การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลา

สมมติว่าคุณต้องการดูว่าพนักงานใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเวลาที่ต้องคอยอาหารจานด่วนในชั่วโมงเร่งด่วน การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน

วิธีที่คุณสามารถใช้ในการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) มีอยู่สองวิธีด้วยกัน คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการลบ (-) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างสองเวลา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • นำโค้ดรูปแบบแบบกำหนดเองไปใช้กับเซลล์โดยดำเนินการดังนี้
  1. เลือกเซลล์
  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม
  3. คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่องชนิด
 • ใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อจัดรูปแบบเวลา

เมื่อคุณใช้โค้ดรูปแบบเวลา ชั่วโมงจะมีค่าไม่เกิน 24 นาทีจะมีค่าไม่เกิน 60 และวินาทีจะมีค่าไม่เกิน 60

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3

4

5


6

7

8

9
A B
เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
6/9/2007 10:35 AM 6/9/2007 3:30 PM
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=B2-A2 จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง
=B2-A2 จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลา (4:55) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง
=B2-A2 จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลา (4:55:00) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm:ss" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง
=TEXT(B2-A2,"h") จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4)
=TEXT(B2-A2,"h:mm") จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4:55)
=TEXT(B2-A2,"h:mm:ss") จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm:ss" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT(4:55:00)

 หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้รูปแบบทั้งสองนี้กับฟังก์ชัน TEXT และใช้รูปแบบตัวเลขกับเซลล์ ฟังก์ชัน TEXT จะมีอิทธิพลเหนือการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดู ฟังก์ชัน TEXT และ การแสดงตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงผลลัพธ์ตามหน่วยเวลาเดียว

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT หรือฟังก์ชัน HOUR, MINUTE และSECOND ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1

2
3
4
5
6

7

8

9
A B
เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
6/9/2007 10:35 AM 6/9/2007 3:30 PM
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=INT((B2-A2)*24) จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (4)
=(B2-A2)*1440 จำนวนนาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (295)
=(B2-A2)*86400 จำนวนวินาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (17700)
=HOUR(B2-A2) ผลต่างเป็นหน่วยชั่วโมงระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 24 (4)
=MINUTE(B2-A2) ผลต่างเป็นหน่วยนาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (55)
=SECOND(B2-A2) ผลต่างเป็นหน่วยวินาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (0)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดู ฟังก์ชัน INT, ฟังก์ชัน HOUR, ฟังก์ชัน MINUTE และ ฟังก์ชัน SECOND

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007