STDEV

วิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีพื้นฐานอยู่บนค่าตัวอย่าง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือการวัดวิธีของการกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

STDEV(number1,number2,...)

Number1, number2, ...    คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่ 1 ถึง 30 ที่สอดคล้องกับตัวอย่างประชากร คุณสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงถึงอาร์เรย์แทนอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชัน STDEV จะสมมติว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นค่าตัวอย่างของประชากร ถ้าข้อมูลของคุณแทนประชากรทั้งหมด ให้คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการใช้ฟังก์ชัน STDEVP
 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกคำนวณโดยใช้วิธี "unbiased" หรือ "n-1"
 • ฟังก์ชัน STDEV จะใช้สูตรต่อไปนี้

สูตร

เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

 • ค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE และข้อความจะถูกละเลยไป ถ้าไม่ต้องการให้ละเลยค่าตรรกะและข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน STDEVA

ตัวอย่าง

สมมติว่าเครื่องจักรหนึ่งเครื่องที่ผลิตเครื่องมือออกมา 10 ชิ้นในระหว่างกระบวนการผลิตถูกเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลตัวอย่างแบบสุ่ม แล้ววัดผลหากำลังการผลิต

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
กำลังการผลิต
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=STDEV(A2:A11) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแกร่ง (27.46391572)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel