SUM

บวกจำนวนทั้งหมดในช่วงของเซลล์

ไวยากรณ์

SUM(number1,number2, ...)

number1, number2 ..    เป็นจำนวน 1 ถึง 30 จำนวนที่จะถูกบวกเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ

 • จำนวน ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงเข้าไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์ที่มีการนับ ให้ดูตัวอย่างแรกและตัวอย่างสองด้านล่าง
 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง มีเฉพาะจำนวนในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นที่มีการนับ เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าผิดที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะถูกละเลย ให้ดูตัวอย่างที่สามด้านล่าง
 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นจำนวนได้เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
A
ข้อมูล
-5
15
30
'5
จริง
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUM(3, 2) บวก 3 กับ 2 (5)
=SUM("5", 15, TRUE) บวก 5, 15 และ 1 เนื่องจากค่าของข้อความถูกแปลให้เป็นตัวเลข และค่าตรรกะก็ถูกแปลให้เป็นตัวเลข 1 (21)
=SUM(A2:A4) บวกตัวเลข 3 จำนวนแรกในคอลัมน์ข้างบน (40)
=SUM(A2:A4, 15) บวกตัวเลข 3 จำนวนแรกในคอลัมน์ข้างบนและ 15 (55)
=SUM(A5,A6, 2) บวกค่าต่างๆ ใน 2 แถวสุดท้ายข้างบน และ 2 เนื่องจากค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขในการอ้างอิงจะไม่ถูกแปล ค่าต่างๆ ในคอลัมน์ข้างบนจึงถูกละเลยไป (2)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel