การคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

สมมุติว่าคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ใช้ทำงานหลักของโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของวันที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา 10 ปี มีวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขหลายวิธี

ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดสามค่าของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้แก่

 • ค่าเฉลี่ย     เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและคำนวณด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลขแล้วหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 เท่ากับ 5
 • ค่ามัธยฐาน     ซึ่งก็คือค่ากลางของกลุ่มตัวเลข นั่นก็คือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4
 • ฐานนิยม     คือตัวเลขที่ปรากฏบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

 1. คลิกเซลล์ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม คลิก ค่าเฉลี่ย แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A
ข้อมูล
10
7
9
27
1
4
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=AVERAGE(A2:A7) หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในรายการข้างต้น (9.5)
=AVERAGE(A2:A4,A7) หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขสามตัวข้างบนรายการและตัวเลขสุดท้ายในรายการ (7.5)
=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0") หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ค่าเฉลี่ย

AVERAGEIF

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และฟังก์ชัน SUM

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งการซื้อสามประเภท การซื้อแต่ละประเภทมีจำนวนหน่วยที่ซื้อและราคาต่อหน่วยที่ต่างกัน

 
1
2
3
4
A B
ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย
20 500
25 750
35 200
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4) หารผลรวมค่าใช้จ่ายของการสั่งซื้อทั้งสามประเภทด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ  (24.66)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ผลรวม

SUMPRODUCT

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข โดยละเว้นค่าศูนย์ (0)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A
ข้อมูล
10
7
9
27
1
4
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0") หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

รายละเอียดฟังก์ชัน

AVERAGEIF

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007