GEOMEAN (ฟังก์ชัน GEOMEAN)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) GEOMEAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของอาร์เรย์ หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ GEOMEAN คำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ให้ดอกเบี้ยทบต้นที่มีอัตราความแปรปรวน

ไวยากรณ์

GEOMEAN(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GEOMEAN มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

 • Number1, number2, ...    Number1 เป็นอาร์กิวเมนต์ที่ต้องระบุ ส่วน number หลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ คืออาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 255 อาร์กิวเมนต์ที่ต้องการคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยสามารถใช้อาร์เรย์เดียว หรือการอ้างอิงไปยังอาร์เรย์แทนการใช้อาร์กิวเมนต์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคก็ได้

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่
 • ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์ที่มีการนับ
 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเลย แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้
 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นจำนวนได้เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
 • ถ้าจุดข้อมูลใดๆ ≤ 0 ฟังก์ชัน GEOMEAN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
 • สมการของค่าเฉลี่ยเรขาคณิตคือ

สมการ

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B
ข้อมูล
4
5
8
7
11
4
3
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=GEOMEAN(A2:A8) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของชุดข้อมูลข้างบน (5.476987)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร