SUMIF

หาผลรวมเซลล์ที่ตรงกับเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ระบุ

ไวยากรณ์

SUMIF(range,criteria,sum_range)

range    คือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการประเมิน

criteria    คือเงื่อนไขหรือเกณฑ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข นิพจน์ หรือข้อความ ซึ่งจะถูกใช้เป็นตัวบ่งบอกว่าเซลล์ใดจะถูกรวมเข้า ตัวอย่างเช่น criteria อาจแสดงเป็น 32, "32", ">32", "apples"

Sum_range    คือเซลล์จริงที่จะหาผลรวม

หมายเหตุ

 • เซลล์ต่างๆ ใน sum_range จะหาผลรวมออกมาถ้าเซลล์ที่สอดคล้องในช่วงนั้นเป็นไปตามเงื่อนไข

 • ถ้า sum_range ถูกละไว้ เซลล์ในช่วงนั้นก็จะถูกหาผลรวมออกมา

 • Microsoft Excel มีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนับจำนวนที่ซ้ำกันของสายข้อความหรือตัวเลขภายในช่วงเซลล์ ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ถ้าต้องการให้สูตรส่งกลับค่าหนึ่งในสองค่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เช่น โบนัสการขายที่ขึ้นอยู่กับยอดขายจะใช้ฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
A B
มูลค่าทรัพย์ ค่านายหน้า
100,000 7,000
200,000 14,000
300,000 21,000
400,000 28,000
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5) หาผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่สูงกว่า 160000 (63,000)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel