การแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

บทความนี้จะอธิบายความหมายของเส้นตาราง และวิธีการซ่อนหรือแสดงเส้นตารางในสมุดงานของคุณ

ในบทความนี้


เส้นตารางเซลล์คืออะไร

เส้นตารางคือเส้นจางๆ ที่ปรากฏรอบๆ เซลล์ เส้นเหล่านี้ใช้เพื่อแบ่งแยกเซลล์บนแผ่นงาน

แผ่นงานซึ่งมีเส้นตารางแสดงอยู่

เมื่อใช้เส้นตาราง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

  • โดยค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะแสดงในแผ่นงานโดยใช้สีที่กำหนดโดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางของแต่ละแผ่นงานได้
  • ตามค่าเริ่มต้นเส้นตารางจะไม่ถูกพิมพ์ ถ้าคุณต้องการให้เส้นตารางปรากฏในหน้าที่พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง
  • ผู้ใช้มักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดเส้นตารางเองในลักษณะเดียวกับที่สามารถกำหนดเส้นขอบ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ของเส้นสำหรับเส้นขอบ ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้ หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก
  • ถ้าคุณใช้สีเติมกับเซลล์บนแผ่นงานของคุณ คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านั้น คุณต้องเอาสีเติมออก วิธีการคือ ให้เลือกเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) เมื่อต้องการเอาสีเติมออก ให้คลิก ไม่เติม โปรดจำไว้ว่าคุณต้องเอาสีเติมออกทั้งหมด ถ้าคุณเพียงแค่เปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการคงสีเติมไว้ และยังคงมองเห็นเส้นที่ทำหน้าที่แยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก
  • เส้นตารางจะนำไปใช้กับทั้งแผ่นงานหรือทั้งสมุดงานเสมอ และไม่สามารถใช้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะได้ ถ้าคุณต้องการเลือกใช้เส้นล้อมรอบๆ เซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะ คุณควรใช้เส้นขอบแทน หรือใช้ร่วมกับเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การซ่อนเส้นตารางบนแผ่นงาน

คุณสามารถซ่อนเส้นตารางได้เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบสมุดงานของคุณดังนี้

สมุดงานที่เส้นตารางถูกซ่อนอยู่

  1. เลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

แสดงวิธีการเลือกแผ่นงาน

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

กลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแสดงเส้นตารางบนแผ่นงาน

ถ้าเส้นตารางในแผ่นงานของคุณถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงเส้นตารางอีกครั้งหนึ่ง

  1. เลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

แสดงวิธีการเลือกแผ่นงาน

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

กลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010