การหารตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ต่อพนักงานจำนวนหนึ่งคน (จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของโครงการ ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ) หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไมล์สำหรับการเดินทางข้ามประเทศครั้งล่าสุดของคุณ (จำนวนไมล์ทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมันทั้งหมด) มีวิธีการหารตัวเลขหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ / (เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์

=10/5

เซลล์จะแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้

2

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หารเซลล์ในช่วง

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
  3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A
ข้อมูล
15,000
12
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2/A3 15,000 หารด้วย 12 (1250)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007