IRR

ส่งค่า IRR (internal rate of return) สำหรับชุดข้อมูลของสภาพคล่องตัวทางการเงิน (cash flow) ที่แสดงด้วยหมายเลขในค่า สภาพคล่องตัวทางการเงินเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ เหมือนกับเงินรายปี อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องตัวทางการเงินต้องเกิดในช่วงปกติ เช่น รายเดือนหรือรายปี อัตราผลตอบแทนซื้อลด (internal rate of return) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ให้สำหรับการลงทุนที่ประกอบด้วยรายจ่าย (ค่าลบ) และรายรับ (ค่าบวก) ที่เกิดขึ้นในช่วงปกติ

ไวยากรณ์

IRR(values,guess)

value    คืออาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลข ที่คุณต้องการคำนวณหาค่าอัตราผลตอบแทนซื้อลด (internal rate of return)

 • value ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าที่เป็นบวก และอีกหนึ่งค่าที่เป็นลบเพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนซื้อลด (internal rate of return)
 • ฟังก์ชัน IRR ใช้ลำดับของค่าในการแปลลำดับของสภาพคล่องตัวทางการเงิน ให้แน่ใจว่าได้ใส่ค่ารายจ่าย และรายรับในลำดับที่คุณต้องการ
 • ถ้าอาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น

guess    คือจำนวนที่คุณคาดคะเนว่าควรจะเป็นผลลัพธ์ของ IRR

 • Microsoft Excel ใช้เทคนิคการทบทวน สำหรับการคำนวณ IRR เริ่มต้นด้วยการเดา IRR จะวนรอบการคำนวณจนกว่าผลลัพธ์จะถูกต้องภายใน 0.00001 เปอร์เซ็นต์ ถ้า IRR ไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์ภายใน 20 ครั้ง จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าข้อผิดพลาด
 • ในกรณีส่วนใหญ่คุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่า guess สำหรับการคำนวณของ IRR ถ้าไม่ได้ใส่ค่าอะไรใน guess จะถือว่าค่านี้เท่ากับ 0.1 (10 เปอร์เซ็นต์)
 • ถ้า IRR ส่งกลับ #NUM! เป็นค่าข้อผิดพลาด หรือถ้าผลลัพธ์ไม่ใกล้เคียงกับที่คุณคาดคะเนไว้ ให้พยายามคาดคะเนอีกครั้งด้วยค่าที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ

IRR มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ NPV (ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันสุทธิ) อัตราผลตอบแทนที่คำนวณโดย IRR เป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็น 0 (ศูนย์) สูตรดังต่อไปนี้จะสาธิตว่า NPV และ IRR มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

NPV(IRR(B1:B6),B1:B6) เท่ากับ 3.60E-08 [ภายในความเที่ยงตรงของการคำนวณ IRR ค่า 3.60E-08 จะมีค่าเป็น 0 (ศูนย์)]

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
ข้อมูล คำอธิบาย
-70,000 เงินทุนแรกเริ่มของการดำเนินธุรกิจ
12,000 รายได้สุทธิของปีแรก
15,000 รายได้สุทธิของปีที่สอง
18,000 รายได้สุทธิของปีที่สาม
21,000 รายได้สุทธิของปีที่สี่
26,000 รายได้สุทธิของปีที่ห้า
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=IRR(A2:A6) อัตราผลตอบแทนซื้อลดของเงินลงทุนหลังจากครบสี่ปี (-2%)
=IRR(A2:A7) อัตราผลตอบแทนซื้อลดหลังจากครบห้าปี (9%)
=IRR(A2:A4,-10%) เมื่อต้องการคำนวณอัตราผลตอบแทนซื้อลดหลังจากครบสองปี ซึ่งจะต้องใส่ค่า guess ไว้ด้วย (-44%)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel