ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
AVEDEV ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด
AVERAGE ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
AVERAGEA ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
AVERAGEIF ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้
AVERAGEIFS ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงหนึ่งที่ตรงกับหลายเกณฑ์
BETADIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
BETAINV ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
BINOMDIST ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
CHIDIST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
CHIINV ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
CHITEST ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
CONFIDENCE ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
CORREL ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด
COUNT นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์
COUNTA นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์
COUNTBLANK นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง
COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
COUNTIFS นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
COVAR ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
CRITBINOM ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
DEVSQ ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
EXPONDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนชียล (Exponential Distribution)
FDIST ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น
FINV ส่งกลับค่าผกผันของค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น
FISHER ส่งกลับค่าการแปลง Fisher
FISHERINV ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher
FORECAST ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
FREQUENCY ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง
FTEST ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
GAMMADIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
GAMMAINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
GAMMALN ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
GEOMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
GROWTH ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล
HARMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
HYPGEOMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
INTERCEPT ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น
KURT ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล
LARGE ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
LINEST ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง
LOGEST ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
LOGINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบ Lognormal
LOGNORMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
MAX ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
MAXA ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
MEDIAN ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
MIN ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
MINA ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ
MODE ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
NEGBINOMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
NORMDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
NORMINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
NORMSDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
NORMSINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
PEARSON ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผลคูณแบบเพียร์สัน
PERCENTILE ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
PERCENTRANK ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
PERMUT ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด
POISSON ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
PROB ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด
QUARTILE ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
RANK ส่งกลับลำดับตัวเลขในรายการจำนวน
RSQ ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลคูณแบบเพียร์สัน
SKEW ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
SLOPE ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น
SMALL ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
STANDARDIZE ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์
STDEV ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
STDEVA ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
STDEVP คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
STDEVPA คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
STEYX ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย
TDIST ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t ของนักเรียน
TINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t ของนักเรียน
TREND ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
TRIMMEAN ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล
TTEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test ของนักเรียน
VAR ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
VARA ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
VARP คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
VARPA คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
WEIBULL ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull
ZTEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007