สร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึง ข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์: มุมมองของข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับที่ติดต่อในรูปแบบที่คล้ายกับนามบัตรกระดาษ ซึ่งสามารถแทรกลงในข้อความได้) ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้ คุณสามารถให้มีการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้


 หมายเหตุ 

สร้างลายเซ็น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก อีเมลใหม่
 2. คลิกแท็บ ข้อความ
 3. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น
 4. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง
 6. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น
 7. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 8. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำสิ่งต่อไปนี้
ตัวเลือก วิธีการ
เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คลิก นามบัตร คลิกที่ติดต่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง
เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก แทรกไฮเปอร์ลิงก์ พิมพ์ที่อยู่ของลิงก์หรือเรียกดูไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง
เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ คลิก การแทรกรูปภาพ เรีบกดูรูปภาพ แล้วคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง รูปแบบไฟล์รูปทั่วไปสำหรับรูปภาพ ได้แก่ .bmp, .gif, .jpg และ .png
 1. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสร้างลายเซ็น ให้คลิก ตกลง

 หมายเหตุ    ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างหรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏในข้อความที่เปิดอยู่ คุณจะต้องแทรกลายเซ็นนี้ลงในข้อความนั้น

การเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็นได้

ตั้งค่าลายเซ็นให้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในทุกอีเมลที่คุณส่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก อีเมลใหม่
 2. คลิกแท็บ ข้อความ
 3. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น
 4. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่สัมพันธ์กับลายเซ็น
 5. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม
 6. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 1. ในข้อความอีเมลใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ
 2. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด Delete

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013