การคัดลอกข้อมูลหรือแผนภูมิของ Excel ไปยัง Word

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการนำเสนอข้อมูล แผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ) ของ Microsoft Office Excel หรือแผนภูมิที่คุณสร้างที่ Excel ในเอกสาร Microsoft Office Word คุณสามารถคัดลอกข้อมูลหรือแผนภูมิที่เลือกใน Excel จากนั้นใช้คำสั่ง วาง หรือ วางแบบพิเศษ ใน Word เพื่อแทรกข้อมูลหรือแผนภูมิในเอกสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด


การคัดลอกข้อมูลแผ่นงานไปยังเอกสารของ Word

 1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูลแผ่นงานที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเอกสารของ Word
 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปภาพปุ่ม

ริบบิ้น Excel

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+C ได้อีกด้วย

 1. ในเอกสารของ Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูลแผ่นงานที่คัดลอก
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+V ได้อีกด้วย

 1. คลิกที่ ตัวเลือกการวาง รูปภาพปุ่ม ถัดจากข้อมูล จากนั้นเลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นตารางของ Word ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ หากต้องการใช้รูปแบบต้นฉบับของข้อมูลที่คัดลอก หรือคลิก ตรงกับลักษณะตารางปลายทาง หากต้องการใช้ชุดรูปแบบของเอกสารที่ใช้งานกับเอกสารของ Word อยู่
  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นรูปภาพแบบคงที่ ให้คลิก วางเป็นรูปภาพ
  • เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของ Excel เพื่อให้ข้อมูลในเอกสารของ Word ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลต้นฉบับในสมุดงานของ Excel ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับและการเชื่อมโยงไปยัง Excel หรือคลิก ตรงกับลักษณะตารางปลายทาง และการเชื่อมโยงไปยัง Excel
  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นข้อความ โดยแต่ละแถวอยู่ในย่อหน้าแยกกัน และมีช่องว่างของแท็บคั่นระหว่างค่าของเซลล์ ให้คลิก เก็บข้อความเท่านั้น

 หมายเหตุ 

 • หากคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง คุณอาจต้องเปิดการใช้งานปุ่มนี้ คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการวาง'
 • หากคุณวางข้อมูลในตาราง Word ปุ่ม ตัวเลือกการวาง จะแสดงตัวเลือกการวางต่างกัน คุณสามารถแทรกข้อมูลที่คัดลอกเป็นตารางที่ซ้อนกัน ผสานข้อมูลกับตารางที่มีอยู่ แทรกข้อมูลเป็นแถวใหม่ในตารางที่มีอยู่ เขียนทับเซลล์ในตารางที่มีอยู่ หรือวางข้อมูลเป็นรูปภาพคงที่

