ฟังก์ชันทางสถิติ

AVEDEV   ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยข้อมูล

AVERAGE   ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

AVERAGEA   ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ รวมทั้งตัวเลข ข้อความ และค่าตรรกะ

BETADIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเบต้าสะสม

BETAINV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

BINOMDIST   ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม สำหรับแต่ละชุดของผลการทดลอง

CHIDIST   ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์

CHIINV   ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์

CHITEST   ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

CONFIDENCE   ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval) ของค่าเฉลี่ยประชากร

CORREL   ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูล

COUNT   นับจำนวนที่อยู่ในรายการของอาร์กิวเมนต์ว่ามีเท่าไร

COUNTA   นับค่าที่อยู่ในรายการของอาร์กิวเมนต์ว่ามีเท่าไร

COUNTBLANK นับจำนวนของเซลล์ว่างภายในช่วง

COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ที่ไม่ว่างภายในช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

COVAR   ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนชนิดคู่

CRITBINOM   ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

DEVSQ   ส่งกลับค่าผลรวมยกกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบน

EXPONDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

FDIST   ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น

FINV   ส่งกลับค่าผกผันของค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น

FISHER   ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

FISHERINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

FORECAST   ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเชิงเส้น

FREQUENCY   ส่งกลับการแจกแจงความถี่เป็นอาร์เรย์แนวตั้ง

FTEST   ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของการทดสอบ F (F-test)

GAMMADIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา

GAMMAINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (gamma cumulative distribution)

GAMMALN   ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา Γ(x)

GEOMEAN   ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

GROWTH   ส่งกลับค่าตามเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

HARMEAN   ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

HYPGEOMDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก

INTERCEPT   ส่งกลับส่วนตัดของเส้นถดถอยเชิงเส้น

KURT   ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (kurtosis) ของชุดข้อมูล

LARGE   ส่งกลับค่าที่มากที่สุดลำดับที่ k-th ในชุดข้อมูล

LINEST   ส่งกลับพารามิเตอร์ของแนวโน้มเชิงเส้น

LOGEST   ส่งกลับพารามิเตอร์ของเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

LOGINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบ lognormal

LOGNORMDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ lognormal สะสม (cumulative lognormal distribution)

MAX   ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในรายการของอาร์กิวเมนต์

MAXA   ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในรายการของอาร์กิวเมนต์ รวมทั้งตัวเลข ข้อความ และค่าตรรกะ

MEDIAN   ส่งกลับค่ามัธยฐานของตัวเลขที่ระบุ

MIN   ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในรายการของอาร์กิวเมนต์

MINA   ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในรายการของอาร์กิวเมนต์ รวมทั้งตัวเลข ข้อความ และค่าตรรกะ

MODE   ส่งกลับค่าฐานนิยมในชุดข้อมูล

NEGBINOMDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามลบ (negative binomial distribution)

NORMDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม

NORMINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

NORMSDIST   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

NORMSINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

PEARSON   ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน ( Pearson product moment correlation)

PERCENTILE   ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วงที่ระบุ

PERCENTRANK   ส่งกลับค่าลำดับในรูปเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูลที่ระบุ

PERMUT   ส่งกลับจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

POISSON   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปัวซอง

PROB   ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงจะอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด (limit)

QUARTILE   ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ (quartile) ของชุดข้อมูล

RANK   ส่งกลับลำดับที่ของตัวเลขในรายการของตัวเลข

RSQ   ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)

SKEW   ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

SLOPE   ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

SMALL   ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดของลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

STANDARDIZE   ส่งกลับค่ามาตรฐาน (normalized value)

STDEV   วิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีพื้นฐานอยู่บนค่าตัวอย่าง

STDEVA   ประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีพื้นฐานอยู่บนค่าตัวอย่าง โดยให้รวมตัวเลข ข้อความ และค่าตรรกะ

STDEVP   คำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยขึ้นอยู่กับประชากรทั้งหมด

STDEVPA   คำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากโดยขึ้นอยู่กับประชากรทั้งหมด โดยให้รวมตัวเลข ข้อความ และค่าตรรกะ

STEYX   ส่งกลับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่ถูกทำนายสำหรับค่า x แต่ละค่าบนเส้นถดถอย

TDIST   ส่งกลับค่า t ในรูปเปอร์เซ็นต์ของการแจกแจงค่า t (student)

TINV   ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงที (student)

TREND   ส่งกลับค่าตามเส้นแนวโน้มเชิงเส้น

TRIMMEAN   ส่งกลับค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของชุดข้อมูลที่เหลือ

TTEST   ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการทำการทดสอบ t (student's t-test)

VAR   ประมาณค่าความแปรปรวนโดยใช้ค่าตัวอย่างเป็นพื้นฐาน

VARA   ประมาณหาค่าความแปรปรวนโดยใช้ค่าตัวอย่างเป็นพื้นฐาน โดยให้รวมตัวเลข ข้อความและค่าตรรกะ

VARP   คำนวณหาค่าความแปรปรวนโดยใช้ประชากรทั้งหมดในการคำนวณ

VARPA   คำนวณหาค่าความแปรปรวนโดยใช้ประชากรทั้งหมดในการคำนวณ โดยให้รวมตัวเลข ข้อความและค่าตรรกะ

WEIBULL   ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ZTEST ส่งกลับค่า P แบบด้านเดียวของการทดสอบ z

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel