ตารางอักขระ ASCII

ตัวเลขเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม (และกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น) คอมพิวเตอร์ของคุณจะแปลงอักขระและสัญลักษณ์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์และอักขระที่เป็นตัวเลข

ในช่วงทศวรรษ 1960 ความต้องการที่จะทำให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นมาตรฐานจึงทำให้เกิดโค้ดที่เรียกว่า American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (อ่านว่าแอสกี) โดยตาราง ASCII ประกอบด้วยตัวเลข 128 ตัวซึ่งจะใช้แทนอักขระ ทั้งนี้ ASCII ให้วิธีที่คอมพิวเตอร์สามารถเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและโปรแกรมอื่นๆ ได้

ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ ASCII จะไม่มีข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือแบบอักษร เมื่อคุณใช้ Microsoft Notepad หรือบันทึกแฟ้มเป็นข้อความธรรมดาใน Microsoft Office Word แล้ว ASCII จะถูกใช้งาน คุณอาจได้อ่านโฆษณาสำหรับการเปิดรับสมัครงานที่นายจ้างถามถึงประวัติย่อในรูปแบบ ASCII ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะส่งประวัติย่อของคุณในข้อความอีเมล โทรสาร หรือสำเนาที่พิมพ์ก็ตาม ผู้จ้างต้องการประวัติย่อของคุณที่ไม่มีลักษณะการจัดรูปแบบพิเศษ ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ ASCII จะทำงานได้ดีกับซอฟต์แวร์การสแกนประเภทการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งมักจะใช้เพื่อสแกนประวัติย่อ

ในบทความนี้


แทรกอักขระ ASCII ลงในเอกสาร

นอกจากการพิมพ์อักขระด้วยแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถใช้โค้ดอักขระของสัญลักษณ์เป็นทางลัด หรือเมื่อสัญลักษณ์ไม่พร้อมใช้งานบนแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

  • หากต้องการแทรกอักขระ ASCII จากตารางด้านล่าง ให้กดแป้น ALT ค้างไว้พร้อมกับพิมพ์เลขฐานสิบที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์องศา (?) ให้กด ALT ค้างไว้ในขณะที่พิมพ์ 0176 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

 หมายเหตุ   คุณต้องใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อพิมพ์ตัวเลข อย่าใช้แป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น NUM LOCK เปิดใช้งานอยู่เมื่อต้องพิมพ์ตัวเลขจากแป้นพิมพ์ตัวเลขนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

อักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้

ตัวเลข 32–126 ถูกกำหนดให้ใช้แทนอักขระที่คุณจะพบบนแป้นพิมพ์ และจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณดูหรือสั่งพิมพ์เอกสาร ตัวเลข 127 ใช้แทนคำสั่ง DELETE

ตารางอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้

ฐานสิบ อักขระ ฐานสิบ อักขระ
32 ช่องว่าง 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 ? 127 DEL

 เคล็ดลับ   คุณสามารถอ้างอิงชุดอักขระเพิ่มเติมสำหรับแบบอักษรเฉพาะโดยใช้โปรแกรมผังแสดงชุดอักขระใน Microsoft Windows ได้ คลิก เริ่ม ชี้ไปยัง โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปยัง เบ็ดเตล็ด ชี้ไปยัง เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก ผังอักขระ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

อักขระ ASCII เพิ่มเติมที่พิมพ์ได้

อักขระ ASCII เพิ่มเติมสามารถตอบสนองความต้องการอักขระจำนวนมากขึ้นได้ อักขระที่เพิ่มเติมจะประกอบด้วยอักขระ 128 ตัวที่พบใน ASCII (ตัวเลข 0–32 ปรากฏในตารางด้านล่าง) และเพิ่มอักขระเพิ่มเติมอีก 128 ตัวรวมเป็น 256 ตัว แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมอักขระเข้าไปแล้ว หลาย ภาษาก็ยังมีสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบรรจุเข้าไปในอักขระทั้ง 256 ตัวได้ ด้วยเหตุนี้ อักขระ ASCII จึงมีความแตกต่างกันเพราะต้องมีอักขระและสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค

ตัวอย่างเช่น ตาราง ASCII หรือที่เรียกกันว่า ISO 8859-1 ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์มากมายของภาษาต่างๆ ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย และแอฟริกา

ตารางอักขระ ASCII เพิ่มเติมที่พิมพ์ได้

ฐานสิบ อักขระ ฐานสิบ อักขระ
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 P 222
159 ƒ 223
160 á 224 a
161 í 225 ß
162 ó 226 G
163 ú 227 p
164 ñ 228 S
165 Ñ 229 s
166 ª 230 µ
167 º 231 t
168 ¿ 232 F
169 233 T
170 ¬ 234 ?
171 ½ 235 d
172 ¼ 236 8
173 ¡ 237 f
174 « 238 e
175 » 239 n
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251 v
188 252 n
189 253 ²
190 254
191 255  

 เคล็ดลับ   คุณสามารถอ้างอิงชุดอักขระเพิ่มเติมสำหรับแบบอักษรเฉพาะโดยใช้โปรแกรมผังแสดงชุดอักขระใน Microsoft Windows ได้ คลิก เริ่ม ชี้ไปยัง โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปยัง เบ็ดเตล็ด ชี้ไปยัง เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก ผังอักขระ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ตัวเลข 0–31 ในตาราง ASCII ถูกกำหนดให้เป็นอักขระควบคุม ซึ่งใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 12 หมายถึงการเลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่ คำสั่งนี้จะบอกให้เครื่องพิมพ์ข้ามไปยังต้นหน้าถัดไป

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ฐานสิบ อักขระ ฐานสิบ อักขระ
0 Null 16 อักขระควบคุมการส่งข้อมูลเพิ่มเติม (data link escape)
1 เริ่มหัวเรื่อง 17 ควบคุมอุปกรณ์ 1
2 เริ่มต้นข้อความ 18 ควบคุมอุปกรณ์ 2
3 สิ้นสุดข้อความ 19 ควบคุมอุปกรณ์ 3
4 สิ้นสุดการส่ง 20 ควบคุมอุปกรณ์ 4
5 สอบถาม 21 ไม่ยอมรับ
6 ตอบรับ 22 อักขระควบคุมการส่งข้อมูลแบบพร้อมกัน (synchronous idle)
7 สัญญาณเสียง 23 สิ้นสุดการบล็อกการส่ง
8 เอาอักขระหน้าเคอร์เซอร์ออก 24 ยกเลิก
9 เลื่อนไปยังแท็บหยุดในแนวนอน 25 สิ้นสุดสื่อ
10 เลื่อนกระดาษทีละบรรทัด/ขึ้นบรรทัดใหม่ 26 แทนที่
11 เลื่อนไปยังแท็บหยุดในแนวตั้ง 27 อักขระควบคุมเพิ่มเติม (escape)
12 เลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่ 28 ตัวคั่นแฟ้ม
13 ไปต้นบรรทัดใหม่ 29 ตัวคั่นกลุ่ม
14 สลับไปเป็นชุดอักขระอื่น 30 ตัวคั่นระเบียน
15 คืนค่าชุดอักขระเริ่มต้น 31 ตัวคั่นหน่วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นอกเหนือจาก ASCII

ตารางของอักขระอื่นซึ่งใหม่กว่านี้เรียกว่า Unicode เนื่องจาก Unicode เป็นตารางที่ใหญ่กว่ามาก จึงมีอักขระถึง 65,536 ตัวเทียบกับ ASCII ที่มีเพียง 128 ตัว หรือ ASCII เพิ่มเติมที่มีอักขระทั้งสิ้น 256 ตัว ความจุที่มากขึ้นนี่เองที่ทำให้อักขระส่วนใหญ่ของภาษาต่างๆ สามารถรวมอยู่ในอักขระชุดเดียวได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007