การพิมพ์หนังสือเล่มเล็กใน Outlook

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

ใน Microsoft Outlook คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบที่สามารถตัดและเย็บรวมเพื่อทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก (booklet) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์หนังสือเล่มเล็กที่มีรายนามผู้ติดต่อของคุณ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล ฯลฯ ของแต่ละคน เมื่อคุณทำการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก การจัดหน้าและการกำหนดหมายเลขหน้าจะถูกจัดการโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก โดยอาจจะใช้เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ได้ทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (duplex printer) หรือเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ได้เพียงด้านเดียว

แสดงการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กจากเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ได้สองด้าน

 1. เมื่ออยู่บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
 2. ในช่อง ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิกลักษณะการพิมพ์ที่คุณต้องการ
 3. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิกแท็บ กระดาษ
 4. ในช่อง ขนาดให้คลิก 1/2 sheet booklet, 1/4 sheet booklet หรือ 1/8 sheet booklet
 5. คุณอาจต้องปรับค่าอื่นๆ เช่น แบบอักษร หรือการวางแนว ถ้าต้องการดูว่าค่าที่ตั้งไว้จะปรากฏเป็นอย่างไรในหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์
 6. คลิก พิมพ์

แสดงการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษด้านเดียว

 1. เมื่ออยู่บนเมนูแฟ้ม ให้คลิกพิมพ์
 2. ในช่อง ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิกลักษณะการพิมพ์ที่คุณต้องการ
 3. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิกแท็บ กระดาษ
 4. ในช่อง ขนาด ให้คลิก1/2 sheet booklet, 1/4 sheet booklet หรือ 1/8 sheet booklet
 5. คุณอาจต้องปรับค่าอื่นๆ เช่น แบบอักษร หรือการวางแนว ถ้าต้องการดูว่าค่าที่ตั้งไว้จะปรากฏเป็นอย่างไรในหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์
 6. คลิก พิมพ์
 7. ในช่อง จำนวนหน้า ให้คลิก คี่ แล้วคลิก ตกลง
 8. ใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ เพื่อที่จะพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกระดาษ
 9. เมื่ออยู่บนเมนูแฟ้ม ให้คลิกพิมพ์
 10. ในช่อง ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิกลักษณะการพิมพ์ที่คุณได้เลือกก่อนหน้านี้
 11. ในช่อง จำนวนหน้า ให้คลิก คู่ แล้วคลิก ตกลง

แสดงการเย็บเล่มหนังสือเล่มเล็ก

 1. ให้ตัดกระดาษออกตามจำนวนส่วนที่คุณระบุไว้ เช่น ถ้าคุณกำหนดไว้ที่ 1/4 sheet booklet ให้ตัดกระดาษออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนควรมีสองหน้า

  กระดาษที่แบ่งเป็นส่วนๆ และมีรอยสำหรับพับตรงกลาง

 2. นำกระดาษทั้งหมดมารวมกันโดยเรียงตามเลขหน้า แล้วพับขอบตามแนวไม้บรรทัดหรือแนวขอบกระดาษ

  ปึกกระดาษที่เรียงตามเลขหน้า

 3. จากนั้น ให้เย็บรวมกันโดยใช้ลวดเย็บกระดาษ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Office XP, Outlook