หน้า 16 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การใส่สูตร

การใช้ฟังก์ชัน MAX

เมื่อต้องการค้นหาค่ามากที่สุดในช่วง ให้คลิกในเซลล์ F7 แล้ว
บรรยายภาพ 1 บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม ผลรวม แล้วคลิก ค่ามากที่สุด ในรายการ
บรรยายภาพ 2 กด ENTER เพื่อแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ F7

ฟังก์ชัน MAX จะหาค่ามากที่สุดในช่วงของตัวเลข และฟังก์ชัน MIN จะหาค่าน้อยที่สุดในช่วงของตัวเลข

ตัวอย่างใช้ค่าชุดหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

รูปภาพจะแสดงวิธีการค้นหาค่ามากที่สุดในชุด คุณคลิกในเซลล์ F7 คลิกลูกศรบนปุ่ม ผลรวม ในกลุ่ม การแก้ไข บนแท็บ หน้าแรก คลิก ค่ามากที่สุด ในรายการ แล้วกด ENTER สูตร =MAX(F3:F6) จะปรากฏในแถบสูตรใกล้ด้านบนของแผ่นงาน

ค่ามากที่สุดคือ 131.95

เมื่อต้องการหาค่าน้อยที่สุดในช่วง คุณสามารถคลิก ค่าน้อยที่สุด ในรายการแล้วกด ENTER ได้ สูตร =MIN(F3:F6) จะปรากฏขึ้นในแถบสูตร

ค่าน้อยที่สุดในชุดข้อมูลคือ 131.75

นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์แต่ละสูตรลงในเซลล์โดยตรงได้อีกด้วย

หน้า 16 จาก 21ย้อนกลับถัดไป