การใช้เครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002
Microsoft Outlook® 2000

บทความนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับเครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook ที่มีให้เลือกใช้ในรูปของ ดาวน์โหลดจาก Microsoft Office ออนไลน์

เครื่องมือที่เรียกว่า แฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม Outlook 2000 และรุ่นหลังจากนี้ และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโปรแกรม Outlook ในแต่ละรุ่นตามลำดับ เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลที่อยู่บนโปรแกรม Outlook ไว้บนฮาร์ดดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือจะนำมาใช้ร่วมกัน และการดำเนินการดังกล่าวทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หลังจากที่คุณทำแฟ้มสำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถคัดลอกแฟ้มสำรองจากโปรแกรม Outlook ไปยังสื่ออื่นที่พกพาได้สะดวก เช่น ซีดี หรือดีวีดี แฟ้มสำรองคือ สำเนาที่แยกเก็บของแฟ้มต้นฉบับ และจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเดียวกับแฟ้มต้นฉบับ คุณสามารถตั้งระบบให้แจ้งเตือนคุณทำแฟ้มสำรองเป็นระยะ ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

เกี่ยวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

เว้นแต่คุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ของ Microsoft Exchange Server หรือบัญชีผู้ใช้ของ HTTP เช่น MSN® Hotmail® ข้อมูลทั้งหมดของคุณจากโปรแกรม Outlook จะถูกจัดเก็บไว้ใน แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) (แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst): แฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อความและรายการอื่นๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดแฟ้ม .pst เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับการส่งข้อความอีเมล และสามารถใช้แฟ้ม .pst เพื่อจัดระเบียบและสำรองรายการสำหรับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย) แม้คุณตั้งบัญชีผู้ใช้ไว้กับ Microsoft Exchange Server หรือ Hotmail คุณก็ยังสามารถทำแฟ้มสำรองในรูปของแฟ้ม .pst ได้ และแฟ้มนี้จะถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนที่จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

แฟ้ม .pst แต่ละแฟ้มประกอบด้วยโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ใน Outlook รวมถึงโฟลเดอร์ กล่องขาเข้า, ปฏิทิน และ ที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกมีแฟ้ม .pst เพียงแฟ้มเดียว (ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล อยู่ใน รายการโฟลเดอร์ (รายการโฟลเดอร์: รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากโฟลเดอร์ ถ้าไม่ปรากฏรายการโฟลเดอร์ บนเมนู 'ไปที่' ให้คลิก 'รายการโฟลเดอร์') ของคุณ) แต่คุณก็ยังสามารถเพิ่มแฟ้ม .pst ใหม่ ๆ ที่คุณใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำรอง เมื่อใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล คุณจะสามารถสำรองแฟ้ม .pst แฟ้มใดหรือทุกแฟ้มเหล่านี้ )

  หมายเหตุ  

การเปรียบเทียบ การส่งออกและการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

วิธีการสำรองข้อมูลประเภท อีเมล ที่ติดต่อ นัดหมาย งาน บันทึกย่อ และข้อมูลในวารสารที่อยู่บนโปรแกรม Outlook มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี — เครื่องมือที่เรียกว่า แฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล การส่งออก และการเก็บถาวรอัตโนมัติ

เครื่องมือที่เรียกว่า แฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล   นำมาใช้เพื่อคัดลอกแฟ้ม .pst ทุกแฟ้มหรือบางแฟ้มไปไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือแชร์

ส่งออก  นำมาใช้เพื่อสร้างแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลโปรแกรม Outlook แต่เลือกเก็บข้อมูลต้นฉบับไว้ในโฟลเดอร์ของคุณ คุณสามารถส่งออกได้ครั้งละหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้น

การเก็บถาวรอัตโนมัติ (Archive)  นำมาใช้เพื่อย้ายข้อมูลที่คุณต้องการสำรองออกจากโฟลเดอร์ของคุณ

การใช้เครื่องมือแฟ้มสำรอง PST

 เคล็ดลับ   ก่อนเริ่มต้นกระบวนการจัดทำแฟ้มสำรอง คุณอาจต้องการตรวจสอบขนาดแฟ้ม .pst ของคุณ หากคุณมีหลายโฟลเดอร์อยู่ในแฟ้ม .pst คุณต้องเลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ในระดับบนสุด เพื่อตรวจสอบขนาดรวมของแฟ้มของทุกโฟลเดอร์

แสดงถ้าต้องการติดตั้งเครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook

 1. ปิดโปรแกรม Outlook ก่อน
 2. ดาวน์โหลดเครื่องมือนี้จาก จากไซท์ Microsoft Office ออนไลน์ ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ

   หมายเหตุ   ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา ให้เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการเปลี่ยนภาษา คลิก ไป และคลิก ดาวน์โหลด

 3. ถ้าต้องการเริ่มต้นโปรแกรมการจัดเตรียม ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม Pfbackup.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 5. เริ่มต้นโปรแกรม Outlook

แสดงคำแนะนำเพื่อการใช้งาน

แฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลเก็บไว้ จะต้องเปิดอยู่แล้ว หากคุณมองเห็นแฟ้มดังกล่าวในรายการโฟลเดอร์ แสดงว่า แฟ้มนั้นเปิดอยู่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่คำว่า ทำแฟ้มสำรอง
 2. คลิก ตัวเลือก.
 3. ในรายการ ทำสำรองแฟ้มในโฟลเดอร์ส่วนตัวเหล่านี้ ให้เลือกกาเครื่องหมายในช่องของแต่ละรายการที่คุณต้องการทำสำรองแฟ้ม
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม .pst ที่ปรากฏ หรือถ้าต้องการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกที่คำว่า เรียกดู ก่อนนำทางไปสู่ตำแหน่งที่คุณต้องการ และคลิก เปิด

   หมายเหตุ   ชื่อแฟ้มและตำแหน่งเริ่มต้นที่จัดเก็บแฟ้ม .pst ไว้จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งแฟ้ม

 5. ถ้าต้องการให้โปรแกรม Microsoft Outlook เตือนให้คุณทำสำรองแฟ้มนี้ไว้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกกาเครื่องหมายในช่อง เตือนให้ทำสำรองทุก ๆ และพิมพ์จำนวนวันที่ต้องการระหว่าง 1 และ 999 วัน
 6. คลิกที่คำว่า ตกลง
 7. คลิกที่คำว่า บันทึกแฟ้มสำรอง

   หมายเหตุ   รายการที่คุณเลือกจะยังไม่ได้ทำสำรองเก็บไว้จนกระทั่งคุณปิดโปรแกรม Outlook

กล่องโต้ตอบแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook

บรรยายภาพ 1  แสดงรายการแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่จะนำมารวมไว้ในแฟ้มสำรอง
บรรยายภาพ 2  แสดงเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำแฟ้มสำรองเก็บไว้ได้สำเร็จ
บรรยายภาพ 3  ปุ่ม ตัวเลือก คือ ที่ ๆ คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้เตือนคุณทำแฟ้มสำรอง ซึ่งจะมีแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย ปุ่มนี้ยังช่วยบอกตำแหน่งแฟ้มที่จัดเก็บแฟ้มสำรอง
บรรยายภาพ 4  คุณสามารถเปิดแฟ้มสำรองที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

กล่องโต้ตอบตัวเลือกแฟ้มสำรอง

บรรยายภาพ 1  การเลือกกาเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย คือ การแจ้งให้ทราบว่า มีการนำระบบเตือนมาใช้ คุณสามารถระบุจำนวนของวันได้จากระหว่าง 1 และ 999 วัน
บรรยายภาพ 2  เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแฟ้มแต่ละแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่คุณต้องการทำแฟ้มสำรอง
บรรยายภาพ 3  ตำแหน่งแฟ้ม คือ ที่ ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกคัดลอกนำมาเก็บไว้ ข้อมูลต้นฉบับของคุณจะไม่ถูกลบออกและไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อทำแฟ้มสำรองเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้โปรแกรม Windows Explorer เพื่อไปยังตำแหน่งนี้ และดูหรือคัดลอกแฟ้มสำรองไปเก็บไว้ในสื่ออื่นที่พกพาได้สะดวก เช่น ซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์จัดเก็บหน่วยความจำขนาดเล็ก

