เกี่ยวกับสกุลเงินยูโร

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

แสดงMicrosoft Excel ได้ติดตั้งการสนับสนุนสกุลเงินยูโรไว้ภายใน

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน      เพื่อให้ Excel รู้จักค่าของยูโร ระบบปฏิบัติการของคุณต้องสนับสนุนสัญลักษณ์ยูโร Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 กับ Service Pack 4 หรือรุ่นต่อจากนี้ Windows Millennium Edition และ Windows 98 จะมีการสนับสนุนยูโรไว้ภายใน

แบบอักษรที่แสดงสัญลักษณ์เงินยูโร      แบบอักษรที่สามารถแสดงสกุลเงินยูโรได้คือ Arial, Courier New, Lucida Console, MS Sans Serif, Tahoma และ Times New Roman แบบอักษรทั้งหมดอาจจะพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

วิธีการที่ Excel รับรู้ค่าเงินยูโร      Excel จะรู้จักสัญลักษณ์สกุลเงินของภูมิภาค (เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ $) ที่กำหนดโดยการตั้งค่าภูมิภาค (regional settings) ใน แผงควบคุม (Control Panel) ของ Windows ให้เป็นสกุลเงินไม่ใช่ข้อความ ตัวอย่างเช่น Excel จะรู้จักสัญลักษณ์ยูโรว่าเป็นสกุลเงินด้วย แม้ว่าคุณไม่ได้กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์สกุลเงินของภูมิภาคใน แผงควบคุม (Control Panel) ก็ตาม

หมายเหตุ  คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินของสมาชิกในกลุ่มยูโรให้เป็นสกุลเงินยูโรได้โดยใช้ add-in ชื่อ Euro Currency Tools ที่รวมไว้ใน Excel 2002 และรุ่นที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องติดตั้งหรือโหลดโปรแกรม add-in นี้เพื่อให้ Excel รู้จักทั้งค่าของสกุลเงินยูโรและค่าของสกุลเงินในประเทศของคุณ

การพิมพ์ค่าสกุลเงินยูโร      ถ้ารูปแบบอักษรที่คุณใช้สนับสนุนสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ยูโรได้ด้วยการกด ALT+0128 บนแป้นตัวเลข

คุณสามารถพิมพ์ค่าด้วยสัญลักษณ์ยูโร ยูโร ก่อนหรือหลังตัวเลข และรวมหรือไม่รวมช่องว่างระหว่างตัวเลขและสัญลักษณ์ยูโรก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ค่าใดๆ ดังต่อไปนี้ Excel จะรู้จักค่าเหล่านี้ว่ามีค่าหนึ่งยูโร

ยูโร1     1ยูโร     ยูโร 1     1 ยูโร

การจัดรูปแบบค่าสกุลเงินยูโร      เมื่อคุณพิมพ์ค่าในสกุลเงินยูโร Excel จะจัดรูปแบบเซลล์ให้เป็นสกุลเงินและมีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ถ้าตัวเลขที่คุณพิมพ์มีตำแหน่งทศนิยมใดๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ ยูโร 1.2 Excel จะแสดง ยูโร 1.20 ถ้าคุณพิมพ์ 2.359 ยูโร Excel จะเก็บค่าทศนิยมสามตำแหน่งทั้งหมดแต่จะแสดงเป็น 2.36 ยูโร ซึ่งเก็บตำแหน่งทศนิยมสุดท้ายไว้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพิมพ์ ยูโร 1 Excel จะแสดง ยูโร 1

ถ้าคุณป้อนค่าในสกุลยูโร แล้วคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม Excel จะเอารูปแบบสกุลเงินนี้ออกจากเซลล์รวมทั้งข้อมูลด้วย

