ฟังก์ชันทางตรรกะ

AND   ส่งค่า TRUE กลับถ้าอาร์กิวเมนต์ทุกอย่างถูกต้อง

FALSE   ส่งกลับค่าตรรกะเป็น FALSE

IF   ระบุการทดสอบค่าตรรกะที่ปฏิบัติ

NOT   กลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

OR   ส่งค่า TRUE กลับถ้าอาร์กิวเมนต์ใดอาร์กิวเมนต์หนึ่งเป็น TRUE

TRUE   ส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel