COUNTIF

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

COUNTIF(range,criteria)

range     คือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการนับจำนวนเซลล์

criteria     คือเงื่อนไขซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือข้อความ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์ใดจะถูกนับ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขอาจจะแสดงเป็น 32, "32", ">32", "apples" หรือ B4

หมายเหตุ

Microsoft Excel มีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลของคุณตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

 • เมื่อต้องการคำนวณผลรวมโดยมีเงื่อนไขเป็นสายอักขระข้อความหรือตัวเลขที่อยู่ภายในช่วง ให้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน SUMIF
 • เมื่อต้องการให้สูตรส่งกลับค่าใดค่าหนึ่งในสองค่าที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น โบนัสในการขายซึ่งขึ้นกับยอดขายที่ระบุ ก็ให้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน IF
 • เมื่อต้องการนับจำนวนเซลล์ที่ว่างหรือเซลล์ที่ไม่ว่าง ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA และ COUNTBLANK

ตัวอย่างที่ 1 สูตรโดยทั่วไปสำหรับ COUNTIF

ตัวอย่างอาจเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าคัดลอกไปใส่ไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
A B
ข้อมูล ข้อมูล
แอปเปิ้ล 32
ส้ม 54
พีช 75
แอปเปิ้ล 86
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=COUNTIF(A2:A5,"apples") จำนวนเซลล์ที่มีข้อความ "แอปเปิ้ล" จากในคอลัมน์แรกข้างบน (2)
=COUNTIF(A2:A5,A4) จำนวนเซลล์ที่มีข้อความ "พีช" จากในคอลัมน์แรกข้างบน (2)
=COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2) จำนวนเซลล์ที่มีข้อความ "ส้ม" และ "แอปเปิ้ล" จากในคอลัมน์แรกข้างบน (3)
=COUNTIF(B2:B5,">55") จำนวนเซลล์ที่มีค่าตัวเลขมากกว่า 55 จากในคอลัมน์ที่สองข้างบน (2)
=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4) จำนวนเซลล์ที่มีค่าตัวเลขไม่เท่ากับ 75 จากในคอลัมน์ที่สองข้างบน (2)
=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85") จำนวนเซลล์ที่มีค่าตัวเลขมากกว่าหรือเท่ากับ 32 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 จากในคอลัมน์ที่สองข้างบน (3)

ตัวอย่างที่ 2 สูตร COUNTIF ที่ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนและพิจารณาค่าที่ว่างเปล่า

ตัวอย่างอาจเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าคัดลอกไปใส่ไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
ข้อมูล ข้อมูล
apples Yes
   
oranges NO
peaches No
   
apples YeS
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=COUNTIF(A2:A7,"*es") จำนวนเซลล์ที่มีข้อความที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร "les" ในคอลัมน์แรกข้างบน (4)
=COUNTIF(A2:A7,"?????es") จำนวนเซลล์ที่มีข้อความลงท้ายด้วยตัวอักษร "les" และมีตัวอักษรทั้งหมด 8 ตัวในคอลัมน์แรกข้างบน (2)
=COUNTIF(A2:A7,"*") จำนวนเซลล์ที่มีข้อความอยู่ในคอลัมน์แรกข้างบน (4)
=COUNTIF(A2:A7,"<>"&"*") จำนวนเซลล์ที่ไม่มีข้อความอยู่ในคอลัมน์แรกข้างบน (2)
=COUNTIF(B2:B7,"No") / ROWS(B2:B7) ค่าเฉลี่ยของการลงคะแนนเสียงที่ค่าเป็น No รวมถึงเซลล์ว่างในคอลัมน์ที่สอง และจัดให้อยู่ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีเลขทศนิยม (33%)
=COUNTIF(B2:B7,"Yes") / (ROWS(B2:B7) -COUNTIF(B2:B7, "<>"&"*")) ค่าเฉลี่ยของการลงคะแนนเสียงที่มีค่าเป็น Yes โดยไม่รวมเซลล์ว่างในคอลัมน์ที่สองข้างบน และจัดให้อยู่ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีเลขทศนิยม (50%)

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการดูตัวเลขในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ให้เลือกเซลล์ แล้วคลิก เซลล์ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้นคลิก เปอร์เซ็นต์ ในกล่อง ประเภท

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003