การผสานหรือแยกเซลล์หรือข้อมูล

แสดงเนื้อหาของเซลล์ๆ เดียวที่พาดผ่านหลายๆ เซลล์

ข้อความที่พาดผ่านและจัดกึ่งกลางในหลายๆ เซลล์

ข้อความที่พาดผ่านและจัดกึ่งกลางในหลายๆ เซลล์

คำเตือน  Microsoft Excel ได้วางตำแหน่งข้อมูลด้านบนซ้ายสุดในช่วง (ช่วง: เซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปบนแผ่นงาน โดยเซลล์ที่อยู่ในช่วงเดียวกันอาจจะอยู่ติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้)ที่เลือกไว้ลงในเซลล์ที่ถูกผสาน (เซลล์ที่ถูกผสาน: เซลล์หนึ่งเซลล์ที่สร้างขึ้นจากการรวมเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป ซึ่งการอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่ถูกผสานคือเซลล์ทางด้านบนซ้ายในช่วงที่เลือกครั้งแรก) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้ ถ้ามีข้อมูลในเซลล์อื่นๆ ข้อมูลนั้นจะถูกลบทิ้ง

 1. คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการลงในเซลล์ด้านบนซ้ายสุดที่อยู่ภายในช่วง
 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน
 3. เมื่อต้องการผสานเซลล์ที่อยู่ในแถวหรือในคอลัมน์และจัดกึ่งกลางเนื้อหาของเซลล์ ให้คลิก ผสานและจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จัดรูปแบบ

แสดงเคล็ดลับ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์ที่ถูกผสานได้โดยคลิก จัดชิดซ้าย รูปปุ่ม กึ่งกลาง รูปปุ่ม หรือ จัดชิดขวา รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับการจัดตำแหน่งข้อความ รวมทั้งการจัดตำแหน่งแนวตั้ง ให้ใช้ตัวเลือกบนแท็บ การจัดตำแหน่ง (คำสั่ง เซลล์ เมนู รูปแบบ)

แสดงการแยกเซลล์ที่ถูกผสาน

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกผสาน (เซลล์ที่ถูกผสาน: เซลล์หนึ่งเซลล์ที่สร้างขึ้นจากการรวมเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป ซึ่งการอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่ถูกผสานคือเซลล์ทางด้านบนซ้ายในช่วงที่เลือกครั้งแรก)

  เมื่อเซลล์ถูกรวม ผสานและจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จัดรูปแบบ จะถูกเลือกไว้ (ถูกเลือก: ปุ่มแถบเครื่องมือจะมีเส้นขอบล้อมรอบเมื่อปุ่มนั้นถูกเลือก แม้ว่าตัวชี้จะไม่ได้อยู่บนปุ่มนั้นก็ตาม)

 2. คลิก ผสานและจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

แสดงการแยกข้อความลงในเซลล์หลายๆ เซลล์

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่บรรจุค่าข้อความ ช่วงดังกล่าวสามารถกำหนดความสูงของแถวเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินความกว้างหนึ่งคอลัมน์

  หมายเหตุ  ต้องมีคอลัมน์ว่างตั้งแต่หนึ่งคอลัมน์ขึ้นไปอยู่ทางขวาของคอลัมน์ที่เลือก มิฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ทางขวาของคอลัมน์ที่เลือกไว้จะถูกเขียนทับ

 2. บนเมนู ข้อมูล ให้คลิก ข้อความเป็นคอลัมน์
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความให้เป็นคอลัมน์ เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการแบ่งข้อความให้เป็นคอลัมน์

แสดงการรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวโดยใช้สูตร

ใช้ตัวดำเนินการ (&) หรือฟังก์ชัน CONCATENATE เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
A B
ชื่อแรก ชื่อสุดท้าย
Nancy Davolio
Andrew Fuller
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2&" "&B2 รวมชื่อต่างๆ ที่อยู่ข้างบนไว้ โดยคั่นด้วยช่องว่าง (Nancy Davolio)
=B3&", "&A3 รวมชื่อข้างต้น โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Fuller, Andrew)
=CONCATENATE(A2," ",B2) รวมชื่อต่างๆ ที่อยู่ข้างบนไว้ โดยคั่นด้วยช่องว่าง (Nancy Davolio)

หมายเหตุ  สูตรจะแทรกช่องว่างระหว่างชื่อแรกและชื่อสุดท้ายโดยใช้ช่องว่างที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อรวมข้อความตามตัวอักษร ข้อความที่ไม่เปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์

รายละเอียดฟังก์ชัน

CONCATENATE

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel