ABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขคือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย

ไวยากรณ์

ABS(จำนวน)

จำนวน     คือค่าจำนวนจริงที่คุณต้องการหาค่าสัมบูรณ์

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กด CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
  3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
A
ข้อมูล
-4
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=ABS(2) ค่าสัมบูรณ์ของ 2 (2)
=ABS(-2) ค่าสัมบูรณ์ของ -2 (2)
=ABS(A2) ค่าสัมบูรณ์ของ -4 (4)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003