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการวางข้อมูลในรูปแบบอื่น (เช่น วัตถุแผ่นงาน รูปแบบ HTML บิตแมป รูปภาพ หรือรูปแบบข้อความ) หรือวางการเชื่อมโยงในแหล่งข้อมูลใน Excel ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรที่ปุ่ม วาง จากนั้นคลิก วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้
  • เมื่อต้องการแก้ไขแผ่นงานทั้งหมดภายหลัง ให้คลิก วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Office Excel เมื่อต้องการให้สามารถเข้าถึงแผ่นงานทั้งหมดในเอกสารของ Word ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณอาจต้องการเก็บไว้เป็นส่วนบุคคล ให้คลิก วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Office Excel
  • เมื่อต้องการปรับปรุงตารางในเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลใน Excel ให้คลิก วางการเชื่อมโยง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่อง เป็น ถ้าคุณบันทึกสมุดงานต้นฉบับก่อนที่จะคัดลอกข้อมูล คุณยังสามารถคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติของ Word ในกล่อง เป็น เพื่อแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติในเอกสารที่นำคุณไปสู่แหล่งข้อมูลใน Excel
  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาเป็นไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Word ของ Object Linking and Embedding (OLE) (OLE: เทคโนโลยีการรวมโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ โปรแกรม Office ทั้งหมดจะสนับสนุน OLE เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านวัตถุที่มีการเชื่อมโยงและวัตถุฝังตัวต่างๆ) (แทนที่จะวางเนื้อหาจริง) ให้คลิก วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Office Excel จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน คุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ จากนั้นดูเนื้อหา
  • เมื่อต้องการใช้ HTML เพื่อคัดลอกข้อมูลไปยัง Word และแสดงในตาราง Word ให้คลิก รูปแบบ HTML
  • เมื่อต้องการวางรูปภาพคงที่ ให้คลิก บิตแมป หรือเมื่อต้องการวางรูปภาพที่สามารถยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้คลิก รูปภาพ (Enhanced Metafile) หรือ รูปภาพ (Windows Metafile)
  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นข้อความที่จัดรูปแบบหรือข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ ให้คลิก ข้อความที่จัดรูปแบบ (RTF) ข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ หรือ ข้อความ Unicode ที่ไม่จัดรูปแบบ
 • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติที่นำคุณไปยังข้อมูลที่มาใน Excel ให้คลิกลูกศรในปุ่ม วาง จากนั้นคลิก วางเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ ถ้าสมุดงานมีข้อมูลที่มาที่ยังไม่ได้บันทึก ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้
 • หากคุณต้องการให้ช่วงข้อมูลที่วางเป็น วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Excel ในเอกสารของ Word เพื่อขยายเมื่อข้อมูลที่ตรงกันขยายในแผ่นงานของ Excel คุณสามารถกำหนด ชื่อ (ชื่อ: คำหรือสตริงที่ใช้แสดงแทนเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ ให้ใช้ชื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Products เพื่ออ้างถึงช่วงซึ่งยากที่จะเข้าใจ เช่น Sales!C20:C30) สำหรับช่วงข้อมูลใน Excel ก่อนที่คุณจะคัดลอกข้อมูล จากนั้นคุณสามารถวางการเชื่อมโยงในช่วงที่กำหนดชื่อ โดยใช้คำสั่ง วางแบบพิเศษ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรในปุ่ม วาง คลิก วางแบบพิเศษ และคลิก วางการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การคัดลอกแผนภูมิไปยังเอกสารของ Word

 1. ใน Excel ให้เลือก แผนภูมิฝังตัว (แผนภูมิฝังตัว: แผนภูมิที่วางอยู่บนแผ่นงานไม่ใช่บนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก แผนภูมิฝังตัวจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงหรือพิมพ์แผนภูมิหรือรายงาน PivotChart พร้อมกับข้อมูลต้นฉบับหรือข้อมูลอื่นในแผ่นงานด้วย) หรือ แผ่นงานแผนภูมิ (แผ่นงานแผนภูมิ: แผ่นงานในสมุดงานที่มีเฉพาะแผนภูมิ แผ่นงานแผนภูมิจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงแผนภูมิหรือรายงาน PivotChart แยกต่างหากจากข้อมูลในแผ่นงานหรือจากรายงาน PivotTable) ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเอกสารของ Word
 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปภาพปุ่ม

ริบบิ้น Excel

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+C ได้อีกด้วย

 1. ในเอกสารของ Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิที่คัดลอก
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+V ได้อีกด้วย

 1. คลิกที่ ตัวเลือกการวาง รูปภาพปุ่ม ถัดจากแผนภูมิ จากนั้นเลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิที่มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่มา ให้คลิก แผนภูมิ (เชื่อมโยงไปยังข้อมูล Excel)
  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเพื่อรวมการเข้าถึงสมุดงานทั้งหมดในเอกสาร ให้คลิก แผนภูมิ Excel (ทั้งสมุดงาน)
  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็นรูปภาพแบบคงที่ ให้คลิก วางเป็นรูปภาพ
  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิในรูปแบบเดิม ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ
  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิและจัดรูปแบบโดยใช้ชุดรูปแบบของเอกสารที่ใช้กับเอกสาร ให้คลิก ใช้ชุดรูปแบบปลายทาง

 หมายเหตุ   ปุ่ม ตัวเลือกการวาง ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อคุณวางแผนภูมิในเอกสารที่เปิดในโหมดที่เข้ากันได้ใน Word ในโหมดที่เข้ากันได้ แผนภูมินี้จะถูกวางเป็นรูปภาพคงที่

เคล็ดลับ

 หมายเหตุ   Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Word 2007