STDEVP

คำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ประชากรทั้งหมดที่ถูกระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ในการคำนวณ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดวิธีการกระจายของค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

STDEVP(number1,number2,...)

Number1, number2, ...    คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับประชากร คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงถึงอาร์เรย์ แทนที่อาร์กิวเมนต์ต่างๆ ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 • ข้อความและค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE จะถูกละเลยไป ถ้าจะไม่ให้ละเลยค่าตรรกะและข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน STDEVPA แทน

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชัน STDEVP จะสมมติว่าอาร์กิวเมนต์ เป็นประชากรทั้งหมด ถ้าข้อมูลของคุณแทนค่าตัวอย่างของประชากร ให้คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการใช้ฟังก์ชัน STDEV
 • สำหรับขนาดค่าตัวอย่างจำนวนมากฟังก์ชัน STDEV และ STDEVP จะส่งกลับค่าที่เท่ากันโดยประมาณ
 • ส่วนเบี่ยงเบนจะคำนวณโดยการใช้วิธี "เบ้ (biased)" หรือ "n"
 • STDEVP จะใช้สูตรต่อไปนี้

  สูตร

  เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
กำลังการผลิต
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=STDEVP(A2:A11) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแกร่ง โดยมีสมมติฐานว่ามีเครื่องมือเพียง 10 ชิ้นเท่านั้นที่ผลิตออกมา (26.05455814)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel