มีอะไรในเครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Office Language Pack บ้าง

Office Language Pack ทำให้สามารถใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษร รวมถึงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว และเครื่องมือวิธีใช้และการช่วยเหลือผู้ใช้ในภาษาต่างๆ รวม 40 ภาษา ซึ่งมีให้ทั้งแบบที่แยกเป็นภาษาเดียว หรือแบบเป็นชุดสมบูรณ์ที่เรียกว่า Office Multi-Language Pack 2013 โดยตารางข้างล่างนี้สามารถนำไปใช้ได้กับชุดภาษาเดียวตลอดจนแพคหลายภาษา

ภาษา การสะกด
ตัวตรวจสอบ
ไวยากรณ์ / ลักษณะ
ตัวตรวจสอบ
อรรถาภิธาน ตัวทำยัติภังค์ การแก้ไขอัตโนมัติ
รายการ
การแปล
พจนานุกรม
อาหรับ
บาสก์1
บัลแกเรีย
คาตาลัน1
จีน (ประยุกต์)
จีน (ดั้งเดิม)
โครเอเชีย
เช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เกลิเซียน1
เยอรมัน
กรีก
คุชราตี1
ฮิบรู
ฮินดี
ฮังการี
อินโดนีเซีย
อิตาลี
ญี่ปุ่น
กัณณาท1
คาซัคสถาน
เกาหลี
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
มลายู (มาเลเซีย)
มาราฐี1
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)
นอร์เวย์ (ไนนอสก์)1
โปแลนด์
โปรตุเกส (บราซิล)
โปรตุเกส (โปรตุเกส)
ปัญจาบี1
โรมาเนีย
รัสเซีย
เซอร์เบีย (ละติน)
เซอร์เบีย (ซิริลลิก)1
สโลวัก
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
ทมิฬ1
เตลุคู1
ไทย
ตุรกี
ยูเครน
อูรดู1
เวียดนาม

1 เครื่องมือพิสูจน์อักษรของเอกสารสำหรับภาษาเหล่านี้ รวมเป็นภาษากลุ่มใน Office Language Pack ซึ่งประกอบด้วย ภาษาฮินดี (คุชราตี, กัณณาท, มาราฐี, ปัญจาบ, ทมิฬ, เตลุคู, อูรดู), ภาษาสเปน (บาสก์, คาตาลัน, เกลิเซียน), ภาษานอร์เวย์ (ไนนอสก์) และภาษาเซอร์เบีย (เซอร์เบีย ซิริลลิก) ตลอดจนใน Multi-Language Pack 2013 เช่นกัน Office Language Pack และ Multi-Language Pack ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้หรือวิธีใช้ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วสำหรับภาษากลุ่มนี้ เครื่องมือภาษาเพิ่มเติมมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ เพจตัวเลือกภาษาของ Office