เกี่ยวกับสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน

ผู้ใช้หลายคนแก้ไขสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

สมุดงานที่ใช้งานร่วมกันอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการรายการ (รายการ: ชุดของแถวซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือชุดของแถวที่คุณกำหนดเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแผ่นข้อมูลโดยใช้คำสั่ง สร้างรายการ)ที่เปลี่ยนบ่อยครั้ง

ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลในกลุ่มงานของคุณต่างก็จัดการกับโครงการหลายโครงการและจำเป็นต้องทราบถึงแต่ละสถานะของผู้อื่น กลุ่มจะสามารถใช้รายการในสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันซึ่งแต่ละคนสามารถป้อนและปรับปรุงแถวข้อมูลของแต่ละโครงการ

แสดงการสร้างสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน

ผู้เขียนสมุดงานต้นฉบับจะเตรียมสมุดงานเพื่อใช้งานร่วมกันโดยการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ สมุดงานจะถูกบันทึกให้เป็นแบบใช้งานร่วมกัน สมุดงานที่ถูกบันทึกเป็นสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันและใส่ไว้บนการใช้งานร่วมกันในเครือข่าย (ไม่ใช่เว็บเซิร์ฟเวอร์) ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้

อนุญาตสำหรับคุณลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งาน      เนื่องจากคุณลักษณะของ Microsoft Excel บางอย่างสามารถดูหรือใช้ได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่สมุดงานถูกใช้งานร่วมกัน คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนที่คุณจะใช้งานสมุดงานร่วมกัน

คุณลักษณะต่อไปนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สมุดงานถูกใช้งานร่วมกัน ได้แก่ เซลล์ที่ผสาน การจัดรูปแบบที่ผสาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ วัตถุ รวมทั้ง วัตถุรูปวาด การเชื่อมโยงหลายมิติ เหตุการณ์สมมติ เค้าร่าง ผลรวมย่อย ตารางข้อมูล รายงาน PivotTable การป้องกันสมุดงานหรือแผ่นงาน และแมโคร

Make settings that affect all users      เมื่อคุณใช้งานสมุดงานร่วมกัน คุณสามารถกำหนดคุณลักษณะการใช้งานร่วมกันบางอย่างเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาเริ่มต้น 30 วัน หรือเป็นเวลาที่นานกว่าหรือเร็วกว่า

แสดงการทำงานในสมุดงานร่วมกัน

หลังจากที่คุณเปิดสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน คุณสามารถป้อนและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเดียวกับที่คุณทำในสมุดงานปกติ อย่างไรก็ตาม มีลักษณะเล็กน้อยที่แตกต่างไปจากการทำงานในสมุดงานปกติ

การดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้อื่น      ทุกครั้งที่คุณบันทึกสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน คุณจะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผู้อื่นได้บันทึกไว้ตั้งแต่ที่คุณบันทึกครั้งสุดท้าย ถ้าคุณต้องการเก็บสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันที่ถูกเปิดเพื่อสังเกตความก้าวหน้า คุณสามารถปรับปรุง Microsoft Excel ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดที่คุณระบุไว้โดยมีหรือไม่มีการบันทึกสมุดงานด้วยตัวคุณเองก็ได้

การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง      เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้คนอื่นที่ปัจจุบันกำลังแก้ไขสมุดงานอาจจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ลงในเซลล์เดียวกัน ในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเกิดความขัดแย้งขึ้น และกล่องโต้ตอบการแก้ไขความขัดแย้งจะปรากฏขึ้นมาให้คุณตัดสินใจว่าจะเก็บการเปลี่ยนแปลงของใครไว้

การเก็บการตั้งค่าและมุมมองส่วนบุคคล      Excel บันทึกมุมมองที่กำหนดเอง (มุมมอง: ชุดของการตั้งค่าการแสดงและการพิมพ์ที่คุณสามารถตั้งชื่อและนำไปใช้กับสมุดงานได้ โดยคุณสามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งมุมมองในสมุดงานเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นสำเนาของสมุดงานแยกต่างหาก)ของสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันสำหรับคุณซึ่งได้รวมสิ่งต่างๆ ไว้ เช่น แผ่นงานใดที่คุณจะแสดงและการตั้งค่าการย่อ/ขยายตามค่าเริ่มต้นมุมมองของคุณได้รวมตัวกรอง (ตัวกรอง: ใช้ในการแสดงเฉพาะแถวในรายการที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุเท่านั้น โดยคุณสามารถใช้คำสั่งตัวกรองอัตโนมัติเพื่อแสดงแถวที่ตรงกับค่าที่ระบุหรือค่าจากการคำนวณอย่างน้อยหนึ่งค่า หรือเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข)ต่างๆ และการตั้งค่าการพิมพ์ หรือไม่คุณก็สามารถระบุได้ว่าคุณต้องการใช้ตัวกรองต้นฉบับและการตั้งค่าการพิมพ์ ทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน Excel จะแสดงสมุดงานที่ใช้งานร่วมกันซึ่งมีมุมมองของคุณใช้งานได้อยู่ เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าของเขาและเธอได้เอง

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel