ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชัน คำอธิบาย
AND ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE
FALSE ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE
IF ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ
IFERROR ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร
NOT ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์
OR ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE
TRUE ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007