ฟังก์ชัน COUNTIF

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) COUNTIF ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนับเซลล์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด หรือคุณสามารถนับเซลล์ทั้งหมดที่มีตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแผ่นงานที่มีรายการงานในคอลัมน์ A และมีรายชื่อบุคคลที่มอบหมายงานแต่ละงานให้ในคอลัมน์ B คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนครั้งที่ชื่อของบุคคลหนึ่งคนปรากฏในคอลัมน์ B และใช้วิธีการดังกล่าวหาว่ามีการมอบหมายงานกี่งานให้กับบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น

=COUNTIF(B2:B25,"อัญชนา")

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการนับเซลล์ตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้ดู ฟังก์ชัน COUNTIFS

ไวยากรณ์

COUNTIF(range, criteria)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COUNTIF มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

 • ช่วง    ต้องมี คือ ตั้งแต่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปที่ต้องนับ รวมถึงจำนวนหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข ค่าว่างหรือค่าข้อความจะถูกละเว้น
 • เงื่อนไข    ต้องมี คือ ตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือสตริงข้อความที่กำหนดว่าเซลล์ใดบ้างที่จะถูกนับ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"

 หมายเหตุ 

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน  เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*)  ในเกณฑ์ได้ เครื่องหมายคำถามจะตรงกับอักขระเดี่ยวใดๆ และเครื่องหมายดอกจันจะตรงกับชุดของอักขระใดๆ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ก่อนอักขระนั้น
 • เกณฑ์จะไม่ตรงตามตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น สตริง "apples" และสตริง "APPLES" จะตรงเซลล์เดียวกัน

ตัวอย่าง 1: สูตร COUNTIF แบบธรรมดา

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11


12
A B C
ข้อมูล ข้อมูล
apples 32
oranges 54
peaches 75
apples 86
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
=COUNTIF(A2:A5,"apples") จำนวนเซลล์ที่มี apples ในเซลล์ A2 ถึง A5 2
=COUNTIF(A2:A5,A4) จำนวนเซลล์ที่มี peaches ในเซลล์ A2 ถึง A5 1
=COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2) จำนวนเซลล์ที่มี oranges และ apples ในเซลล์ A2 ถึง A5 3
=COUNTIF(B2:B5,">55") จำนวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า 55 ในเซลล์ B2 ถึง B5 2
=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4) จำนวนเซลล์ที่มีค่าไม่เท่ากับ 75 ในเซลล์ B2 ถึง B5 3
=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85") จำนวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 32 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 ในเซลล์ B2 ถึง B5 3

ตัวอย่าง 2: สูตร COUNTIF ที่ใช้อักขระตัวแทนและการดำเนินการกับค่าว่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
6
7
89
10


11


12
13
14
A B C
ข้อมูล ข้อมูล
apples ใช่
   
oranges ไม่ใช่
peaches ไม่ใช่
   
apples ใช่
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
=COUNTIF(A2:A7,"*es") จำนวนเซลล์ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร "es" ในเซลล์ A2 ถึง A7 4
=COUNTIF(A2:A7,"?????es") จำนวนเซลล์ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร "les" และมีตัวอักษร 7 ตัวพอดีในเซลล์ A2 ถึง A7 2
=COUNTIF(A2:A7,"*") จำนวนเซลล์ที่มีข้อความในเซลล์ A2 ถึง A7 4
=COUNTIF(A2:A7,"<>"&"*") จำนวนเซลล์ที่ไม่มีข้อความในเซลล์ A2 ถึง A7 2
=COUNTIF(B2:B7,"No") / ROWS(B2:B7) ค่าเฉลี่ยของจำนวนการลงคะแนนเสียง No (รวมถึงเซลล์ว่าง) ในเซลล์ B2 ถึง B7 0.333333333
=COUNTIF(B2:B7,"Yes") / (ROWS(B2:B7) -COUNTIF(B2:B7, "<>"&"*")) ค่าเฉลี่ยของจำนวนการลงคะแนนเสียง Yes (ไม่รวมเซลล์ว่าง) ในเซลล์ B2 ถึง B7 0.5

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการดูตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้เลือกเซลล์นั้น จากนั้น บนแท็บ แผ่นงานในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007