ฟังก์ชัน STDEV

วิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือการวัดวิธีของการกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

STDEV (number1,number2,...)

Number1, number2, ...     คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลข 1 ถึง 255 ค่าที่สอดคล้องกับตัวอย่างประชากร คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน STDEV จะสมมติว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นค่าตัวอย่างของประชากร ถ้าข้อมูลของคุณแทนประชากรทั้งหมด ให้คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการใช้ฟังก์ชัน STDEVP
 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะคำนวณโดยใช้วิธี "n-1"
 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่
 • ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงเข้าไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้
 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง จะมีเฉพาะตัวเลขในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นถูกเอามาใช้ ส่วนเซลล์ว่าง ค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาดในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นจะถูกละเลย
 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นจำนวนได้เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน STDEVA
 • ฟังก์ชัน STDEV จะใช้สูตรต่อไปนี้

สูตร

เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

สมมติว่าเครื่องมือ 10 ชิ้นซึ่งผลิตจากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งในระหว่างกระบวนการผลิต ถูกเก็บรวบรวมเป็นตัวอย่างสุ่ม แล้ววัดความทนทานต่อการแตกหัก

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

 • สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
 • เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 • กดปุ่ม CTRL+C
 • ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
 • ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
ความทนทาน
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=STDEV(A2:A11) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแกร่ง (27.46391572)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007