การแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับ

ตรวจสอบกฎลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น      Microsoft Excel จะเรียงลำดับข้อมูลตามกฎลำดับการจัดเรียงที่ระบุไว้

แสดงลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น

หากเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก Microsoft Excel จะใช้ลำดับการจัดเรียงดังต่อไปนี้ (หากเป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จะเป็นการสลับลำดับการจัดเรียงเป็นแบบตรงกันข้าม ยกเว้นเซลล์ว่างเปล่าที่จะถูกเรียงลำดับไว้ท้ายสุดเสมอ)

ตัวเลข      ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากตัวเลขจำนวนลบที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนบวกที่มีค่ามากที่สุด

การเรียงลำดับตัวเลขผสมตัวอักษร      เมื่อคุณเรียงลำดับข้อความที่เป็นตัวเลขผสมตัวอักษร Excel จะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา อักขระต่ออักขระ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ๆ หนึ่งมีข้อความว่า "A100" Excel จะวางเซลล์นี้ให้อยู่ต่อจากเซลล์ที่มีข้อความว่า "A1" และก่อนหน้าเซลล์ที่มีข้อความว่า "A11"

ข้อความและข้อความที่มีตัวเลขจะเรียงตามลำดับต่อไปนี้

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ช่องว่าง) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Excel จะละเว้นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ (') และยัติภังค์ (-) ยกเว้นในกรณีที่สายอักขระข้อความ 2 สายอักขระมีข้อความเหมือนกันทุกประการ โดยสายอักขระอันใดอันหนึ่งมีเครื่องหมายยัติภังค์รวมอยู่ด้วย ข้อความที่มียัติภังค์จะถูกเรียงลำดับเป็นลำดับสุดท้าย

ค่าตรรกะ      สำหรับค่าตรรกะ ค่า FALSE จะถูกจัดเรียงอยู่หน้าค่า TRUE

ค่าความผิดพลาด      ค่าความผิดพลาดทั้งหมดถือว่ามีค่าเท่าเทียมกัน

ที่ว่าง      ที่ว่างจะถูกจัดเรียงในลำดับหลังเสมอ

ตรวจสอบว่าตัวเลขนั้นมีรูปแบบเป็นตัวเลขหรือไม่      ถ้า Excel เรียงลำดับเซลล์ที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากการจัดรูปแบบของเซลล์นั้นเป็นแบบข้อความที่ไม่ใช่ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลขลบที่มาจากระบบบัญชีจะเปลี่ยนเป็นข้อความเมื่อถูกนำเข้ามาใน Excel โดยคุณสามารถแปลงตัวเลขที่เก็บอยู่ในรูปแบบข้อความไปเป็นรูปแบบตัวเลขได้

แสดงวิธีการ

แสดงทีละเซลล์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การตรวจสอบข้อผิดพลาด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง เปิดการใช้งาน การตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบทำงานเบื้องหลัง และกล่อง ตัวเลขที่ถูกเก็บเป็นข้อความ ถูกเลือก

 3. เลือกเซลล์ใดๆ ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสีเขียวตรงมุมบนซ้าย เซลล์ที่มีปัญหาทั่วไปของสูตร

 4. คลิกปุ่มที่ปรากฏถัดจากเซลล์ รูปปุ่ม แล้วคลิก แปลงเป็นตัวเลข

แสดงทั้งช่วงในครั้งเดียว

 1. ในเซลล์ว่าง ให้คุณใส่หมายเลข 1

 2. เลือกเซลล์ จากนั้น บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. เลือกช่วงของตัวเลขที่ถูกเก็บเป็นข้อความที่คุณต้องการจะแปลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ภายใต้ ตัวดำเนินการ ให้คลิก คูณ

 6. คลิก ตกลง

 7. ลบเนื้อหาของเซลล์ที่ใส่เอาไว้ในขั้นตอนแรก

หมายเหตุ  โปรแกรมบัญชีบางโปรแกรมจะแสดงค่าลบโดยการใส่เครื่องหมายลบ (–) ทางด้านขวาของค่า เมื่อต้องการแปลงสายอักขระข้อความให้เป็นค่า คุณจะต้องส่งกลับอักขระทั้งหมดของสายอักขระข้อความ ยกเว้นอักขระที่อยู่ด้านขวาสุด (เครื่องหมายลบ) แล้วคูณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย –1 ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในเซลล์ A2 เป็น "156–" สูตรต่อไปนี้จะแปลงข้อความให้เป็นค่า –156

ข้อมูล สูตร
156- =LEFT(A2,LEN(A2)-1)*-1

ตรวจสอบว่าข้อมูลผสมถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความหรือไม่      ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับประกอบด้วยตัวเลขอย่างเดียว และตัวเลขที่มีอักขระข้อความผสมอยู่ (เช่น 100, 100a, 200, 200a) ก็ต้องจัดรูปแบบตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นรูปแบบข้อความ มิฉะนั้นการเรียงลำดับจะยึดตามตัวเลขอย่างเดียวเป็นอันดับแรก แล้วจึงเรียงลำดับตามตัวเลขที่ผสมกับข้อความเป็นอันดับต่อมา เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ ให้คลิก Cells บนเมนู Format แล้วคลิกแท็บ Number จากนั้นคลิก Text จากในรายการ Category และคลิก OK แล้วจึงพิมพ์ค่าลงในเซลล์อีกครั้ง เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขเป็นข้อความขณะที่จะใส่ข้อมูลใหม่ ให้จัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความก่อนที่จะเริ่มพิมพ์

ตรวจดูว่าวันที่และเวลาถูกจัดรูปแบบไว้อย่างถูกต้อง      Excel จะปฏิบัติกับวันที่และเวลาเหมือนที่ปฏิบัติกับตัวเลข เมื่อคุณพิมพ์วันที่หรือเวลาในรูปแบบที่ Excel รู้จัก รูปแบบของเซลล์นั้นจะเปลี่ยนจากรูปแบบตัวเลขทั่วไป เป็นรูปแบบวันที่หรือเวลาที่มีอยู่แล้วภายใน สำหรับ Excel ที่เรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์จะต้องใช้รูปแบบวันที่หรือเวลาเท่านั้น ถ้าหาก Excel ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าค่าๆ ใดเป็นวันที่ เวลา หรือตัวเลข ค่าๆ นั้นจะถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ เมื่อต้องใช้การจัดรูปแบบที่ถูกต้อง ให้คลิกเซลล์ๆ นั้น แล้วคลิก เซลล์ บนเมนู รูปแบบ จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลข ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา อย่างใดอย่างหนึ่ง เลือกชนิดที่เหมาะสม เสร็จแล้วคลิก ตกลง แล้วพิมพ์ค่าในเซลล์ในรูปแบบที่คุณได้เลือกไว้อีกครั้ง

ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ    แถวที่ถูกซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับแถว และคอลัมน์ที่ถูกซ่อนก็จะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียงลำดับแถว ข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ที่ถูกซ่อนจะถูกเรียงลำดับ และเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ ข้อมูลในแถวที่ถูกซ่อนก็จะถูกเรียงลำดับด้วย ดังนั้นก่อนที่คุณจะเรียงลำดับช่วง ให้ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ที่ถูกซ่อนเสียก่อน

เอาช่องว่างที่นำหน้าออก      ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างถูกแทรกอยู่หน้าข้อมูล ให้เอาช่องว่างที่นำหน้าออกก่อนการเรียงลำดับข้อมูล

ตรวจสอบการตั้งค่าประจำท้องที่      ลำดับการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าประจำท้องที่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าประจำท้องที่ของคุณจาก การตั้งค่าภูมิภาค (Regional Settings) หรือ ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options) ใน แผงควบคุม (Control Panel) มีความถูกต้องเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประจำท้องที่ ให้ดูจากเอกสารประกอบของ Windows

ป้อนป้ายชื่อคอลัมน์ในแถวเพียงแถวเดียว      ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อมีหลายบรรทัด ให้ใช้วิธีตัดข้อความภายในเซลล์

ตรวจสอบการตั้งค่าของวัตถุกราฟิก    การตั้งค่าของวัตถุอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้วัตถุนั้นไม่ย้ายไปตามเซลล์ เมื่อต้องการตั้งค่าวัตถุเพื่อให้เรียงลำดับไปด้วยกันกับเซลล์ ให้คลิก เลือกวัตถุ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) รูปวาด ลากคลุมวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพ กล่องข้อความ WordArt ตัวควบคุม หรือ วัตถุ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิก ย้ายได้แต่ไม่ปรับขนาดตามเซลล์ บนแท็บ คุณสมบัติ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel