ฟังก์ชัน CELL

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน)CELL ใน Microsoft Office Excel ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์และการใช้ลักษณะเซลล์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการตรวจสอบว่าเซลล์มีค่าที่เป็นตัวเลขไม่ใช่ข้อความ ก่อนที่คุณจะทำการคำนวณในเซลล์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

=IF(CELL("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)

สูตรนี้จะคำนวณ A1*2 เท่านั้น ถ้าเซลล์ A1 มีค่าที่เป็นตัวเลข แต่ถ้า A1 มีข้อความหรือว่างอยู่จะส่งกลับค่า 0

ไวยากรณ์

CELL(info_type, [reference])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CELL มี อาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

  • info_type    ต้องมี คือค่าข้อความที่ระบุชนิดของข้อมูลของเซลล์ที่คุณต้องการส่งกลับ รายการต่อไปนี้จะแสดงค่าที่เป็นไปได้สำหรับอาร์กิวเมนต์ info_type และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
info_type ส่งกลับค่า
"address" การอ้างอิงของเซลล์แรกในการอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อความ
"col" เลขที่คอลัมน์ของเซลล์ในการอ้างอิง
"color" ค่า 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ ให้สีเป็นค่าลบ นอกจากนั้นจะส่งกลับค่า 0 (ศูนย์)
"contents" ค่าของเซลล์ด้านบนซ้ายในการอ้างอิง ซึ่งไม่ใช่สูตร
"filename" ชื่อแฟ้ม (ซึ่งรวมเส้นทางแบบเต็ม) ของแฟ้มที่บรรจุการอ้างอิงเหมือนกับข้อความ จะส่งกลับค่าข้อความว่างเปล่า ("") ถ้ายังไม่ได้บันทึกแผ่นงานที่บรรจุการอ้างอิง
"format" ค่าของข้อความสอดคล้องกับการจัดรูปแบบตัวเลขของเซลล์ มีการแสดงค่าของข้อความสำหรับการจัดรูปแบบต่างๆ ในตารางดังต่อไปนี้ ส่งกลับค่า "-" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ในสีสำหรับค่าลบ ส่งกลับค่า "()" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือค่าทั้งหมด
"parentheses" ค่า 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือค่าทั้งหมด นอกจากนั้นจะส่งกลับค่า 0
"prefix" ค่าของข้อความที่สอดคล้องกับ "label prefix" ของเซลล์ จะส่งกลับค่าเครื่องหมาย ' สำหรับเซลล์ ที่บรรจุข้อความที่วางแนวด้านซ้าย เครื่องหมาย" สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความที่วางแนวด้านขวา เครื่องหมายตก (^) สำหรับเซลล์ ที่บรรจุข้อความที่วางแนวตรงกลาง มีเครื่องหมายแบคสแลช (\) สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความที่วางแนวเรียงเต็มเซลล์ และข้อความว่างเปล่า ("") สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความอย่างอื่น
"protect" ค่า 0 ถ้าไม่มีการล็อกเซลล์ นอกจากนั้นจะส่งกลับค่า 1 ถ้ามีการล็อกเซลล์
"row" หมายเลขแถวของเซลล์ในการอ้างอิง
"type" ค่าข้อความสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลในเซลล์จะส่งกลับค่าเป็น "b" สำหรับช่องว่างถ้าเป็นเซลล์ว่างเปล่า จะส่งกลับค่าเป็น "l" สำหรับป้ายชื่อถ้าเซลล์บรรจุ ค่าคงที่ข้อความ และส่งกลับค่า "v" สำหรับค่าถ้าเซลล์บรรจุสิ่งอื่นๆ
"width" ความกว้างคอลัมน์ของเซลล์ที่ปัดเป็นจำนวนเต็ม แต่ละหน่วยของความกว้างคอลัมน์มีค่าเท่ากับความกว้างของหนึ่งตัวอักขระในขนาดแบบอักษรเริ่มต้น
  • การอ้างอิง    มีหรือไม่มีก็ได้ คือเซลล์ที่คุณต้องการทราบข้อมูล ถ้าคุณละค่านี้ ข้อมูลที่ระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ info_type จะถูกส่งกลับมายังเซลล์สุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงเป็นช่วงของเซลล์ ฟังก์ชัน CELL จะส่งกลับข้อมูลของเซลล์บนซ้ายของช่วงเท่านั้น

รหัสรูปแบบ CELL

รายการดังต่อไปนี้อธิบายถึงค่าข้อความที่ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับ เมื่ออาร์กิวเมนต์ info_type เป็น "รูปแบบ" และอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคือเซลล์ที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบตัวเลขแบบที่มีอยู่แล้วภายใน

ถ้าการจัดรูปแบบของ Microsoft Excel เป็น ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับค่า
ทั่วไป "G"
0 "F0"
#,##0 ".0"
.00 "F2"
#,##0.00 ",2"
$#,##0_);($#,##0) "C0"
$#,##0_);[Red]($#,##0) "C0-"
$#,##.00_);($#,##.00) "C2"
$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00) "C2-"
0% "P0"
0.00% "P2"
0.00E+00 "S2"
# ?/? หรือ # ??/?? "G"
m/d/yy หรือ m/d/yy h:mm หรือ mm/dd/yy "D4"
d-mmm-yy หรือ dd-mmm-yy "D1"
d-mmm หรือ dd-mmm "D2"
mmm-yy "D3"
mm/dd "D5"
h:mm AM/PM "D7"
h:mm:ss AM/PM "D6"
h:mm "D9"
h:mm:ss "D8"

 หมายเหตุ   ถ้าอาร์กิวเมนต์ info_type ในฟังก์ชัน CELL คือ "รูปแบบ" และคุณนำรูปแบบอื่นไปใช้กับเซลล์อ้างอิงในภายหลัง คุณจะต้องคำนวณแผ่นงานใหม่เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน CELL

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

  1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
  3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

  1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C
ข้อมูล
5-Mar
ผลรวม
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
=CELL("row", A20) หมายเลขแถวของเซลล์ A20 20
=CELL("format", A2) รหัสรูปแบบของเซลล์ A2 D2 (d-mmm)
=CELL("contents", A3) เนื้อหาของเซลล์ A3 ผลรวม
=CELL("type", A2) ชนิดข้อมูลของเซลล์ A2 v (ค่า)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007