ฟังก์ชัน AVERAGE

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้งานของฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) AVERAGE ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น ถ้า ช่วง (ช่วง: เซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปบนแผ่นงาน โดยเซลล์ที่อยู่ในช่วงเดียวกันอาจจะอยู่ติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้) A1:A20 มีตัวเลข สูตร =AVERAGE(A1:A20) จะส่งกลับค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น

ไวยากรณ์

AVERAGE(number1, [number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGE มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์อาจเป็นตัวเลขหรือชื่อ ช่วง หรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีตัวเลข
 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์ที่มีการนับ
 • ถ้าช่วงหรือการอ้างอิงเซลล์ประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้
 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นจำนวนได้เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงให้เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEA
 • ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเฉพาะค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIF หรือฟังก์ชัน AVERAGEIFS

 หมายเหตุ   ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้โดยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยการนับจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5
 • ค่ามัธยฐาน เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4
 • ฐานนิย เป็นตัวเลขที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

เคล็ดลับ    เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเซลล์ โปรดระลึกว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่ว่างเปล่ากับเซลล์ที่มีค่าศูนย์ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ จะไม่นับเซลล์ว่างเปล่า แต่จะนับเซลล์ที่มีค่าศูนย์

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel และในประเภท ขั้นสูง ให้ดูภายใต้หัวข้อ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
A B C
ข้อมูล
10 15 32
7
9
27
2
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
=AVERAGE(A2:A6) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 11
=AVERAGE(A2:A6, 5) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 และตัวเลข 5 10
=AVERAGE(A2:C2) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง C2 19
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007