ฟังก์ชัน TIME

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่ระบุ ถ้ารูปแบบเซลล์เป็นแบบ ทั่วไป ก่อนที่จะใส่ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกจัดรูปแบบให้เป็นวันที่

ตัวเลขทศนิยมที่ส่งกลับโดย TIME จะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงจาก 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่งจะแทนค่าของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

TIME (hour,minute,second)

Hour     คือตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่ใช้แทนชั่วโมง ค่าใดๆ ที่มากกว่า 23 จะถูกหารด้วย 24 และจะถือว่าเศษที่เหลือเป็นค่าชั่วโมง ตัวอย่างเช่น TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = .125 หรือ 3:00 AM

Minute     คือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 32767 ที่ใช้แทนนาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = .520833 หรือ 12:30 PM

Second     คือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 32767 ที่ใช้แทนวินาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = .023148 หรือ 12:33:20 AM

หมายเหตุ

Microsoft Excel สำหรับ Windows และ Microsoft Excel สำหรับ Macintosh จะใช้ระบบวันที่ตามปกติไม่เหมือนกัน ค่าเวลาจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่และแทนด้วยตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะแทนด้วย 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของหนึ่งวัน)

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
  3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A B C
ชั่วโมง นาที วินาที
12 0 0
16 48 10
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=TIME(A2,B2,C2) ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาแรกข้างบน (0.5)
=TIME(A3,B3,C3) ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่สองข้างบน (0.700115741)

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการดูเวลาในรูปแบบเลขทศนิยม ให้เลือกเซลล์และคลิก แผ่นงาน ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก รูปแบบตัวเลข และคลิก เวลา

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007