การแปลงเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าในเวลาห้าวันครึ่งมีกี่ชั่วโมง หรือในเวลา 3.45 ปี มีกี่วัน หรือมีเดือนผ่านไปกี่เดือนแล้วระหว่างวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วิธีการแปลงเวลานั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


แปลงระหว่างหน่วยเวลา

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชันการแปลง (CONVERT)

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. ให้เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
A
ข้อมูล
6
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=CONVERT(A2,"day","hr") แปลงค่า 6 วันให้เป็นชั่วโมง (144)
=CONVERT(A2,"hr","mn") แปลงค่า 6 ชั่วโมงให้เป็นนาที (360)
=CONVERT(A2,"yr", "day") แปลงค่า 6 ปีให้เป็น (2191.5)

 หมายเหตุ   สำหรับการแปลงที่ใช้ปีนั้น ปีจะถูกแปลงเป็น 365.25 วัน

รายละเอียดฟังก์ชัน

การแปลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. ให้เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A
เวลา
10:35 AM
12:15 PM
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=(A2-INT(A2))*24 จำนวนชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (10.583333)
=(A3-INT(A3))*24 จำนวนชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (12.25)

รายละเอียดฟังก์ชัน

INT

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการตัวหาร (/) และฟังก์ชัน TEXT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A
ชั่วโมง
10.5833
12.25
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=TEXT(A2/24, "h:mm") ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (10:35)
=TEXT(A3/24, "h:mm") ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (12:15)

 หมายเหตุ   นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปแบบเวลาได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการระบุรูปแบบ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเวลา ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข box, click รูปแบบตัวเลขเพิ่ทเติม คลิก กำหนดเองในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่อง ชนิด อย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้ทั้งรูปแบบที่ใช้กับฟังก์ชัน TEXT และรูปแบบตัวเลข จะมีการใช้รูปแบบในฟังก์ชัน TEXT เป็นลำดับแรก

รายละเอียดฟังก์ชัน

ข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007