การแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

Microsoft Excel อาจแสดงข้อผิดพลาด #VALUE! ถ้าสูตรของคุณรวมเซลล์ที่มีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน ถ้าได้เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดไว้ และคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงว่า "ชนิดข้อมูลของค่าที่ใช้ในสูตรไม่ถูกต้อง" ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คุณจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงสูตรของคุณเล็กน้อย

อาการ

Excel แสดงข้อผิดพลาด #VALUE! ในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในแผ่นงาน

สาเหตุ

 • เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่อยู่ในสูตรมีข้อความ และสูตรของคุณมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนเซลล์เหล่านั้น โดยการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป (+, -, *, และ /)

ตัวอย่างเช่น สูตร =A1+B1 โดยที่ A1 มีสตริง "Hello" และ B1 มีเลข 3 จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

 • สูตรที่ใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ เช่น SUM, PRODUCT, หรือ QUOTIENT มีอาร์กิวเมนต์ที่เป็นสตริงข้อความแทนที่จะเป็นจำนวน

ตัวอย่างเช่น สูตร PRODUCT(3,"Hello") จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! เนื่องจากฟังก์ชัน PRODUCT จำเป็นต้องใช้ตัวเลขเป็นอาร์กิวเมนต์

 • สมุดงานของคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการเชื่อมต่อนั้นไม่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลตัวอย่างไปยังแผ่นงานว่าง สูตรในเซลล์ A4 และ A5จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! อย่างไรก็ตาม เซลล์ A6 และ A7 จะส่งกลับค่า 30 ซึ่งเป็นค่าที่ถูกต้อง

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
6
7
A
10
Hello
20
=A1+A2+A3
=SUM(A1+A2+A3)
=SUM(A1,A2,A3)
=SUM(A1:A3)

การแก้ปัญหา

 • แทนที่จะใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ให้ใช้ฟังก์ชัน เช่น SUM, PRODUCT หรือ QUOTIENT ในการทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์บนเซลล์ที่อาจมีข้อความ และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในฟังก์ชัน แต่ให้คั่นระหว่างอาร์กิวเมนต์โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคแทน

ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร =SUM(A2,A3,A4) แทนที่จะใช้ =A2+A3+A4 หรือ =SUM(A2+A3+A4)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาร์กิวเมนต์ใดในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น SUM PRODUCT หรือ QUOTIENT ที่มีข้อความเป็นอาร์กิวเมนต์โดยตรงในฟังก์ชัน ถ้าสูตรของคุณใช้ฟังก์ชัน และฟังก์ชันนั้นอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีข้อความ เซลล์นั้นจะถูกละเว้นไป และจะไม่มีการแสดงข้อผิดพลาดใดๆ
 • ถ้าสมุดงานของคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ให้กระทำการที่จำเป็นในการคืนค่าการเชื่อมต่อข้อมูล หรือถ้าเป็นไปได้ พิจารณาการนำเข้าข้อมูล
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010