แสดงการเปิดและปิดระบบเตือนให้ทำแฟ้มสำรอง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่คำว่า ทำแฟ้มสำรอง
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าต้องการเปิดใช้ระบบเตือนให้ทำแฟ้มสำรอง ให้เลือกกาเครื่องหมายในช่อง เตือนให้ทำสำรองทุก ๆ และพิมพ์จำนวนของวันที่ต้องการระหว่าง 1 และ 999 วัน
  • ถ้าต้องการปิดระบบเตือนให้ทำแฟ้มสำรอง ให้ลบเครื่องหมายเช็คถูกออกจากกล่อง เตือนให้ทำสำรองทุก ๆ
 4. คลิก ตกลง

แสดงเปิดสำเนาของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่คำว่า ทำแฟ้มสำรอง
 2. คลิก เปิดแฟ้มสำรอง
 3. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่คุณต้องการเปิด และคลิก เปิด

 หมายเหตุ   คุณยังสามารถเปิดแฟ้ม .pst ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล โดยเมื่ออยู่บนโปรแกรม Outlook คุณสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลบนโปรแกรม Outlook ได้จากเมนู แฟ้ม

แสดงที่ ๆจัดเก็บแฟ้ม .pst

เมื่อคุณสร้างแฟ้ม .pst แฟ้มนี้จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์การตั้งค่าท้องถิ่นของ Outlook ที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งจากหลาย ๆ ตำแหน่งต่อไปนี้:

แสดงMicrosoft Windows Server™ 2003

Outlook 2000, Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003  C:\Documents and Settings\Profiles\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้คนเดียว

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้นในโปรแกรม Windows Explorer เพื่อดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

แสดงทำอย่างไร?

 1. คลิก Start และคลิก My Computer
 2. เมื่ออยู่บนเมนู Tools ให้คลิก Folder Options
 3. คลิกแท็บ View และคลิกตัวเลือก Show hidden files and folder

แสดงMicrosoft Windows® XP

Outlook 2000, Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003  C:\Documents and Settings\Profiles\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้คนเดียว

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้นในโปรแกรม Windows Explorer เพื่อดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

แสดงทำอย่างไร?

 1. คลิก Start, และคลิก My Computer
 2. บนเมนู Tools ให้คลิก Folder Options
 3. คลิกแท็บ View และคลิกตัวเลือก Show hidden files and folder

แสดงMicrosoft Windows 2000

Outlook 2000, Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003  C:\Documents and Settings\Profiles\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้คนเดียว

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้นในโปรแกรม Windows Explorer เพื่อดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

แสดงทำอย่างไร?

 1. คลิกสองครั้งที่คำว่า My Computer บนเดสก์ท็อปของคุณ
 2. บนเมนู Tools ให้คลิก Folder Options
 3. คลิกแท็บ View และคลิกตัวเลือก Show hidden files and folder

แสดงMicrosoft Windows Millennium Edition

Outlook 2000 หรือ Outlook 2002  C:\Windows\Profiles\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ C:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้คนเดียว

แสดงMicrosoft Windows 98 Second Edition

Outlook 2000 หรือ Outlook 2002  C:\Windows\Profiles\<ชื่อผู้ใช้>\Local Settings\Application Data บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ C:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้คนเดียว

แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งของการทำแฟ้มสำรองสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่คำว่า ทำแฟ้มสำรอง
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. ในรายการ ทำสำรองแฟ้มในโฟลเดอร์ส่วนตัวเหล่านี้ ให้คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะใช้ทำแฟ้มสำรอง และเปลี่ยนตำแหน่งในกล่อง ทำสำรองแฟ้มที่เลือกข้างต้นไว้ในตำแหน่งนี้
 4. คลิก ตกลง
 5. คลิก บันทึกแฟ้มสำรอง

แสดงการลบเครื่องมือแฟ้มสำรอง PST

 1. ออกจากโปรแกรม Outlook ก่อน
 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  แสดงMicrosoft Windows Server™ 2003 หรือ Windows XP

  1. ใน Control Panel ให้คลิก Add or Remove Programs

    หมายเหตุ   หากคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสิค ให้คลิกสองครั้งที่คำว่า Add or Remove Programs

  2. ในรายการของโปรแกรมที่อยู่บนแท็บ Install/Uninstallให้ค้นหาคำว่าMicrosoft Outlook Personal Folders Backup และเลือก
  3. คลิก Change/Remove
  4. ยืนยันว่าคุณต้องการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ออกจากเครื่องจริงได้ด้วยการคลิกที่คำว่า Yes

  แสดงMicrosoft Windows 2000

  1. ใน Control Panel ให้คลิกสองครั้งที่คำว่า Add/Remove Programs
  2. ใต้คำว่า Currently installed programs ให้ค้นหา Microsoft Outlook Personal Folders Backup และเลือก
  3. คลิก Change/Remove
  4. ยืนยันว่าคุณต้องการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ออกจากเครื่องจริงได้ด้วยการคลิกที่คำว่า Yes

  แสดงMicrosoft Windows NT, Windows Millennium Edition, Windows 98, Windows 95

  1. ใน Control Panel ให้คลิกสองครั้งที่คำว่า Add/Remove Programs
  2. ในรายการของโปรแกรม ให้ค้นหา Microsoft Outlook Personal Folders Backup และเลือก
  3. คลิก Add/Remove
  4. ยืนยันว่าคุณต้องการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ออกจากเครื่องจริงได้ด้วยการคลิกที่คำว่า Yes

แสดงการดูสถานะของแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่คำว่า ทำแฟ้มสำรอง ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรม Personal Folders Backup คุณจะเห็นแฟ้มโฟลเดอร์สำรองที่ถูกกำหนดให้ทำสำรองเก็บไว้ในปัจจุบัน และวันที่ที่ทำแฟ้มสำรองล่าสุด

แสดงวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

แสดงฉันสร้างสำเนาแฟ้มเก็บไว้ และตอนนี้ต้องการนำออกมาใช้

จำนวนข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนจะเป็นตัวกำหนดวิธีการกู้คืนข้อมูลสำรองของคุณ หากคุณต้องการกู้คืน:

 • เพียงไม่กี่รายการที่คุณเผลอลบหรือเปลี่ยนแปลง ให้เปิดแฟ้มนั้น และทำการย้ายหรือคัดลอกรายการออกจากแฟ้มสำรองกลับไปไว้ในแฟ้มต้นฉบับของคุณใหม่
  1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้เมาส์ไปที่คำว่า เปิด และคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook
  2. คลิกแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการเปิด และคลิก ตกลง

    หมายเหตุ   ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับโปรแกรม Outlook ในรุ่นอื่น

   ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลจะปรากฏใน รายการโฟลเดอร์ (รายการโฟลเดอร์: รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากโฟลเดอร์ ถ้าไม่ปรากฏรายการโฟลเดอร์ บนเมนู 'ไปที่' ให้คลิก 'รายการโฟลเดอร์') ถ้าต้องการดู รายการโฟลเดอร์ บนเมนู ไปที่ ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นี้จะถูกเรียกว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ตามค่าเริ่มต้น

