FV

ส่งกลับค่า FV (Future value เป็นมูลค่าในอนาคต) ของการลงทุน ค่า FV นี้ถูกคำนวณโดยมีพื้นฐานอยู่บนการชำระเป็นงวด ยอดการชำระเงินที่คงที่ และอัตราดอกเบี้ยต่อคาบเวลาที่คงที่

ไวยากรณ์

FV(rate,nper,pmt,pv,type)

สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์กว่านี้ของอาร์กิวเมนต์ ใน FV และข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องฟังก์ชันเงินรายปี ให้ดูที่ PV

Rate    คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

Nper    คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

Pmt    คือจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละคาบเวลา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงปีที่กำหนด โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้น และดอกเบี้ย ถ้าไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้ คุณควรจะรวมอาร์กิวเมนต์ pv

Pv    คือค่า pv (present value -มูลค่าปัจจุบัน) หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ชำระเป็นงวดๆ ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้ จะมีค่าเป็น 0 (ศูนย์) และคุณควรจะรวมอาร์กิวเมนต์ pmt

type    คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งใช้บ่งชี้วันครบกำหนดการชำระเงิน ถ้าไม่ได้ใส่ค่า type ไว้ ก็จะถือว่าค่านี้เท่ากับ 0

ระบุค่าชนิดเท่ากับ กำหนดชำระเงิน
0 เมื่อสิ้นงวด
1 เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของอัตราและ nper สอดคล้องตรงกัน กรณีที่คุณชำระเงินรายเดือนของหนี้สินที่มีกำหนดเวลา 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใส่อัตราเป็น 12%/12 และใส่ nper เป็น 4*12 แต่กรณีที่คุณชำระเงินรายปีของหนี้สินก้อนเดียวกัน ให้ใส่อัตราเป็น 12% และใส่ nper เป็น 4
 • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นค่าลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นค่าบวก

ตัวอย่าง 1

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
A B
ข้อมูล คำอธิบาย
6% อัตราดอกเบี้ยรายปี
10 จำนวนครั้งของการชำระเงิน
-200 ปริมาณการชำระเงิน
-500 มูลค่าปัจจุบัน
1 กำหนดชำระเงินตอนต้นงวด (ดูข้างบน)
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6) มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามข้อมูลข้างบน (2581.40)

หมายเหตุ   อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เนื่องจากต้องการชำระเป็นรายเดือน

ตัวอย่าง 2

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
A B
ข้อมูล คำอธิบาย
12% อัตราดอกเบี้ยรายปี
12 จำนวนครั้งของการชำระเงิน
-1000 ปริมาณการชำระเงิน
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=FV(A2/12, A3, A4) มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามข้อมูลข้างบน (12,682.50)

หมายเหตุ   อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เนื่องจากต้องการชำระเป็นรายเดือน

ตัวอย่างที่ 3

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
A B
ข้อมูล คำอธิบาย
11% อัตราดอกเบี้ยรายปี
35 จำนวนครั้งของการชำระเงิน
-2000 ปริมาณการชำระเงิน
1 กำหนดเวลาการชำระเงินตอนต้นปี (ดูข้อมูลข้างบน)
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=FV(A2/12, A3, A4,, A5) มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามข้อมูลข้างบน (82,846.25)

หมายเหตุ   อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เนื่องจากต้องการชำระเป็นรายเดือน

ตัวอย่างที่ 4

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในกระดาษคำนวณว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
A B
ข้อมูล คำอธิบาย
6% อัตราดอกเบี้ยรายปี
12 จำนวนครั้งของการชำระเงิน
-100 ปริมาณการชำระเงิน
-1000 มูลค่าปัจจุบัน
1 กำหนดเวลาการชำระเงินตอนต้นปี (ดูข้อมูลข้างบน)
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6) มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามข้อมูลข้างบน (2301.40)

หมายเหตุ   อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เนื่องจากต้องการชำระเป็นรายเดือน

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel