การแสดงตัวอย่างข้อความ


แท็ก    แสดงตัวอย่าง; ไม่ได้อ่าน


ใน Microsoft Outlook คุณสามารถสแกนโฟลเดอร์จดหมายของคุณและแสดงตัวอย่างเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเปิดข้อความ

คุณต้องการทำสิ่งใด


แสดงตัวอย่างสามบรรทัดแรกของข้อความในหน้าต่างหลักของ Outlook

 • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเฉพาะสามบรรทัดแรกของข้อความที่ไม่ได้อ่าน บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง คลิก การตั้งค่าอื่นๆ จากนั้นคลิก แสดงตัวอย่างรายการที่ไม่ได้อ่าน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างเนื้อหาของข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

ในบานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น) คุณสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความ แสดงตัวอย่างและเปิดสิ่งที่แนบ ไปยังการเชื่อมโยงหลายมิติ ใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง ดูข้อมูลการตามงานในแถบข้อมูล (แถบข้อมูล: แบนเนอร์ที่อยู่ใกล้กับส่วนบนของข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานที่เปิดอยู่ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ พร้อมกับแสดงสถานะออนไลน์ของที่ติดต่อที่กำลังใช้บริการ Instant Messaging เป็นต้น) และตอบกลับการเรียกประชุมได้

ความปลอดภัย  คุณสามารถดูข้อความได้อย่างปลอดภัยในบานหน้าต่างการอ่าน สคริปต์หรือสิ่งที่แนบที่อาจทำให้เกิดความเสียหายจะไม่สามารถเปิดใช้งานหรือเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างการอ่านได้ ถึงแม้ว่า Outlook จะบล็อกสิ่งที่แนบที่อาจทำให้เกิดความเสียหายไว้เกือบทุกชนิด แต่คุณควรปฏิบัติต่อข้อความและสิ่งที่แนบซึ่งมาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่ได้ร้องขอด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ

 • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ขวา หรือ ล่าง

 หมายเหตุ 

 • ตามค่าเริ่มต้น Outlook ได้รับการกำหนดค่าให้บล็อกเนื้อหาภายนอก เช่น การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพหรือเสียง ในข้อความ HTML ที่คุณได้รับ การเชื่อมโยงเหล่านี้ก็คือการอ้างอิงในโค้ดต้นฉบับ HTML ไปยังตำแหน่งภายนอกบนอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเปิดหรือแสดงตัวอย่างข้อความ คอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาภายนอกเพื่อที่จะแสดงรูปภาพหรือเล่นเสียง บางครั้ง ผู้ส่งอีเมลขยะจะใช้การดาวน์โหลดเนื้อหาภายนอกของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อยืนยันว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้อง เพื่อที่จะได้เพิ่มที่อยู่อีเมลนั้นลงในรายการอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกใน Outlook
 • เมื่อคุณดูข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถดูคุณสมบัติอีเมลเกี่ยวกับชื่อในเขตข้อมูล จาก, ถึง หรือ สำเนาถึง ได้โดยการคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบในบานหน้าต่างการอ่าน

เมื่อคุณได้รับสิ่งที่แนบในข้อความ และต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่แนบนั้นมีอะไรโดยไม่ต้องเปิดขึ้นมา คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบได้ในบานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น)

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและแนบแฟ้มที่สร้างในโปรแกรมประยุกต์ ระบบ Microsoft Office 2007 คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ Office 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบซึ่งเป็นเอกสาร Word คุณจะต้องมี Word ติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบซึ่งเป็น Excel คุณจะต้องมี Excel ติดตั้งอยู่

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบใช้ได้สำหรับข้อความที่จัดรูปแบบเป็น HTML และข้อความธรรมดา แต่ใช้ไม่ได้สำหรับข้อความที่จัดรูปแบบเป็น Rich Text Format (RTF) นอกจากนี้ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังดูข้อความที่ได้รับ ไม่ใช่ในขณะที่คุณกำลังเรียบเรียงข้อความใหม่

แสดงดูโปรแกรมประยุกต์ ระบบ Microsoft Office 2007 ที่สนับสนุนการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบตามค่าเริ่มต้น

 • รายการ Microsoft Office Outlook 2007
 • เอกสาร Microsoft Office Word 2007
 • งานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007
 • แผ่นงาน Microsoft Office Excel 2007
 • รูปวาด Microsoft Office Visio 2007
 • แฟ้มรูปและข้อความ

ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์บริษัทอื่นอาจจัดทำโปรแกรมแสดงตัวอย่างของตนเป็น Add-in ได้

 สิ่งสำคัญ   เพื่อช่วยป้องกันคุณจากโค้ดที่เป็นอันตราย เนื้อหาแบบแอกทีฟซึ่งฝังตัวอยู่ในสิ่งที่แนบ (รวมถึงสคริปต์ แมโคร และตัวควบคุม ActiveX) จะถูกปิดใช้งานในระหว่างการแสดงตัวอย่าง คุณควรแสดงตัวอย่างหรือเปิดสิ่งที่แนบจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง
 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกสิ่งที่แนบ ถ้ามีสิ่งที่แนบหลายอัน คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อค้นหาสิ่งที่แนบที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   การแสดงตัวอย่างอาจไม่แสดงเนื้อหาล่าสุดในแฟ้ม เมื่อต้องการดูเนื้อหาล่าสุดที่สมบูรณ์ ให้เปิดแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบ .docx เพื่อเปิดสิ่งที่แนบนั้นใน Microsoft Word ได้

 1. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ ให้คลิกปุ่ม ข้อความ

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ

บรรยายภาพ 1 คลิกเพื่อดูข้อความ
บรรยายภาพ 2 คลิกเพื่อแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ
บรรยายภาพ 3 การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ
บรรยายภาพ 4 คลิกภาพนิ่ง PowerPoint เพื่อดูภาพนิ่งถัดไปในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ปิดหรือเปิดบานหน้าต่างการอ่าน

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ปิดบานหน้าต่างการอ่าน

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ปิด

  เปิดบานหน้าต่างการอ่าน

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ขวา หรือ ล่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007