DEC2OCT

แปลงตัวเลขฐานสิบไปเป็นฐานแปด

ถ้าฟังก์ชันนี้ใช้งานไม่ได้ และปรากฏข้อผิดพลาด #NAME? ให้ติดตั้งแล้วโหลด add-in ที่ชื่อว่า Analysis ToolPak

แสดงวิธีการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก Add-Ins
 2. ในรายการ Add-Ins ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่อง Analysis ToolPak แล้วคลิก ตกลง
 3. หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในโปรแกรมติดตั้ง

ไวยากรณ์

DEC2OCT(number, places)

number    คือจำนวนเต็มฐานสิบที่คุณต้องการจะแปลง ถ้า number คือค่าลบ places จะถูกละเว้นไป และฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับค่าตัวเลขฐานแปดเป็นอักขระ 10 ตัว (30 บิต) ซึ่งบิตที่มีนัยสำคัญที่สุดคือ บิตเครื่องหมาย ส่วนอีก 29 บิตที่เหลือคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขติดลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

places    คือจำนวนของอักขระที่ใช้ ถ้า places ถูกละไว้ ฟังก์ชัน DEC2OCT จะใช้จำนวนที่น้อยสุดของอักขระที่จำเป็น places มีประโยชน์สำหรับการรองรับค่าผลลัพธ์ที่มี 0 (ศูนย์) นำหน้า

ข้อสังเกต

 • ถ้า number < -536,870,912 หรือถ้า number > 536,870,911 ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าข้อผิดพลาด
 • ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าข้อผิดพลาด
 • ถ้าฟังก์ชัน DEC2OCT ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุใน places ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าข้อผิดพลาด
 • ถ้า places ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง
 • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าข้อผิดพลาด
 • ถ้า places เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
A B
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=DEC2OCT(58, 3) แปลงเลขฐานสิบ 58 ไปเป็นเลขฐานแปด (072)
=DEC2OCT(-100) แปลงเลขฐานสิบ -100 ไปเป็นเลขฐานแปด (7777777634)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel