การสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก แสดงแผ่นข้อมูล รูปปุ่ม ถ้าคุณจำเป็นต้องแสดงแผ่นข้อมูล แล้วเลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

วิธีการ

เมื่อต้องการจัดรูปแบบรายการแผนภูมิ เช่นป้ายชื่อข้อมูลหรือแกน ให้คลิกรายการแผนภูมิที่คุณต้องการ

วิธีการ

  1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวเลข
  2. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภท แล้วเลือกรูปแบบที่มีอยู่ภายในที่คล้ายกับรูปแบบที่คุณต้องการ
  3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง
  4. ในกล่อง ชนิด ให้แก้ไขโค้ดการจัดรูปแบบตัวเลข เพื่อสร้างการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ การแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่ภายในไม่ได้เป็นการเอารูปแบบนั้นออก