  ปิดแฟ้มสำรองได้ด้วยการคลิกขวาที่แฟ้มนั้น และคลิก ปิด
 • ข้อมูลจำนวนมาก หรือทั้งโฟลเดอร์ ให้นำเข้าสำเนาของแฟ้มสำรอง หากคุณไม่ต้องการแทนที่ทั้งโฟลเดอร์ คุณสามารถกรองข้อมูลเพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น หรือคุณสามารถนำเข้าทั้งโฟลเดอร์ และระบุว่าต้องการแทนที่รายการที่ซ้ำกันหรือไม่
  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การนำเข้าและส่งออก
  2. คลิก Import from another program or file และคลิก Next
  3. คลิก Personal Folder File (.pst) และคลิก Next
  4. ในช่อง แฟ้มที่นำเข้า ให้ระบุพาธและชื่อแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการนำเข้า
  5. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

   แทนที่รายการที่ซ้ำด้วยรายการที่ถูกนำเข้า  ข้อมูลเดิมจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลในแฟ้มที่ถูกนำเข้า

   อนุญาตให้รายการที่ซ้ำถูกสร้างขึ้น   ข้อมูลเดิมจะไม่ถูกเขียนทับ และรายการที่ซ้ำจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันของ Outlook

   ไม่นำเข้าสิ่งที่ซ้ำ  ข้อมูลเดิมยังจะถูกเก็บไว้ และข้อมูลที่ซ้ำในแฟ้มจะไม่ถูกคัดลอกลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันของ Outlook

  6. ปฏิบัติตามคำแนะนำส่วนที่เหลือของ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก
 • แฟ้ม .pst ทั้งหมดของคุณ ปิดโปรแกรม Outlook และใช้คำสั่ง Find ใน Windows เพื่อหาตำแหน่งของแฟ้ม .pst ที่เสียและเปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้ ทำสำเนาแฟ้ม .pst และใช้ชื่อแฟ้ม .pst ต้นฉบับที่เสียเป็นชื่อแฟ้ม ต้องวางแฟ้มนี้ไว้ในไดเร็คทอรีย์เดิมกับแฟ้ม .pst ต้นฉบับ หลังจากนั้นจึงรีสตาร์ทโปรแกรม Outlook

แสดงฉันสร้างแฟ้ม .pst และจำพาธที่ใช้บันทึกแฟ้มนี้ไม่ได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก รายการโฟลเดอร์
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ระดับบนสุดของแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บของแฟ้ม
 3. บนเมนูวิธีลัด ให้คลิก คุณสมบัติสำหรับ <ชื่อแฟ้ม> และคลิกที่คำว่า ขั้นสูง ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแฟ้มจะปรากฏในกล่อง เส้นทาง

แสดงฉันเห็นแต่ข้อความข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถเปิดแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) <ชื่อแฟ้ม> แฟ้มอาจเข้ากันไม่ได้กับ Outlook รุ่นนี้ หรือแฟ้มอาจเสีย"

พยายามเปิดแฟ้ม .pst จากเมนู แฟ้ม ของ Outlook หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้ม <ชื่อแฟ้ม> เข้ากันไม่ได้กับบริการข้อมูลโฟลเดอร์ส่วนบุคคลรุ่นนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ" แสดงว่าแฟ้ม .pst มีข้อมูลยูนิโค้ต ทั้งนี้ ข้อมูลยูนิโค้ตจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 หรือสูงกว่า หากคุณกำลังใช้โปรแกรม Outlook รุ่นก่อนนี้ คุณจะเปิดแฟ้มดังกล่าวไม่ได้ หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่ระบุว่า แฟ้มดังกล่าวอ่านไม่ได้ หรือเสีย ให้ลองใช้ เครื่องมือซ่อมกล่องขาเข้าของ Outlook

แสดงคำสั่ง ทำแฟ้มสำรอง หายไป

อาจเป็นไปได้ว่า เครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลอาจยังไม่ได้ติดตั้งลงในเครื่องหรือถูกลบออกไปแล้ว ให้ติดตั้งเครื่องมือแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 หมายเหตุ    คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดแฟ้มสำรองโฟลเดอร์ส่วนบุคคลจากเว็บไซท์ Microsoft Office ออนไลน์

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook