FIXED (ฟังก์ชัน FIXED)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) FIXED ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดเศษทศนิยมของตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามที่ระบุ จัดรูปแบบตัวเลขเป็นแบบทศนิยมโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) และจุลภาค (,) และส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นข้อความ

ไวยากรณ์

FIXED(number, [decimals], [no_commas])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FIXED มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

 • ตัวเลข    (ต้องระบุ) ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยมแล้วแปลงเป็นข้อความ
 • Decimals    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนตัวเลขทางขวาของจุดทศนิยม
 • No_commas    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะที่ ถ้าเป็น TRUE จะห้ามไม่ให้ฟังก์ชัน FIXED รวมเครื่องหมายจุลภาคในข้อความที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

 • จำนวนเลขนัยสำคัญที่จะใส่ไว้ใน Microsoft Excel ห้ามมีเกินกว่า 15 หลัก แต่สามารถใส่ทศนิยมได้มากถึง 127 ตำแหน่ง
 • ถ้า decimals เป็นค่าลบ ก็จะปัดเศษทศนิยมของ number ขึ้นมาทางซ้ายของจุดทศนิยม
 • ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2
 • ถ้า no_commas เป็น FALSE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคไว้ในข้อความที่ส่งกลับ
 • ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลขด้วยคำสั่ง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลข แล้วคลิก ตัวเลข) และการจัดรูปแบบตัวเลขโดยตรงด้วยฟังก์ชัน FIXED ก็คือ FIXED จะแปลงผลลัพธ์เป็นข้อความ ตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบด้วยคำสั่ง เซลล์ จะยังคงเป็นตัวเลขอยู่

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

 
1
2
3
4
5

6

7

8

9
A B
ข้อมูล
1234.567
-1234.567
44.332
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=FIXED(A2, 1) ปัดเศษทศนิยมของตัวเลขในรายการแรกขึ้นหนึ่งหลักทางขวาของจุดทศนิยม (1,234.6)
=FIXED(A2, -1) ปัดเศษทศนิยมของตัวเลขในรายการแรกขึ้นหนึ่งหลักทางซ้ายของจุดทศนิยม (1,230)
=FIXED(-1234.567, -1, TRUE) ปัดเศษทศนิยมของตัวเลขในรายการที่สองขึ้นหนึ่งหลักทางซ้ายของจุดทศนิยม โดยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาค (-1230)
=FIXED(44.332) ปัดเศษทศนิยมของตัวเลขในรายการที่สามขึ้นสองหลักทางซ้ายของจุดทศนิยม (44.33)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Excel Web App