คุณยังสามารถสร้างลักษณะสกุลเงินยูโรของคุณเองเพื่อจัดรูปแบบเซลล์ได้ด้วย

การพิมพ์ค่าของเงินด้วยสัญลักษณ์เงินยูโร      ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีสัญลักษณ์ยูโรในแบบอักษรประจำเครื่อง รูปสี่เหลี่ยมจะถูกพิมพ์แทนที่สัญลักษณ์ยูโร โปรดติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแบบอักษรของเครื่องพิมพ์ให้มีสัญลักษณ์ยูโร คุณสามารถปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ให้ใช้แบบอักษรประจำเครื่องได้ด้วย โดยหาตัวเลือกที่เรียกว่า พิมพ์แบบอักษรเป็นกราฟิก ในคุณสมบัติการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การนำข้อมูลของเงินยูโรไปยัง Excel      เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลภายนอก Excel จะรู้จักค่าสกุลเงินยูโรและสกุลเงินในประเทศในแบบที่คุณพิมพ์ค่าเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคัดลอกและวางข้อมูลที่มาจากโปรแกรมอื่นลงใน Excel โดยที่ Excel ก็จะไม่รู้จักค่ายูโร

การใช้ค่าเงินยูโรในแมโคร      คุณยังสามารถบันทึกและเรียกใช้แมโคร (แมโคร: การกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้งานอัตโนมัติ แมโครจะถูกเก็บไว้ใน Visual Basic สำหรับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์)ที่ใช้ค่ายูโรได้เช่นเดียวกับที่คุณสามารถบันทึกและเรียกใช้แมโครที่ใช้ค่าในสกุลเงินภายในประเทศของคุณ คุณไม่ควรใช้สัญลักษณ์ยูโรในชื่อของโมดูลหรือในชื่อกระบวนงาน

แสดงโปรแกรม add-in ของ Euro Currency Tool

โปรแกรม add-in (Excel add-in: คอมโพเนนต์ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เพื่อเพิ่มคำสั่งและฟังก์ชันให้กับ Excel โปรแกรม add-in เหล่านี้เป็นโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Excel โปรแกรม add-in อื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้กับ Excel หรือ Office คือ add-in แบบ Component Object Model (COM)) ของ Microsoft Excel Euro Currency Tools จะใช้ได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Euro Currency Tools ภายใต้ Add-ins บนเมนู เครื่องมือ ที่ให้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อใช้งานกับยูโรและหน่วยสกุลเงินประจำชาติของสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้นำยูโรมาใช้

แสดงการแปลงค่าสูตรของ Excel

โปรแกรม add-in ของ Euro Currency Tools จะกระทำต่อช่วงแหล่งข้อมูลที่คุณกำหนด ถ้าช่วงแหล่งข้อมูลมีสูตรอยู่ คุณสามารถแปลงค่าเหล่านั้นได้พร้อมกันตามตัวเลือกสากลที่คุณตั้งค่าไว้ หรือ Excel สามารถเตือนให้คุณกำหนดวิธีการที่คุณต้องการแปลงค่าแต่ละสูตร ไม่ว่าคุณจะแปลงค่าสูตรแบบสูตรเดียวในแต่ละครั้งหรือแปลงสูตรทั้งหมดพร้อมกัน คุณจะสามารถระบุถึงวิธีการที่คุณต้องการใช้สำหรับการแปลงค่าได้

แปลงสูตรไปเป็นค่าเงิน      เมื่อคุณใช้วิธีการนี้ Excel จะคำนวณสูตรในช่วงแหล่งข้อมูล แปลงผลลัพธ์ที่ได้เป็นสกุลเงินใหม่ และส่งกลับค่านั้นไปยังช่วงที่กำหนด

ใช้วิธีการนี้เมื่อคุณไม่จำเป็นจะต้องคำนวณผลลัพธ์ที่ถูกแปลงค่าใหม่อีกครั้งในภายหลัง ถ้าค่าในเซลล์ที่ถูกอ้างอิงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงสูตรต้นฉบับ ที่กล่าวมานี้เป็นวิธีการที่เป็นค่าเริ่มต้น

เชื่อมโยงสูตรใหม่ไปยังข้อมูลเดิม      วิธีการนี้ได้สร้างสูตรใหม่ในช่วงเป้าหมายที่อ้างอิงถึงเซลล์ที่มีสูตรต้นฉบับ สูตรที่ถูกเชื่อมโยงผลลัพธ์จะแปลงค่าผลลัพธ์ของสูตรต้นฉบับเป็นสกุลเงินใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน EUROCONVERT

ให้ใช้วิธีการนี้เมื่อคุณวางแผนที่จะปรับปรุงค่าในเซลล์ที่ถูกอ้างอิงถึงด้วยสูตรต้นฉบับ และจะต้องการคำนวณผลลัพธ์ที่ถูกแปลงค่าอีกครั้ง ให้พิจารณาถึงการใช้วิธีการนี้เมื่อใดที่คุณไม่ได้แปลงค่าเซลล์ใดๆ ที่ถูกอ้างถึงด้วยสูตรต้นฉบับ และคุณต้องการที่จะทำการคำนวณโดยใช้สกุลเงินต้นฉบับก่อนการแปลงเป็นสกุลเงินใหม่

คัดลอกสูตรเดิมแต่ไม่นำ EuroConvert ไปใช้      วิธีการนี้จะคัดลอกสูตรต้นฉบับไปยังเซลล์ใหม่และปรับปรุงการอ้างอิงเซลล์ที่สัมพันธ์กัน (การอ้างอิงสัมพัทธ์: ที่อยู่ของเซลล์ในสูตรซึ่งยึดตามตำแหน่งสัมพัทธ์ของเซลล์ที่มีสูตรนั้นและมีเซลล์ที่ถูกอ้างถึงอยู่ ถ้าคุณคัดลอกสูตรนั้น การอ้างอิงจะปรับเองโดยอัตโนมัติ โดยการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์จะใช้รูปแบบ A1) เพื่ออ้างอิงถึงเซลล์เป้าหมายที่มีค่าที่ถูกแปลง

ใช้วิธีการนี้เมื่อคุณแปลงค่าเซลล์ทั้งหมดที่สูตรต้นฉบับได้อ้างอิงถึง และคุณต้องการสูตรใหม่นั้นเพื่อใช้ค่าที่ถูกแปลงนั้นเพื่อคำนวณผลลัพธ์ของสูตรใหม่

ปล่อยเซลล์เป้าหมายให้เป็นเซลล์ว่าง      วิธีการนี้จะละสูตรที่ไม่มีการแปลงค่าหรือการคัดลอกสูตรไว้ และจะไม่ป้อนค่าในเซลล์เป้าหมายสำหรับสูตรดังกล่าว ถ้าคุณได้เลือก เงินตรา หรือผลลัพธ์ ISO วิธีการนี้จะคัดลอกการจัดรูปแบบเซลล์ รวมทั้งเส้นขอบ แบบอักษร จากเซลล์ต้นทางไปยังเซลล์เป้าหมาย

ให้ใช้สูตรนี้สำหรับสูตรที่คุณไม่ต้องการที่จะรวมไว้ในช่วงเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยนสูตร      คุณสามารถเขียนสูตรของคุณเองได้โดยมีพื้นฐานอยู่บนสูตรต้นฉบับ หรือสร้างสูตรใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อคำนวณค่าต่างๆ หรืออ้างอิงถึงเซลล์ต่างๆ หรือคุณจะเพิ่มฟังก์ชันแผ่นงานใดๆ ไปยังสูตรก็ได้

ให้ใช้วิธีการนี้เมื่อไม่มีวิธีการอื่นที่ตรงตามความต้องการของคุณ

แสดงการใช้งานสกุลเงินยูโรใน Excel รุ่นก่อนหน้า

เครื่องมือสำหรับใช้งานสกุลเงินยูโรในรุ่นของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า Excel 2000 จะมีให้ใช้ในเว็บไซต์ของ Microsoft Office ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Excel รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถดูค่ายูโรได้ในสมุดงานที่สร้างใน Excel 2002 และรุ่นใหม่กว่าและบันทึกในรูปแบบที่เข้ากันได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวจะสนับสนุนเฉพาะการจัดรูปแบบ ดังนั้นสมุดงานที่เซลล์มีฟังก์ชัน EUROCONVERT จะคืนค่า #NAME?

