นสูง CTRL+SHIFT+F
ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค
ปิดที่ติดต่อ ESC
เปิดเว็บเพจสำหรับที่ติดต่อที่เลือก (ถ้ามี) CTRL+SHIFT+X
เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่ ALT+D
ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1 ALT+SHIFT+1
ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2 ALT+SHIFT+2
ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3 ALT+SHIFT+3

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิดรายการ เพิ่ม ALT+A
เลือกข้อความในกล่อง ป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีการกำหนดป้ายชื่อถูกเลือก ALT+B
เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร ALT+C
วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่อง แก้ไข ALT+E
เลือกกล่อง เขตข้อมูล ALT+F
เลือกรายการแบบหล่นลงของ จัดแนวรูป ALT+G
เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง ALT+K แล้วกด ENTER
เลือกรายการแบบหล่นลง เค้าโครง ALT+L
เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่อง เขตข้อมูล ALT+R

แสดงงาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
แสดงหรือซ่อน แถบรายการที่ต้องทำ ALT+F2
ยอมรับการร้องของาน ALT+C
ปฏิเสธการร้องของาน ALT+D
ค้นหางานหรือรายการอื่น CTRL+E
เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์ CTRL+Y
สร้างงานใหม่ (เมื่ออยู่ในงาน) CTRL+N
สร้างงานใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้) CTRL+SHIFT+K
สร้างการร้องของานใหม่ CTRL+SHIFT+U
เปิดรายการที่เลือก CTRL+O
พิมพ์รายการที่เลือก CTRL+P
เลือกรายการทั้งหมด CTRL+A
ลบรายการที่เลือก CTRL+D
ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบ CTRL+F
สลับระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง รายการ งาน และ แถบรายการที่ต้องทำ SHIFT+TAB
เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน CTRL+J
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ INSERT

แสดงจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
แสดงเมนู รูปแบบ ALT+O
แสดงกล่องโต้ตอบ แบบอักษร CTRL+SHIFT+P
สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก) SHIFT+F3
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก CTRL+SHIFT+K
ทำตัวอักษรเป็นตัวหนา CTRL+B
เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย CTRL+SHIFT+L
ทำตัวอักษรเป็นตัวเอียง CTRL+I
เพิ่มการเยื้อง CTRL+T
ลดการเยื้อง CTRL+SHIFT+T
จัดชิดซ้าย CTRL+L
จัดกึ่งกลาง CTRL+E
ขีดเส้นใต้ CTRL+U
เพิ่มขนาดแบบอักษร CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดแบบอักษร CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<
ตัด CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE
คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

 หมายเหตุ   CTRL+INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT
ล้างการจัดรูปแบบ CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR
ลบคำถัดไป CTRL+SHIFT+H
ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ CTRL+SHIFT+J
ใช้ลักษณะ CTRL+SHIFT+S
สร้างกั้นหน้าลอย CTRL+T
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ CTRL+K
จัดย่อหน้าชิดซ้าย CTRL+L
จัดย่อหน้าชิดขวา CTRL+R
ลดกั้นหน้าลอย CTRL+SHIFT+T
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก CTRL+Q

แสดงเพิ่มข้อมูลเว็บลงในรายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์
ระบุเว็บเบราว์เซอร์ กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ CTRL+K

แสดงแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

กด ALT+F แล้วกด V

เมื่อต้องการพิมพ์รายการในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้กด ALT+F กด W แล้วกด V

พิมพ์แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ALT+P
เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ALT+S หรือ ALT+U
ย่อ/ขยาย ALT+Z
ปิด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ALT+C

แสดงส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดพร้อมกับเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) โดยการรวมนี้สามารถรวมถึงส่วนหัว รายการทั้งหมด โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่มีขนาดน้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมตามที่คุณกำหนด F9
เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบต่างๆ) SHIFT+F9
เริ่ม ส่ง/รับ CTRL+M
กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ CTRL+ALT+S

แสดงVisual Basic Editor

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิด Visual Basic Editor ALT+F11

แสดงแมโคร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เล่นแมโคร ALT+F8

แสดงฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
บันทึกออกแบบฟอร์ม CTRL+ALT+SHIFT+F12
บันทึกข้อมูลฟอร์ม CTRL+SHIFT+F11
สร้างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ใหม่ คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

มุมมอง

แสดงมุมมองตาราง

แสดงการใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิดรายการ ENTER
เลือกรายการทั้งหมด CTRL+A
ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ PAGE DOWN
ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ PAGE UP
ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ
ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก CTRL+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ลูกศรลง ตามต้องการ
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่ CTRL+SPACEBAR
ฟื้นฟูมุมมอง F5

แสดงขณะที่กลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สำหรับกลุ่มทั้งหมด CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
ยุบกลุ่ม CTRL+เครื่องหมายลบ
ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว SHIFT+เครื่องหมายบวก
ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว เครื่องหมายลบ
เลือกกลุ่มก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
เลือกกลุ่มถัดไป ลูกศรลง
เลือกกลุ่มแรก HOME
เลือกกลุ่มสุดท้าย END
เลือกรายการแรกบนหน้าจอในกลุ่มที่ขยายหรือรายการแรกที่ออกนอกจอไปทางขวา ลูกศรขวา

แสดงกลุ่มทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ยุบกลุ่มทั้งหมด CTRL+เครื่องหมายลบ
ขยายกลุ่มทั้งหมด CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

แสดงมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนบนปฏิทิน

แสดงทั้งสามมุมมอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน ALT+แป้นสำหรับหมายเลขของวัน
แสดง 10 วัน ALT+0 (ศูนย์)
สลับไปยังมุมมองสัปดาห์ ALT+เครื่องหมายลบ
สลับไปยังมุมมองเดือน ALT+=
ย้ายระหว่าง ปฏิทิน แผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์ CTRL+TAB หรือ F6
เลือกการนัดหมายก่อนหน้า SHIFT+TAB
ไปยังวันก่อนหน้า ลูกศรซ้าย
ไปยังวันถัดไป ลูกศรขวา
ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป ALT+ลูกศรลง
ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า ALT+ลูกศรขึ้น

แสดงมุมมองวัน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ HOME
เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ END
เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
เลือกช่วงของเวลาถัดไป ลูกศรลง
เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ PAGE UP
เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ PAGE DOWN
ขยายหรือลดเวลาที่เลือก SHIFT+ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง ตามต้องการ
ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+ลูกศรลง ตามต้องการ
เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ให้กด ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ
ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป ALT+ลูกศรลง
ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า ALT+ลูกศรขึ้น

แสดงมุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก HOME
ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก END
ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก PAGE UP
ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก PAGE DOWN
ย้ายการนัดหมายขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา ALT+ลูกศรขึ้น, ALT+ลูกศรลง, ALT+ลูกศรซ้าย หรือ ALT+ลูกศรขวา ตามต้องการ
เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือใช้ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END ก็ได้

แสดงมุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ไปยังวันแรกของสัปดาห์ HOME
ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า PAGE UP
ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป PAGE DOWN

แสดงตัวนำทางวันที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน ALT+HOME
ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน ALT+END
ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า ALT+ลูกศรขึ้น
ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป ALT+ลูกศรลง

แสดงมุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

แสดงการใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าแฟ้มบัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร
เลือกบัตรใบก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
เลือกบัตรใบถัดไป ลูกศรลง
เลือกบัตรใบแรกในรายการ HOME
เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ END
เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน PAGE UP
เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป PAGE DOWN
เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป ลูกศรขวา
เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า ลูกศรซ้าย
เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่ CTRL+SPACEBAR
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น SHIFT+ลูกศรลง
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น CTRL+SHIFT+ลูกศรลง
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ SHIFT+HOME
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ SHIFT+END
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า SHIFT+PAGE UP
ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าสุดท้าย SHIFT+PAGE DOWN

แสดงย้ายระหว่างเขตข้อมูลในบัตรใบที่เปิด

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล หรือกด F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป จากเขตข้อมูลสุดท้ายของบัตร จะย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในบัตรใบถัดไป TAB
ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า จากเขตข้อมูลแรกของบัตร จะย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในบัตรใบก่อนหน้า SHIFT+TAB
ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป หรือเพิ่มบรรทัดไปที่เขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด ENTER
ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าโดยไม่ออกจากบัตรที่ใช้งานอยู่ SHIFT+ENTER
แสดงจุดแทรกในเขตข้อมูลที่ใข้งานอยู่เพื่อแก้ไขข้อความ F2

แสดงย้ายระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล หรือกด F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด ENTER
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด HOME
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด END
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด PAGE UP
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด PAGE DOWN
ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด ลูกศรขึ้น
ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด ลูกศรลง
ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล ลูกศรซ้าย
ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล ลูกศรขวา

แสดงมุมมองเส้นเวลา (งานหรือบันทึกรายวัน)

แสดงเมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เลือกรายการก่อนหน้า ลูกศรซ้าย
เลือกรายการถัดไป ลูกศรขวา
เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา
เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR
เปิดรายการที่เลือก ENTER
แสดงรายการที่อยู่เหนือรายการบนหน้าจอหนึ่งหน้าจอ PAGE UP
แสดงรายการที่อยู่ด้านล่างของรายการบนหน้าจอหนึ่งหน้าจอ PAGE DOWN
เลือกรายการแรกบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการแรกในกลุ่ม HOME
เลือกรายการสุดท้ายบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือเลือกรายการสุดท้ายในกลุ่ม END
แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม CTRL+HOME
แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนเส้นเวลา (ถ้าไม่มีการจัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่มกลุ่ม CTRL+END

แสดงเมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ขยายกลุ่ม ENTER หรือ ลูกศรขวา
ยุบกลุ่ม ENTER หรือ ลูกศรซ้าย
เลือกกลุ่มก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
เลือกกลุ่มถัดไป ลูกศรลง
เลือกกลุ่มแรกบนเส้นเวลา HOME
เลือกกลุ่มสุดท้ายบนเส้นเวลา END
เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา ลูกศรขวา

แสดงเมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาที่ใช้สำหรับวันต่างๆ ถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา ลูกศรซ้าย
ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา ลูกศรขวา
เมื่อมาตราส่วนเวลาที่ต่ำกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกมาตราส่วนเวลาที่สูงขึ้น SHIFT+TAB
เมื่อมาตราส่วนเวลาที่สูงกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกมาตราส่วนเวลาที่ต่ำลง TAB
เมื่อมาตราส่วนเวลาที่ต่ำกว่าถูกเลือกอยู่ จะเป็นการเลือกรายการแรกบนหน้าจอ หรือกลุ่มแรกบนหน้าจอถ้ามีการจัดกลุ่มรายการ TAB

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007