การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

นอกเหนือจากการใช้ สมุดรายชื่อ (สมุดรายชื่อ: ชุดของสมุดรายชื่อที่คุณสามารถใช้เก็บชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร และรายชื่อการแจกจ่าย สมุดรายชื่ออาจประกอบด้วยสมุดรายชื่อส่วนกลาง สมุดรายชื่อ Outlook และสมุดรายชื่อส่วนบุคคล) เพื่อใส่ที่อยู่สำหรับข้อความแล้ว คุณสามารถค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น นามแฝงอีเมล ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน และหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าองค์กรมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในข้อมูลที่ติดต่อ Microsoft Office Outlook 2007 ของบุคคล คุณอาจมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับปรุงการค้นหา

คุณต้องการทำสิ่งใด


ค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ
  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อรูปปุ่ม
 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ
 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

แสดงทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อในสมุดรายชื่อ

คุณอาจได้ใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่น

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ
  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม
 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ
 3. สำหรับกล่อง ค้นหา ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม
 4. พิมพ์ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตำแหน่งงานของบุคคล

 หมายเหตุ 

 • คุณสามารถค้นหาโดยใช้เงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขในกล่องนี้ได้ หลังจากแต่ละเงื่อนไข ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค Outlook จะค้นหาข้อมูลนี้ในเขตข้อมูลที่รวมแต่ละเขต
 • คุณสามารถรวมชื่อของบุคคลหรือบางส่วนของชื่อไว้ในกล่อง ค้นหา เพื่อปรับปรุงการค้นหา
 • ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีเขตข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบุคคล

การค้นหาขั้นสูง อนุญาตให้คุณใช้คำสำคัญหรือเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อค้นหาบางคน ลักษณะนี้คล้ายกับการค้นหาที่ทำโดยใช้ตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ในกล่อง ค้นหา แต่คุณป้อนเงื่อนไขการค้นหาในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก แทนที่จะป้อนในกล่องเดี่ยวที่แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค การค้นหาจะใช้กับเขตข้อมูลเพียงบางเขตเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ติดต่อที่ป้อนสำหรับบุคคล

คุณลักษณะการค้นหาขั้นสูงนำเสนอวิธีการดูว่าเขตข้อมูลใดกำลังมีการค้นหาอยู่โดยใช้คำหลักหรือเงื่อนไขเฉพาะ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ
  • บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อปุ่มสมุดรายชื่อ
 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ
 3. คลิก การค้นหาขั้นสูง
 4. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อมูลในเขตข้อมูลที่เหมาะสม

ยิ่งคุณรวมข้อมูลมาก การค้นหาจะยิ่งมีการปรับปรุงมาก

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น สมุดรายชื่อทุกเล่มไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007