ถ้าคุณมี Excel 2000      Excel 2000 สนับสนุนฟังก์ชัน EUROCONVERT ถ้าโปรแกรม add-in ของ Euro Currency Tool ได้ถูกติดตั้งไว้

ถ้าคุณมี Excel 98 สำหรับแมคอินทอช      สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะยูโรสำหรับ Excel 98 สำหรับแมคอินทอชนั้น ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft Office โปรดดูวิธีการใช้สำหรับ Excel 98 ในข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแฟ้ม Excel สำหรับ Windows บนแมคอินทอช

เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายยูโร คุณต้องติดตั้งแบบอักษรที่มีเครื่องหมายยูโรก่อน คุณสามารถขอรับแบบอักษรเหล่านี้สำหรับระบบปฏิบัติการแมคอินทอชสำหรับรุ่นของคุณได้จากบริษัท Apple Computer, Inc. เมื่อคุณเปิดสมุดงานบนแมคอินทอชที่ไม่มีแบบอักษรที่มีเครื่องหมายยูโร เครื่องหมายยูโรจะปรากฏเป็นเส้นขีดล่าง ( _ ) แทน ยูโร ถ้าคุณปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือคำนวณสูตรที่มีฟังก์ชันแผ่นงาน EUROCONVERT สูตรจะแสดงค่าความผิดพลาด #NAME?

ถ้าคุณมี Excel 97      add-in สำหรับ Excel 97 จะมีเฉพาะการสนับสนุนการจัดรูปแบบเท่านั้น ถ้าไม่มี add-in คุณต้องสร้างรูปแบบตัวเลขสำหรับสกุลเงินยูโรด้วยตัวคุณเอง

ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า Excel 97      จะไม่มี add-in สำหรับ Excel สำหรับ Windows หรือ แมคอินทอช รุ่นก่อนหน้า Excel 97 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบบอักษรยูโรสำหรับ Windows 3.x ให้ดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft Office ถ้าคุณบันทึกสมุดงาน Excel 2002 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าพร้อมด้วยค่ายูโรและสูตรต่างๆ ด้วยรูปแบบที่เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 95 แล้วเปิดสมุดงานในรุ่นนั้น แต่ระบบปฏิบัติการของคุณไม่สนับสนุนสัญลักษณ์ยูโร สัญลักษณ์ยูโรจะไม่ปรากฏ ถ้าคุณปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือคำนวณสูตรที่มีฟังก์ชันแผ่นงาน EUROCONVERT สูตรนั้นจะแสดงค่าผิดพลาด #NAME?

หมายเหตุ  ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการอะไรที่คุณเรียกใช้ ถ้าคุณบันทึกเอกสารในชนิดแฟ้มของ Excel รุ่นก่อน หรือในรูปแบบแฟ้มที่นอกเหนือจาก Excel สัญลักษณ์ยูโรก็จะไม่แสดงหรือจะแสดงเป็นอักขระที่แตกต่างไป

เมื่อต้องการใช้สมุดงานที่มีสูตร EUROCONVERT ด้วยรุ่นของ Excel ที่ไม่ได้สนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าว (Excel 97 หรือรุ่นก่อนหน้า) คุณสามารถเปิดสมุดงานใน Excel 2002 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า แล้วคัดลอกและวางเฉพาะค่าของเซลล์บนแผ่นงานใหม่ จากนั้นบันทึกสมุดงานนั้นในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ Excel ุรุ่นก่อนหน้า

แสดงการแปลงอัตราและสกุลเงินของสมาชิกใหม่

เครื่องมือที่คุณใช้แปลงสกุลเงิน มีอัตราการแปลงที่คงที่และเครื่องมือการแปลงซึ่งกำหนดโดยสหภาพยุโรป (EU) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎและอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ดูประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร หรือดูได้จากเว็บไซต์ Microsoft Office

สำหรับรายการของสกุลเงินของสมาชิกยูโร โปรดดูที่ฟังก์ชันแผ่นงาน EUROCONVERT สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเพื่อดาวน์โหลดจากเว็บนั้น โปรดดูที่เว็บไซต์เรื่องยูโรของ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ที่จะขอรับการปรับปรุงต่างๆ ให้ติดต่อที่ Microsoft Product Support Services หรือผู้จัดจำหน่าย Microsoft Office ของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel