การสร้างสูตรเพิ่มเติมโดยใช้ฟังก์ชัน IF

แสดงสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นค่าตรรกะ (TRUE หรือ FALSE)

ใช้ฟังก์ชัน AND, OR และ NOT และตัวดำเนินการ (ตัวดำเนินการ: เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณที่จะทำภายในนิพจน์ ซึ่งตัวดำเนินการที่มีใช้ ได้แก่ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการอ้างอิง)เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
A
ข้อมูล
15
9
8
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=AND(A2>A3, A2<A4) 15 มากกว่า 9 และน้อยกว่า 8 จริงหรือไม่ (FALSE)
=OR(A2>A3, A2<A4) 15 มากกว่า 9 หรือน้อยกว่า 8 จริงหรือไม่ (TRUE)
=NOT(A2+A3=24) 15 บวก 9 ไม่เท่ากับ 24 จริงหรือไม่ (FALSE)

รายละเอียดฟังก์ชัน

AND

OR

NOT

แสดงสำหรับผลลัพธ์ที่การคำนวณอื่น หรือค่าอื่นใดที่นอกเหนือจาก TRUE หรือ FALSE

ใช้ฟังก์ชัน IF, AND และ OR เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
A
ข้อมูล
15
9
8
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=IF(A2=15, "OK", "Not OK") ถ้าค่าในเซลล์ A2 เท่ากับ 15 แล้วส่งกลับค่า "OK" (OK)
=IF(AND(A2>A3, A2<A4), "OK", "Not OK") ถ้า 15 มากกว่า 9 และน้อยกว่า 8 แล้วส่งกลับค่า "OK" (Not OK)
=IF(OR(A2>A3, A2<A4), "OK", "Not OK") ถ้า 15 มากกว่า 9 หรือน้อยกว่า 8 แล้วส่งกลับค่า "OK" (OK)

ฟังก์ชัน IF ใช้อาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

สูตรที่มีฟังก์ชัน IF

สูตรที่มีฟังก์ชัน IF

คำบรรยายภาพ 1  logical_test: เงื่อนไขที่คุณต้องการตรวจสอบ

คำบรรยายภาพ 2  value_if_true: ค่าที่จะส่งกลับถ้าเงื่อนไขเป็นจริง

คำบรรยายภาพ 3  value_if_false: ค่าที่จะส่งกลับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ

รายละเอียดฟังก์ชัน

AND

OR

IF

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel