การหารตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ (จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของโครงการ ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ) หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไมล์สำหรับการเดินทางข้ามประเทศครั้งล่าสุดของคุณ (จำนวนไมล์ทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมันทั้งหมด) มีวิธีการหารตัวเลขอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ / (เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =10/5 ในเซลล์ เซลล์ก็จะแสดง 2

 สิ่งสำคัญ   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการ / มิฉะนั้น Excel จะตีความสิ่งที่คุณพิมพ์ว่าเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 30/7 Excelอาจแสดง 30 ก.ค. ในเซลล์ได้ หรือถ้าคุณพิมพ์ 12/36 Excel ก็จะแปลงค่าเป็น 1/12/1936 ก่อน แล้วจึงแสดง 1 ธ.ค. ในเซลล์

 หมายเหตุ    ใน Excel ไม่มีฟังก์ชัน DIVIDE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

แทนที่จะพิมพ์ตัวเลขลงในสูตรโดยตรง คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A2 และ A3 เพื่ออ้างถึงจำนวนที่คุณต้องการหารและใช้เป็นตัวหารได้

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
  3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A
ข้อมูล
15000
12
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2/A3 หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

สมมติว่าคุณต้องการหารแต่ละเซลล์ในคอลัมน์หนึ่งที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในอีกเซลล์หนึ่ง ในตัวอย่างนี้ จำนวนที่คุณต้องการใช้เป็นตัวหารคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C
ข้อมูล สูตร ค่าคงที่
15000 =A2/$C$2 3
12 =A3/$C$2
48 =A4/$C$2
729 =A5/$C$2
1534 =A6/$C$2
288 =A7/$C$2
4306 =A8/$C$2
  1. พิมพ์ =A2/$C$2 ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สัญลักษณ์ $ หน้า C และหน้า 2 ในสูตรแล้ว
  2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ B

 หมายเหตุ   

การใช้สัญลักษณ์ $ จะเป็นการบอกให้ Excel รู้ว่าการอ้างอิง C2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์" ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรนี้ไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลล์ C2 อยู่เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตร และคุณลากสูตรดังกล่าวลงไปยังเซลล์ B3 โปรแกรม Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น =A3/C3 ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าอยู่ใน C3

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010