ลายเซ็นดิจิทัล: ให้ Office XP ตรวจสอบใบรับรองที่ถูกเพิกถอน

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

ใน Microsoft Office XP คุณสามารถใช้ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) เพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับคำสั่งแมโครและแฟ้มข้อมูล เช่น เอกสาร งานนำเสนอ และสมุดงาน เมื่อคุณทำการแก้ไขแฟ้มข้อมูลหรือคำสั่งแมโครที่ลงลายเซ็นกำกับไว้แล้ว คุณก็สามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลเซ็นกำกับอีกทีหนึ่ง ใบรับรองดิจิทัลนั้นเปรียบได้กับใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งจะช่วยยืนยันความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงนาม

โดยมากแล้ว ใบรับรองจะถูกออกโดยหน่วยงานออกใบรับรอง (Certificate Authority หรือ CA) ถ้าใบรับรองดังกล่าวไม่ปลอดภัย หน่วยงานออกใบรับรองก็สามารถเพิกถอนใบรับรองนี้ได้ในภายหลัง ซึ่งจะเป็นการยกเลิกความน่าเชื่อถือของแมโครหรือเอกสารที่ลงลายเซ็นกำกับไว้ หลังจาก วันที่เพิกถอนลายเซ็น หากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับไพรเวทคีย์ (Private Key) ที่ใช้สำหรับใบรับรอง จะทำให้ใบรับรองดังกล่าวไม่ปลอดภัย โดยปกติแล้ว ไพรเวทคีย์จะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ลงนาม หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้คีย์นี้ไป ก็จะสามารถปลอมแปลงลายเซ็นได้

ถ้าคุณได้รับแฟ้มข้อมูลที่มีแมโครถูกลงลายเซ็นกำกับไว้ด้วยใบรับรองที่ถูกเพิกถอน ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานแมโครในแฟ้มข้อมูลดังกล่าว โดยการตรวจดูว่าได้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแมโครไว้ที่ระดับสูงหรือไม่

แสดงวิธีค้นหา

 1. เปิด Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002 หรือ Microsoft PowerPoint 2002
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกตัวเลือก
 3. คลิกที่แท็บ ความปลอดภัย
 4. ภายใต้ การรักษาความปลอดภัยของแมโคร ให้คลิก การรักษาความปลอดภัยของแมโคร
 5. คลิกแท็บ ระดับความปลอดภัย และตรวจสอบว่าได้เลือกระดับ สูง ไว้แล้ว

ถ้าคุณได้รับเอกสาร งานนำเสนอ หรือสมุดงานที่ถูกลงลายเซ็นกำกับแบบดิจิทัลกับใบรับรองที่ถูกเพิกถอน คุณไม่ควรไว้ใจเนื้อหาข้างใน

การเปิดใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบการเพิกถอน

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Office XP จะไม่ตรวจสอบว่าใบรับรองถูกเพิกถอนหรือไม่ หากต้องการให้ Office XP สามารถตรวจสอบใบรับรองที่ถูกเพิกถอน คุณจะต้องเปิดใช้การตรวจสอบการเพิกถอนใน Microsoft Internet Explorer 3.0 หรือสูงกว่า

แสดงเปิดใช้การตรวจสอบการเพิกถอน

 1. เปิด Internet Explorer
 2. บนเมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ Advanced
 4. เลื่อนลงมาที่ส่วนการตั้งค่าความปลอดภัย ด้านล่าง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Check for publisher’s certificate revocation

 หมายเหตุ   เมื่อคุณเปิดใช้วิธีการตรวจสอบการเพิกถอน คอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับรายการการเพิกถอน การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลดรายการอาจทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรองช้าลง

เมื่อคุณเปิดใช้การตรวจสอบการเพิกถอน คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อคุณพยายามจะเปิดแฟ้มข้อมูลที่มีแมโครและใบรับรองที่ถูกเพิกถอน

การตรวจดูใบรับรองที่ถูกเพิกถอน

แสดงสำหรับแฟ้มข้อมูลที่ลงลายเซ็นกำกับ (เอกสาร งานนำเสนอ หรือสมุดงาน)

แฟ้มที่ถูกลงลายเซ็นกำกับไว้จะมีไอคอนรูปแสตมป์ในแถบแสดงสถานะ ตามภาพด้านล่างนี้

ถ้าต้องการดูรายละเอียดใบรับรอง ให้คลิกสองครั้งที่ภาพในแถบสถานะ เลือกใบรับรองที่คุณต้องการดูรายละเอียด และคลิกดูใบรับรอง

แสดงสำหรับแมโครที่ลงลายเซ็นกำกับไว้

คำเตือนที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับค่าการรักษาความปลอดภัยของแมโครที่คุณตั้งไว้

แสดงการตรวจสอบค่าความปลอดภัย

 1. เปิด Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002 หรือ Microsoft PowerPoint 2002
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกตัวเลือก
 3. คลิกที่แท็บ ความปลอดภัย
 4. ภายใต้ การรักษาความปลอดภัยของแมโคร ให้คลิก การรักษาความปลอดภัยของแมโคร
 5. คลิกแท็บ ระดับความปลอดภัย และตรวจสอบว่าได้เลือกระดับ สูง ไว้แล้ว

ความปลอดภัยระดับสูง

คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้

แฟ้มข้อมูลนี้มีแมโครที่ใช้ลายเซ็นที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน เนื่องจากคุณตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยไว้ที่ระดับสูง ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้งานแมโครดังกล่าวได้

ความปลอดภัยระดับกลาง

คุณจะได้รับข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยซึ่งคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้

คำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับใบรับรองที่ถูกเพิกถอน

ถ้าคุณคลิก รายละเอียด คุณจะเห็นข้อความระบุว่าใบรับรองถูกเพิกถอน

รายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองที่ถูกเพิกถอน

ถ้าคุณคลิก ดูใบรับรอง คุณจะเห็นอีกข้อความหนึ่งบนแท็บ ทั่วไป ระบุว่าใบรับรองดังกล่าวถูกเพิกถอน

ใบรับรองดิจิทัลที่ถูกเพิกถอน