การนำเข้าที่ติดต่อ

คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อจากโปรแกรมประยุกต์อื่นหรือจากที่ติดต่อ Outlook ที่ส่งออกมาเข้าใน Outlook ได้ คำแนะนำต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้ส่งออกที่ติดต่อนั้นจากโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น เว็บไคลเอ็นต์, กระดาษคำนวณ Excel หรือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลแล้ว

 หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกที่ติดต่อ ให้ดูที่ การส่งออกที่ติดต่อ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. คลิก เปิด
 3. คลิก นำเข้า
 4. คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 5. ภายใต้ การเลือกชนิดแฟ้มที่จะนำเข้า ให้คลิกชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

ชนิดแฟ้มที่ใช้กันมากที่สุดคือ ค่าที่มีการแบ่งโดยเครื่องหมายจุลภาค (Windows) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแฟ้ม CSV ถ้าคุณกำลังนำเข้าที่ติดต่อที่ส่งออกมาจาก Outlook ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ให้คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

 1. ภายใต้ แฟ้มที่จะนำเข้า ให้คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ตกลง
 2. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้ม ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ที่ติดต่อนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้า
 • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ที่ติดต่อที่นำเข้าจะถูกสร้างเป็นที่ติดต่ออีกรายการหนึ่งแยกต่างหาก
 • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ข้อมูลของที่ติดต่อที่จะนำเข้านั้นจะไม่ถูกนำเข้า
 1. คลิก ถัดไป
 2. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้ม ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้คลิกโฟลเดอร์สำหรับที่ติดต่อที่นำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ยกเว้นในกรณีที่คุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี หรือคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อไว้หลายโฟลเดอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้เดียว

 1. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010