ฟังก์ชัน TEXT

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TEXT ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าที่เป็นตัวเลขไปเป็นข้อความ และยินยอมให้คุณกำหนดการจัดรูปแบบการแสดงผลโดยใช้สตริงรูปแบบพิเศษ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือคุณต้องการที่จะรวมตัวเลขเข้ากับข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ A1 มีตัวเลข 23.5 เมื่อต้องการจัดรูปแบบของตัวเลขให้เป็นจำนวนดอลลาร์ คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

=TEXT(A1,"$0.00")

ในตัวอย่างนี้ Excel แสดงผลเป็น $23.50

คุณยังสามารถจัดรูปแบบของตัวเลขโดยใช้คำสั่งในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ได้ อย่างไรก็ดี คำสั่งเหล่านี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อเซลล์ทั้งหมดเป็นตัวเลข ถ้าคุณต้องการจะจัดรูปแบบตัวเลขและรวมตัวเลขเข้ากับข้อความอื่น ฟังก์ชัน TEXT เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในสูตรก่อนหน้า

=TEXT(A1,"$0.00") & " ต่อชั่วโมง"

Excel แสดงผลเป็น $23.50 ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์

TEXT(value, format_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TEXT มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

 • value    ต้องมี คือ ค่าตัวเลข สูตรที่ประเมินเป็นค่าตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าตัวเลข
 • format_text    ต้องมี คือ รูปแบบตัวเลขเป็นสตริงข้อความอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น "m/d/yyyy" หรือ "#,##0.00" ให้ดูแนวทางการจัดรูปแบบในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

แสดงแนวทางการจัดรูปแบบตัวเลข

 • แสดงตำแหน่งทศนิยมและเลขนัยสำคัญ    เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้รวมตัวยึดตัวเลข จุดทศนิยม และตัวคั่นหลักพันดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text
ตัวยึด คำอธิบาย
0 (ศูนย์) แสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักน้อยกว่าจะมีเลข 0 แสดงขึ้นในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 8.9 และคุณต้องการให้แสดงผลเป็น 8.90 ให้ใช้รูปแบบ #.00
# ทำตามกฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่แสดงศูนย์เพิ่มเติม เมื่อตัวเลขที่คุณพิมพ์เข้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของทศนิยมมีจำนวนหลักที่น้อยกว่าจำนวนของสัญลักษณ์ # ในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบที่กำหนดเองคือ #.## และคุณพิมพ์ 8.9 ลงในเซลล์ ตัวเลข 8.9 จะแสดงขึ้น
? ทำตามกฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะเพิ่มช่องว่างสำหรับศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญที่ด้านใดด้านหนึ่งของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมอยู่ในแนวเดียวกันในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเอง 0.0? จะจัดแนวจุดทศนิยมของตัวเลข 8.9 และ 88.99 ในคอลัมน์ให้ตรงกัน
เครื่องหมายจุด (.) แสดงจุดทศนิยมในตัวเลข
 • ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางขวาของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีตัวยึดในรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดตำแหน่งทศนิยมให้มากเท่ากับที่มีตัวยึด ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีตัวยึด จะแสดงหลักพิเศษขึ้น ถ้ารูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายเลขที่ (#) ทางซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 จะเริ่มต้นด้วยจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น .47
เพื่อแสดง เป็น ใช้รูปแบบนี้
1234.59 1234.6 "####.#"
8.9 8.900 "#.000"
0.631 0.6 "0.#"
12
1234.568   
12.0
1234.57
"#.0#"
44.398
102.65
2.8
  44.398
102.65
    2.8
(ที่มีทศนิยมที่จัดแนว )
"???.???"
5.25
5.3
5 1/4
5 3/10
(ที่มีเศษส่วนที่จัดแนว)
"# ???/???"
 • แสดงตัวคั่นหลักพัน    เมื่อต้องการแสดงจุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วยพหุคูณของ 1,000 ให้ใส่ตัวคั่นต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข
, (จุลภาค) แสดงตัวคั่นหลักพันในตัวเลข Excel จะคั่นหลักพันด้วยจุลภาค ถ้ารูปแบบมีจุลภาคที่อยู่ภายในเครื่องหมายเลขที่ (#) หรือในเลขศูนย์ จุลภาคที่อยู่หลังตัวยึดที่เป็นตัวเลขจะปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วย 1,000 ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format_text เท่ากับ "#,###.0," Excel จะแสดงค่าตัวเลข 12,200,000 เป็น 12,200.0
เมื่อต้องการแสดง เป็น ใช้รูปแบบนี้
12000 12,000 "#,###"
12000 12 "#,"
12200000 12.2 "0.0,,"

แสดงแนวทางสำหรับรูปแบบวันที่และเวลา

 • แสดงวัน เดือน และปี    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบของวันที่ (เช่น วัน เดือน และปี) ให้ใช้โค้ดต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text
m แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า
mm แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม
mmm แสดงเดือนเป็นตัวอักษรย่อ (มค. ถึง ธค.)
mmmm แสดงเดือนเป็นชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)
mmmmm แสดงเดือนเป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียว (ม ถึง ธ)
d แสดงวันเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า
dd แสดงวันเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม
ddd แสดงวันเป็นตัวอักษรย่อ (อา. ถึง ส.)
dddd แสดงวันเป็นชื่อเต็มของวัน (อาทิตย์ ถึง เสาร์)
yy แสดงปีเป็นตัวเลขสองหลัก
yyyy แสดงปีเป็นตัวเลขสี่หลัก
เพื่อแสดง เป็น ใช้รูปแบบนี้
เดือน 1-12 "m"
เดือน 01–12 "mm"
เดือน มค.-ธค. "mmm"
เดือน มกราคม–ธันวาคม "mmmm"
เดือน ม–ธ "mmmmm"
วัน 1-31 "d"
วัน 01–31 "dd"
วัน อา.–ส. "ddd"
วัน อาทิตย์–เสาร์ "dddd"
ปี 00 -99 "yy"
ปี 1900-9999 "yyyy"
 • แสดง ชั่วโมง นาที และวินาที    เมื่อต้องการแสดงรูปแบบเวลา (เช่น ชั่วโมง นาที และวินาที) ให้ใช้โค้ดต่างๆ ดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text
h แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า
[h] แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นชั่วโมง ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงที่เกิน 24 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ [h]:mm:ss
hh แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้ารูปแบบประกอบด้วย AM หรือ PM จะแสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง หรือมิฉะนั้นจะแสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
m

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

 หมายเหตุ   รหัส m หรือรหัส mm จะต้องปรากฏขึ้นโดยทันทีหลังจากที่รหัส h หรือ hh หรือปรากฏขึ้นทันทีก่อนรหัส ssมิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

[m] แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นนาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของนาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ [mm]:ss
mm

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

 หมายเหตุ   รหัส m หรือรหัส mm จะต้องปรากฏขึ้นโดยทันทีหลังจากที่รหัส h หรือ hh หรือปรากฏขึ้นทันทีก่อนรหัส ssมิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

s แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า
[s] แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นวินาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของวินาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ [ss]
ss แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการแสดงเศษของวินาที ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ h:mm:ss.00
AM/PM, am/pm, A/P, a/p แสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Excel จะแสดง AM am A หรือ a แทนเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวัน และ PM pm P หรือ p สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
เพื่อแสดง เป็น ใช้รูปแบบนี้
ชั่วโมง 0-23 "h"
ชั่วโมง 00 -23 "hh"
นาที 0-59 "m"
นาที 00 -59 "mm"
วินาที 0-59 "s"
วินาที 00 -59 "ss"
เวลา 4 AM "h AM/PM"
เวลา 4:36 PM "h:mm AM/PM"
เวลา 4:36:03 P "h:mm:ss A/P"
เวลา 4:36:03.75 "h:mm:ss.00"
เวลาที่ใช้ไป (ชั่วโมงและนาที) 1:02 "[h]:mm"
เวลาที่ใช้ไป (นาทีและวินาที) 62:16 "[mm]:ss"
เวลาที่ใช้ไป (วินาทีและหนึ่งส่วนร้อยวินาที) 3735.80 "[ss].00"

แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ และรูปแบบเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

 • รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงิน    เมื่อต้องการนำหน้าตัวเลขด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ให้พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปเมื่อเริ่มต้นอาร์กิวเมนต์ format_text (ตัวอย่างเช่น "$#,##0.00") เมื่อต้องการใส่สัญลักษณ์สกุลเงินตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ในรูปแบบหมายเลข ให้กด NUM LOCK และใช้แป้นตัวเลขเพื่อพิมพ์โค้ด ANSI ของสัญลักษณ์ที่ต้องการ
เมื่อต้องการป้อน ใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน
¢ ALT+0162
£ ALT+0163
¥ ALT+0165
ยูโร ALT+0128
 •  หมายเหตุ   คุณจะต้องใช้แป้นตัวเลข การใช้ปุ่ม ALT พร้อมกับปุ่มตัวเลขในแถวบนของแป้นพิมพ์จะไม่สามารถสร้างโค้ด ANSI

 • แสดงเปอร์เซ็นต์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงค่า .08 ด้วย 8% หรือแสดงค่า 2.8 ด้วย 280%  ให้รวมเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ในอาร์กิวเมนต์ format_text
 • แสดงเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) ให้ใช้โค้ดเลขชี้กำลังดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text
E (E-, E+, e-, e+) แสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) Excel จะแสดงตัวเลขทางด้านขวาของ "E" หรือ "e" ที่สอดคล้องกับจำนวนตำแหน่งที่จุดทศนิยมถูกลบออกไป ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format_text คือ "0.00E+00" Excel จะแสดงตัวเลข 12,200,000 เป็น 1.22E+07 ถ้าคุณเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ format_text เป็น "#0.0E+0" Excel จะแสดงค่า 12.2E+6

แสดงคำแนะนำสำหรับการรวมข้อความและการเพิ่มช่องว่าง

 • ถ้าคุณรวมอักขระตัวใดตัวหนึ่งดังต่อไปนี้ลงในอาร์กิวเมนต์ format_text ตัวอักขระจะแสดงเหมือนที่ป้อนเข้าไปทุกประการ
$ เครื่องหมายดอลลาร์
+ เครื่องหมายบวก
( เครื่องหมายวงเล็บเปิด
: เครื่องหมายจุดคู่
^ เครื่องหมายกำกับเสียง (แคเรท)
' เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว
{ เครื่องหมายวงเล็บปีกกาเปิด
< เครื่องหมายน้อยกว่า
= เครื่องหมายเท่ากับ
- เครื่องหมายลบ
/ เครื่องหมายทับ
) เครื่องหมายวงเล็บปิด
! เครื่องหมายอัศเจรีย์
& เครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์
~ เครื่องหมายตัวหนอน
} เครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด
> เครื่องหมายมากกว่า
  อักขระช่องว่าง

 หมายเหตุ 

 • อาร์กิวเมนต์ format_text ต้องไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
 • การใช้ฟังก์ TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความที่จัดรูปแบบ และไม่สามารถคำนวณผลลัพธ์ในแบบตัวเลขได้อีกต่อไป เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ค่าในเซลล์ยังคงเป็นตัวเลข ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก จัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ ตัวเลข ให้ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) ในมุมบนขวาของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
45
6


7


8

9

10
A B C
พนักงานขาย ยอดขาย ข้อมูล
บุญลือ 2800 39300.625
ดนัย 40%
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
=A2&" sold "&TEXT(B2, "$0.00")&" worth of units" รวมเซลล์ A2 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B2 (ที่จัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน) และสตริงข้อความ " ต่อหน่วย" ให้เป็นวลี บุญลือ ขายได้ $2800.00 ต่อหน่วย
=A3&" sold "&TEXT(B3,"0%")&" of the total sales" รวมเซลล์ A3 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B3 (ที่จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์) และสตริงข้อความ " ของยอดขายทั้งหมด" ให้เป็นวลี ดนัย คิดเป็น 40% ของยอดขายทั้งหมด
="Date: " & TEXT(C2,"yyyy-mm-dd") แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเลขปีสี่หลัก เลขเดือนสองหลัก เลขวันสองหลัก วันที่: 2007-08-06
="Date-time: " & TEXT(C2,"m/d/yyyy h:mm AM/PM") แสดงค่าใน C2 เป็นรูปแบบวันที่แบบสั้น รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง วันที่-เวลา: 8/6/2007 3:00 PM
=TEXT(C2,"0.00E+00") แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) 3.93E+04
TEXT(C2,"$#,##0.00") แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบสกุลเงินที่มีตัวคั่นหลักพัน $39,300.63
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007