ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชันแผ่นงานจะจัดประเภทตามการใช้งาน ถ้าคุณรู้จักประเภทของฟังก์ชันที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถคลิกที่ประเภทนั้นได้

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถค้นหาหน้านั้นได้โดยการกด CTRL+F แล้วพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของฟังก์ชันหรือคำที่อธิบายสิ่งที่คุณมองหา แล้วคลิก ถัดไป

ในบทความนี้


ฟังก์ชันความเข้ากันได้

 สิ่งสำคัญ   ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel รุ่นในอนาคต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดู ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน BETADIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ฟังก์ชัน BETAINV ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ฟังก์ชัน BINOMDIST ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละพจน์
ฟังก์ชัน CHIDIST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ฟังก์ชัน CHIINV ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ฟังก์ชัน CHITEST ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ฟังก์ชัน CONFIDENCE ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ฟังก์ชัน COVAR ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
ฟังก์ชัน CRITBINOM ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ฟังก์ชัน EXPONDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชัน FDIST ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ฟังก์ชัน FINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ฟังก์ชัน FTEST ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ฟังก์ชัน GAMMADIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา
ฟังก์ชัน GAMMAINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม
ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก
ฟังก์ชัน LOGINV ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม lognormal
ฟังก์ชัน LOGNORMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ฟังก์ชัน MODE ส่งกลับค่าที่พบมากที่สุดในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามลบ
ฟังก์ชัน NORMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม
ฟังก์ชัน NORMINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ฟังก์ชัน NORMSDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
ฟังก์ชัน NORMSINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
ฟังก์ชัน PERCENTILE ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
ฟังก์ชัน PERCENTRANK ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน POISSON ส่งกลับการแจกแจงปัวซอง
ฟังก์ชัน QUARTILE ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน RANK ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ฟังก์ชัน STDEV ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
ฟังก์ชัน STDEVP คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ฟังก์ชัน TDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ t
ฟังก์ชัน TINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบ t
ฟังก์ชัน TTEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ฟังก์ชัน VAR ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
ฟังก์ชัน VARP คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
ฟังก์ชัน WEIBULL ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull
ฟังก์ชัน ZTEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันคิวบ์

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER ส่งกลับคุณสมบัติตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อ KPI ในเซลล์ KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่นกำไรขั้นต้นรายเดือน หรือ อัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
ฟังก์ชัน CUBEMEMBER ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์
ฟังก์ชัน CUBEMEMBERPROPERTY ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้
ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่นพนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก
ฟังก์ชัน CUBESET กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel
ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด
ฟังก์ชัน CUBEVALUE ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน DAVERAGE ส่งกลับค่าเฉลี่ยของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DCOUNT นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน DCOUNTA นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน DGET แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน DMAX ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DMIN ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DPRODUCT คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน DSTDEV ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DSTDEVP คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DSUM เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์
ฟังก์ชัน DVAR ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
ฟังก์ชัน DVARP คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันวันที่และเวลา

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน DATE ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง
ฟังก์ชัน DATEVALUE แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
ฟังก์ชัน DAY แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน
ฟังก์ชัน DAYS360 คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน
ฟังก์ชัน EDATE ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น
ฟังก์ชัน EOMONTH ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ
ฟังก์ชัน HOUR แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง
ฟังก์ชัน MINUTE แปลงเลขลำดับเป็นนาที
ฟังก์ชัน MONTH แปลงเลขลำดับเป็นเดือน
ฟังก์ชัน NETWORKDAYS ส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน
ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ฟังก์ชัน NOW ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน
ฟังก์ชัน SECOND แปลงเลขลำดับเป็นวินาที
ฟังก์ชัน TIME ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง
ฟังก์ชัน TIMEVALUE แปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
ฟังก์ชัน TODAY ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน
ฟังก์ชัน WEEKDAY แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์
ฟังก์ชัน WEEKNUM แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี
ฟังก์ชัน WORKDAY ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ
ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ฟังก์ชัน YEAR แปลงเลขลำดับเป็นปี
ฟังก์ชัน YEARFRAC ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน BESSELI ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)
ฟังก์ชัน BESSELJ ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)
ฟังก์ชัน BESSELK ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)
ฟังก์ชัน BESSELY ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Yn(x)
ฟังก์ชัน BIN2DEC แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
ฟังก์ชัน BIN2HEX แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
ฟังก์ชัน BIN2OCT แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
ฟังก์ชัน COMPLEX แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน CONVERT แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง
ฟังก์ชัน DEC2BIN แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง
ฟังก์ชัน DEC2HEX แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก
ฟังก์ชัน DEC2OCT แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
ฟังก์ชัน DELTA ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
ฟังก์ชัน ERF ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ฟังก์ชัน ERF.PRECISE ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ฟังก์ชัน ERFC ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม
ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์
ฟังก์ชัน GESTEP ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่
ฟังก์ชัน HEX2BIN แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
ฟังก์ชัน HEX2DEC แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ
ฟังก์ชัน HEX2OCT แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด
ฟังก์ชัน IMABS ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (โมดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMAGINARY ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMARGUMENT ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน
ฟังก์ชัน IMCONJUGATE ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMCOS ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMDIV ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ฟังก์ชัน IMEXP ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMLN ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMLOG10 ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMLOG2 ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMPOWER ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ฟังก์ชัน IMPRODUCT ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 2 ถึง 255
ฟังก์ชัน IMREAL ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMSIN ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMSQRT ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน IMSUB ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ฟังก์ชัน IMSUM ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน
ฟังก์ชัน OCT2BIN แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง
ฟังก์ชัน OCT2DEC แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ
ฟังก์ชัน OCT2HEX แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางการเงิน

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน ACCRINT ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
ฟังก์ชัน ACCRINTM ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน
ฟังก์ชัน AMORDEGRC ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา
ฟังก์ชัน AMORLINC ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด
ฟังก์ชัน COUPDAYBS ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย
ฟังก์ชัน COUPDAYS ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย
ฟังก์ชัน COUPDAYSNC ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป
ฟังก์ชัน COUPNCD ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย
ฟังก์ชัน COUPNUM ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
ฟังก์ชัน COUPPCD ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย
ฟังก์ชัน CUMIPMT ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด
ฟังก์ชัน CUMPRINC ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด
ฟังก์ชัน DDB ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)
ฟังก์ชัน DDB ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ
ฟังก์ชัน DISC ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์
ฟังก์ชัน DOLLARDE แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม
ฟังก์ชัน DOLLARFR แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน
ฟังก์ชัน DURATION ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
ฟังก์ชัน EFFECT ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
ฟังก์ชัน FV ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน
ฟังก์ชัน FVSCHEDULE ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้
ฟังก์ชัน INTRATE ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน
ฟังก์ชัน IPMT ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน
ฟังก์ชัน IRR ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด
ฟังก์ชัน ISPMT คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ
ฟังก์ชัน MDURATION ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์
ฟังก์ชัน MIRR ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน
ฟังก์ชัน NOMINAL ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี
ฟังก์ชัน NPER ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน
ฟังก์ชัน NPV ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด
ฟังก์ชัน ODDFPRICE ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
ฟังก์ชัน ODDFYIELD ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
ฟังก์ชัน ODDLPRICE ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
ฟังก์ชัน ODDLYIELD ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
ฟังก์ชัน PMT ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี
ฟังก์ชัน PPMT ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ
ฟังก์ชัน PRICE ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
ฟังก์ชัน PRICEDISC ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด
ฟังก์ชัน PRICEMAT ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน
ฟังก์ชัน NPV ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน
ฟังก์ชัน RATE ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี
ฟังก์ชัน RECEIVED ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน
ฟังก์ชัน SLN ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด
ฟังก์ชัน SYD ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ
ฟังก์ชัน TBILLEQ ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง
ฟังก์ชัน TBILLPRICE ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง
ฟังก์ชัน TBILLYIELD ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง
ฟังก์ชัน VDB ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)
ฟังก์ชัน XIRR ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด
ฟังก์ชัน XNPV ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด
ฟังก์ชัน YIELD ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
ฟังก์ชัน YIELDDISC ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง
ฟังก์ชัน YIELDMAT ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันข้อมูล

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน CELL

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

 หมายเหตุ   ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด
ฟังก์ชัน INFO

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

 หมายเหตุ   ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน ISBLANK ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง
ฟังก์ชัน ISERR ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A
ฟังก์ชัน ISERROR ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ
ฟังก์ชัน ISEVEN ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่
ฟังก์ชัน ISLOGICAL ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน ISNA ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A
ฟังก์ชัน ISNONTEXT ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ
ฟังก์ชัน ISNUMBER ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข
ฟังก์ชัน ISODD ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่
ฟังก์ชัน ISREF ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง
ฟังก์ชัน ISTEXT ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ
ฟังก์ชัน N ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข
ฟังก์ชัน NA ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A
ฟังก์ชัน TYPE ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน AND ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE
ฟังก์ชัน FALSE ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE
ฟังก์ชัน IF ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ
ฟังก์ชัน IFERROR ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร
ฟังก์ชัน NOT ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน OR ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE
ฟังก์ชัน TRUE ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน ADDRESS ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในแผ่นงาน
ฟังก์ชัน AREAS ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง
ฟังก์ชัน CHOOSE เลือกค่าจากรายการค่า
ฟังก์ชัน COLUMN ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง
ฟังก์ชัน COLUMNS ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง
ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable
ฟังก์ชัน HLOOKUP ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ
ฟังก์ชัน HYPERLINK สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต
ฟังก์ชัน INDEX ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
ฟังก์ชัน INDIRECT ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ
ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์
ฟังก์ชัน MATCH ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
ฟังก์ชัน OFFSET ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ
ฟังก์ชัน ROW ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง
ฟังก์ชัน ROWS ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง
ฟังก์ชัน RTD เรียกใช้ข้อมูลในเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation การทำให้เป็นอัตโนมัติ: วิธีการทำงานกับวัตถุของโปรแกรมประยุกต์จากโปรแกรมประยุกต์อื่นหรือจากเครื่องมือในการพัฒนาอื่น หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า OLE Automation การทำให้เป็นอัตโนมัติเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและคุณลักษณะหนึ่งของ Component Object Model (COM)
ฟังก์ชัน TRANSPOSE ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์
ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน ABS ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน
ฟังก์ชัน ACOS ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน
ฟังก์ชัน ACOSH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน
ฟังก์ชัน AGGREGATE ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน ASIN ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน
ฟังก์ชัน ASINH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน
ฟังก์ชัน ATAN ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน
ฟังก์ชัน ATAN2 ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y
ฟังก์ชัน ATANH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน
ฟังก์ชัน CEILING ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นค่านัยสำคัญที่ใกล้เคียงที่สุด
ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น
ฟังก์ชัน COMBIN ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ
ฟังก์ชัน COS ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน
ฟังก์ชัน COSH ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน
ฟังก์ชัน DEGREES แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา
ฟังก์ชัน EVEN ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
ฟังก์ชัน EXP ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ
ฟังก์ชัน FACT ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน
ฟังก์ชัน FACTDOUBLE ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน
ฟังก์ชัน FLOOR ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์
ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดลง โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น
ฟังก์ชัน GCD ส่งกลับตัวหารร่วมมาก
ฟังก์ชัน INT ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
ฟังก์ชัน ISO.CEILING ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ
ฟังก์ชัน LCM ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย
ฟังก์ชัน LN ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน
ฟังก์ชัน LOG ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ
ฟังก์ชัน LOG10 ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน
ฟังก์ชัน MDETERM ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์
ฟังก์ชัน MINVERSE ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์
ฟังก์ชัน MMULT ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์
ฟังก์ชัน MOD ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร
ฟังก์ชัน MROUND ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ
ฟังก์ชัน MULTINOMIAL ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข
ฟังก์ชัน ODD ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด
ฟังก์ชัน PI ส่งกลับค่า pi
ฟังก์ชัน POWER ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง
ฟังก์ชัน PRODUCT คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ
ฟังก์ชัน QUOTIENT ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร
ฟังก์ชัน RADIANS แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน
ฟังก์ชัน RAND ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1
ฟังก์ชัน RANDBETWEEN ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ
ฟังก์ชัน ROMAN แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ
ฟังก์ชัน ROUND ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ
ฟังก์ชัน ROUNDDOWN ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์
ฟังก์ชัน ROUNDUP ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์
ฟังก์ชัน SERIESSUM ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร
ฟังก์ชัน SIGN ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน
ฟังก์ชัน SIN ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ
ฟังก์ชัน SINH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน
ฟังก์ชัน SQRT ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก
ฟังก์ชัน SQRTPI ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)
ฟังก์ชัน SUBTOTAL ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล
ฟังก์ชัน SUM รวมอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน SUMIF รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด
ฟังก์ชัน SUMIFS รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน
ฟังก์ชัน SUMSQ ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง
ฟังก์ชัน SUMX2MY2 ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ฟังก์ชัน SUMX2PY2 ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ฟังก์ชัน SUMXMY2 ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ฟังก์ชัน TAN ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน
ฟังก์ชัน TANH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน
ฟังก์ชัน TRUNC ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน AVEDEV ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด
ฟังก์ชัน AVERAGE ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน AVERAGEA ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน AVERAGEIF ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้
ฟังก์ชัน AVERAGEIFS ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน BETA.DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ฟังก์ชัน BETA.INV ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ฟังก์ชัน BINOM.DIST ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
ฟังก์ชัน BINOM.INV ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ฟังก์ชัน CHISQ.DIST ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
ฟังก์ชัน CHISQ.INV ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ฟังก์ชัน CHISQ.TEST ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T
ฟังก์ชัน CORREL ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด
ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน COUNTBLANK นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง
ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน COVARIANCE.P ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
ฟังก์ชัน COVARIANCE.S ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด
ฟังก์ชัน DEVSQ ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
ฟังก์ชัน EXPON.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนชียล (Exponential Distribution)
ฟังก์ชัน F.DIST ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น
ฟังก์ชัน F.DIST.RT ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ฟังก์ชัน F.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ฟังก์ชัน F.INV.RT ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ฟังก์ชัน F.TEST ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ฟังก์ชัน FISHER ส่งกลับค่าการแปลง Fisher
ฟังก์ชัน FISHERINV ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher
ฟังก์ชัน FORECAST ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ฟังก์ชัน FREQUENCY ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง
ฟังก์ชัน GAMMA.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
ฟังก์ชัน GAMMA.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ฟังก์ชัน GAMMALN ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ฟังก์ชัน GEOMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
ฟังก์ชัน GROWTH ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชัน HARMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
ฟังก์ชัน INTERCEPT ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น
ฟังก์ชัน KURT ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน LARGE ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน LINEST ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง
ฟังก์ชัน LOGEST ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ฟังก์ชัน LOGNORM.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
ฟังก์ชัน MAX ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน MAXA ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน MEDIAN ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
ฟังก์ชัน MIN ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชัน MINA ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน MODE.MULT ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด
ฟังก์ชัน MODE.SNGL ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
ฟังก์ชัน NORM.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
ฟังก์ชัน NORM.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ฟังก์ชัน NORM.S.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
ฟังก์ชัน NORM.S.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
ฟังก์ชัน PEARSON ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1
ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน PERMUT ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด
ฟังก์ชัน POISSON.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
ฟังก์ชัน PROB ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด
ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1
ฟังก์ชัน QUARTILE.INC ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน RANK.AVG ส่งกลับลำดับตัวเลขในรายการจำนวน
ฟังก์ชัน RANK.EQ ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ฟังก์ชัน RSQ ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ฟังก์ชัน SKEW ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
ฟังก์ชัน SLOPE ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น
ฟังก์ชัน SMALL ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน STANDARDIZE ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์
ฟังก์ชัน STDEV.P คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ฟังก์ชัน STDEV.S ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
ฟังก์ชัน STDEVA ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน STDEVPA คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน STEYX ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย
ฟังก์ชัน T.DIST ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ฟังก์ชัน T.DIST.2T ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ฟังก์ชัน T.DIST.RT ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
ฟังก์ชัน T.INV ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ
ฟังก์ชัน T.INV.2T ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
ฟังก์ชัน TREND ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ฟังก์ชัน TRIMMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล
ฟังก์ชัน T.TEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ฟังก์ชัน VAR.P คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
ฟังก์ชัน VAR.S ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
ฟังก์ชัน VARA ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน VARPA คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull
ฟังก์ชัน Z.TEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันข้อความ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน ASC เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)
ฟังก์ชัน BAHTTEXT แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)
ฟังก์ชัน CHAR ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด
ฟังก์ชัน CLEAN เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ
ฟังก์ชัน CODE ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ
ฟังก์ชัน CONCATENATE รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ
ฟังก์ชัน DOLLAR แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)
ฟังก์ชัน EXACT ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่
ฟังก์ชัน FIND, FINDB ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
ฟังก์ชัน FIXED จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน
ฟังก์ชัน JIS เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)
ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ
ฟังก์ชัน LEN, LENB ส่งกลับจำนวนอักขระในสตริงข้อความ
ฟังก์ชัน LOWER แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก
ฟังก์ชัน MID, MIDB ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ
ฟังก์ชัน PHONETIC แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ
ฟังก์ชัน PROPER เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB แทนที่อักขระภายในข้อความ
ฟังก์ชัน REPT ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ
ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ
ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
ฟังก์ชัน SUBSTITUTE แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ
ฟังก์ชัน T แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ
ฟังก์ชัน TEXT จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ
ฟังก์ชัน TRIM เอาช่องว่างออกจากข้อความ
ฟังก์ชัน UPPER แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ฟังก์ชัน VALUE แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Add-In

หาก Add-In ที่คุณติดตั้งมีฟังก์ชันต่างๆ Add-in หรือฟังก์ชันที่ทำงานแบบอัตโนมัติเหล่านี้จะใช้งานได้ในประเภท ผู้ใช้กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

 หมายเหตุ   ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
ฟังก์ชัน CALL เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource
ฟังก์ชัน EUROCONVERT แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)
ฟังก์ชัน REGISTER.ID ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
ฟังก์ชัน SQL.REQUEST เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและเรียกใช้แบบสอบถามจากแผ่นงาน แล้วส่งกลับผลลัพธ์เป็นอาร์เรย์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมแมโคร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร